نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشکده مهندسی معدن ، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

چکیده

چالزنی به عنوان یکی از پرهزینه‌ترین مراحل معدن کاری روباز، از پیچیدگی بسیار زیادی برخوردار است. پارامترهای فراوانی به طور همزمان بر فرایند چالزنی تأثیر می‌گذارند که مطالعه هر پارامتر نیازمند شناخت تأثیر ویژگیهای ماده سنگ و توده سنگ است.
در مقاله حاضر، از میان پارامترهای ساختاری توده سنگ، شیب‌داری سامانه درزه‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. طی مطالعات ابتدا با تحلیل هندسی شرایط نفوذ و عبور مته از سطح درزه و شرایط مختلف شیب‌داری به صورت ریاضی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه با انجام مدل‌سازی فیزیکی هر یک از شرایط هندسی، آهنگ نفوذ مته چهار پره صلیبی با استفاده از روش دورانی اندازه‌گیری شده است. در پایان با توجه به نتایج عددی حاصل از آزمایشها، رابطه ریاضی بین زاویه شیب درزه نسبت به امتداد چالزنی وآهنگ نفوذ ارائه شده است. بر اساس رابطه ارائه شده، با کاهش  زاویه بین سطح درزه و امتداد چالزنی، آهنگ نفوذ مته در توده سنگهای درزه‌دار به صورت خطی کاهش می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها

استوار، ر.، 1380- آتشکاری در معادن، جلد1، صفحات 295- 290
اصانلو، م.، 1375- روشهای حفاری، مرکز نشر صدرا، صفحات 19-41 و 58-65
 
Refrences
Ersoy, A. &  Waller., M.D., 1995 - Textural characterization of rocks.  Engineering Geology, Volume 39, Issues 3-4, June,                               Pages123-136
Jimeno, C. L., Jimeno, E.L. & Carcedo, F.J.A., 1995- Drilling and blasting of rocks,Balkema. Pages 1-14
Kaiser, P.K. & McCreath, D.R., 1994- Rock mechanics considerations for drilled or bored excavations in hard rock. Tunneling and Underground Space Technology,Volume 9, Issue 4, October, Pages 425-437
Singh, S.P., 1990- Rock drillability comparison by different methods, Proc 2nd   International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Calgary, 7–9 November, A.A Balkema, Publ Rotterdam, Pages 489–494
 Singh, S.P., Ladouceur, M. & Rouhi, F., 1998- Sources, implication and control of  blasthole deviation, International Symposium on Mine Planning and Equipment  Selection, A.A Balkema, Publ Rotterdam, Pages 391-397  
Jung, S.J., Prisbrey, K. & Wu, G., 1994- Prediction of rock hardness and drillability  using acoustic emission signatures during indentation. International Journal of Rock  Mechanics and Mining Science, Volume 31, Issue 5, October, Pages 561-567
Kahraman, S., Balci, C., Yazici, S. & Bilgin, N., 2000- Prediction of the penetration rate of  rotary blasthole drilling using a new drillability index, International Journal of Rock  Mechanics and Mining Science, 37, Pages 729-743
Kahraman, S., 1999- Rotary and percussive drilling prediction using regression analysis, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 36, Pages 981-989.   
Drake, R., 2004- Bench drilling techniques and equipment selection manual, Pages 1-40.         
Wijk, G., 1991- Rotary drilling prediction, International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, Volume 28, Issue 1, January, Pages 35-42
Wilbur, Lyman, D., 1982- Rock Tunnel Engineering Handbook, Edited by BickeL and Kuesel, A publication of van Norstrand Reinhold company , Pages 123-207
Zhu, S.T., 1988- Experimental study of drillability for rotary rock bits , Proc International  Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, calgary, 3–4 November 1988, A A Balkema, Publ Rotterdam, Pages 375–381.