نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور ، تبریز، ایران

2 دانشگاه آزاد ، واحد علوم و تحقیقات، گروه زمین شناسی، تهران، ایران

3 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران

چکیده

مطالعه مقاطع مختلف چینه‌‌شناسی از سنگهای پرمین در شمال باختری ایران نشان می‌دهد که این توالی در بخش جنوبی  از سازندهای دورود، روته،  نسن و در برشهای زال و ایلانلو از سازندهای دورود، سورمق، جلفا و الی باشی تشکیل یافته است. از تحلیل جامعه فسیلی روزن‌داران در توالیهای کربناتی پرمین این ناحیه و مقایسه آن با تجمعات میکروفسیلی دیگر بخشهای ایران و کشورهای  همجوار قلمرو ‌تتیس، سن واحدهای آهکی در مقاطع چینه‌شناسی زال و ایلانلو،  کوبرگاندین تا دوراشامین ودر برشهای دیگر کوبرگاندین تا جلفین است. نبود ‌اشکوبهای  یاختاشین، بلورین  در تمام پهنه آذربایجان گسترش دارد.
بررسیهای صحرایی، مطالعات سنگ‌شناسی و رخساره‌های میکروسکوپی بیانگر چندین فاز پیشروی و خروج از آب در این توالیهاست.
مقایسه برشهای چینه‌ای مورد مطالعه از نظر محتوا و ترکیب فسیلی، رخساره‌های سنگی و ستبرای واحدهای سنگی بیانگر حاکم بودن شرایط متفاوت زمین‌شناسی در قسمتهای شمالی و جنوبی این بخش در طی دوره پرمین بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

آقاجان زاده، ل.، 1374- بیواستراتیگرافی رسوبات پرمین بالایی وتعیین سر حد پرمین - تریاس در ناحیه قره ضیاالدین، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی -  واحد شمال،134 صفحه.                                                                                            
باغبانی، د.، 1375-  لیتواستراتیگرافی و بایو استراتیگرافی نواحی آباده-  شهرضا وجلفا. رساله دکتری زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی؛ 168 صفحه.
پرتو آذر، ح.، 1374-  سیستم پرمین در ایران. سازمان زمین شناسی کشور؛ طرح تدوین کتاب ؛ شماره 22؛ 340 صفحه.
پرتو آذر، ح.، 1367- اشکوب چانگسینگین همردیف دوراشامین و کشف جنس Colaniella و اهمیت زیست‌چینه‌ای آن.
جلیلی،ع.، 1378- میکروبایواستراتیگرافی نهشته‌های پرمو - تریاس در منطقه تکاب - شاهین دژ. رساله کارشناسی ارشد؛ دانشگاه شهید بهشتی.
طاهری ، ع.،1380- چینه نگاری رسوبات پرمین در حوضه  طبس . رساله دکتری - دانشگاه اصفهان؛ 152 صفحه.
عسگری ، ق. و منیبی، س.،1376- سنگ‌چینه‌ای و زیست‌چینه‌ای واحدهای سنگی سیستم پرمین درمقطع قلعه چای، خاور عجب شیر. گزارش داخل سازمان زمین‌شناسی‌ کشور.
 
 
References
Altiner, D., Baud, A., Guex, J. et Stampfli, G., 1980 - La limite Permien- Trias dans quelques localites du Moyen- Orient : rechereches stratigraphiques et micropaleontologiques. Riv. Ital. Paleon55(3-4 ) pp683-714
Asserto, R., 1963 - The Paleozoic Formation in Central Elbourz ( Iran ). Riv. Ital. Paleon.:69(4) pp 503- 543
Bozorgnia, F., 1973 - Palepzoic  foraminiferal biostratigraphy of Cental and East Alborz Mountains,Iran. NIOC.Geol. Lab.pub.,4 185p
Flugel,H., 1971- Upper Permian Corals from julfa. Geological Sur. Of Iran.no.19, pp 109-139
Ghasemi-Najad, E., 2002 - Biostratigraphy and Depositional history of the Paleozoic deposite in the south of central Albourz basine, Based on Foraminifera. Iranian Int..J. Sci.3 (1),  pp 93 - 114
Glaus, M., 1964- Trias and Oberperm in zentralen Elburs (Persien).Eclogae geol.Helv. 57/2 pp 497- 508
Golshani, F, Partoazar, H. & Seyed –Emami., 1986 - Permian –Triassic boundary in Iran .Mom.Soc.Geol.Ita.V: pp257- 262
Igo, H., 1996 -  Permian fusulinaceans from the Akuda and Horioshitoge formations, Hachiman town, Gifu prefecture, central Japan.Trans. Proc. Palaeon. Soc. Japan . 184 pp 623- 650
Iranian-Japanese Research Group., 1980 - The Permian and lower Triassic systems in Abadeh region, Central Iran. Memoirs of the Faculty of science , Kyoto university. 2 pp 61 - 133
Jenny-Deshusses,C., 1983 - Le Permian de l’Elbourz central et oriental,(Iran): stratigraphie et micropaleontology (Foraminiferes et Algeues ). Theses Uni. Geneve. no. 2103, p 1-214
Jenny,J. & Stampfli, G., 1978 - Lithostratigraphie du permien de L’Elbourz oriental en Iran. Eclogae geol. Helv. V: 71/3 pp 551- 580
Kahler, F. & Kahler , G., 1977 - Fusuliniden (foraminifera) aus dem Karbon und Perm von westanatolien und Iran. Mitt. Osterr. Geol. Ges . 70,pp 187- 269
Kobayashi, F., 1997 - Upper Permian Foraminifers from the Iwai- Kanyo area, west Tokyo,Japan. J. Foraminifera research 27 (3), 186- 195
Kobayashi, F., 1999 - Tethyan uppermost Permian  foraminiferal fauna and their paleogeographic  and tectonic implication Palaeo 3. 150 pp279- 307
Kobayashi, F.  & Ishii , K. I., 2003 -  Paleogeographic analysis of Yahtashian To Median Fusuliniaceans of the Surmaq formation in the Abadeh Regin, central Iran. J.of Foraminifera Research .33 (2) p 155- 165
Kobayashi, F. & Ishii, K. I., 2003 -  Permian Fusuliniceans of  the Surmaq formation in the Abadeh region, central Iran. Rivista Ital. Paleon. Strat 109 (2) p 307 - 337
Koyluoglu, M. & Altiner, D., 1989 - Micropaleontologie et Biostratigraphie du permien superieur de la region D’Hakkari( SE Turquie). Revue de Paleobiologie. 8 (2),  pp 487 - 503
Leven, J., 1981- Permian - Tethys Stage scale and correlation of sections of the Mediterranean- Alpine folded blet. IGCP N.5 Newsletter V; 3 pp 100 –112
Leven., J., 1998 -  Permian fusulinid assemblages and stratigraphy of the Transcacausia. Rivista Ital. Paleon. Strat. 104(3) p 299-328
Leven, E.Ja. & Okay, A., 1996 - Foraminifera from the exotic Permo–Carboniferous limestone block in the Karakaya complex,  northwestern Turkey.Riv. Ital. Paleon. Strat. 102(2), pp 139- 174
Loeblish, AR. Jr. & Tappan, H., 1988 - Foraminiferal genera and their classification.Van  Nostrand Reinhold Company, New Yourk
Lys, M., Stampfli ,G. & Jenny, J.,  1978 -  Biostratigraphie du Carbonifere et du Permian de l’ Elbourz oriental (Iran du NE).Notes  Lab. Paleont. Un. Geneve .10 pp63-78
Okimura, Y.  & Ishii, K. I., 1981- Smaller foraminifera from the Abadeh formation, Abadehian   sratotype, central Iran. Geo.Survey  Iran . N. 49 pp 7 -27
Reitlinger, E.A., 1965 - Development of Foraminifera during late Permian and early  Triassic epoch in Transcaucasia .Akad.Nauk.,USSR, Bop, Mikropaleont., 9, pp 45 - 66
Rieben, H., 1934 -  Contribution a la geological de l’Azerbeidjan persan : B.Soc.Neuchatel. Sci. Nat., 59, pp 19 - 144
Stepanov, L. D., Golshani, F. & Stocklin, J.,  1969 - Upper Permian and Permian- Triassic boundary in North Iran, Geological Survey of  Iran, Report No. 12 . 72 p  + XV plate
Sussli, E., 1976 - The Geology of the lower Haraz Valley Area Central Alborz, Iran. Rep.Geol. Surv. Iran.No.36  116p
Teichert, C., Kummel, B. & Sweet, W., 1973- Permian – Triassic srata, kuh-e-Ali  Bashi, northwestern Iran. Bull. Mus. Com. Zool., 145 (8) pp 359 – 472
Taraz, H., 1971 - Uppermost Permian and Permo-Triassic Transition  beds in Central Iran.Ibid.:55(8) pp12801294
Ueno, K., 1992 - Verbeekinid and Neoschwagerinid fusulinaceans from the Akiyoshi limeston group, Southwest Japan. Trans. Proc. Palaeon. Soc. Japan. 165 pp 1040 - 1069
Ueno, K. & Sakagami,S., 1993 - Middle Permian foraminiferars from Ban Nam Suai  Tha Sa-At, Changwat Loei,  northeast Thailand. Trans. Proc. Palaeon. Soc. Japan .172 pp 277- 291
Vachard, D., Hauser, M., Martini, R., Zaninetti, L., Matter, A. & Peters,T., 2003 - Middle permian (Midian) foraminiferal assemblages from Batain plain (Eastern Oman): their significance to Neotethyan  paleogeography. J . Foraminiferal Research. 32 p 155-172
Whittaker, J. E.,  Zaninetti,L. & Altiner, D., 1979 -  Further remarks on the micropaleontology of  the late permian of eastern Burmanotes Lab. Paleon. Uni. Geneve  5 (2)  pp 11- 21
Yugan, J., Wardlaw, R. B., Glenister, F. B. &  Kotlyar, G., 1997- Permian Chronostratigraphic Subdivision. Episodes, 20(1) pp10-15
Zaninetti, L., Altiner, D. & Catal, E., 1981- Foraminiferes et Biotratigraphie dans le Permien superiour du Taurus oriental, Turquie.Notes Lab. Paleont. Un. Geneve. 7 (1), pp1 - 37