نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

2 مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران

چکیده

رکوردهای جنبش نیرومند زمین‌لرزه‌ بم به منظور بررسی شکل تابع کاهیدگی در بسامدهای مختلف در محدودة 8/0 تا 18 هرتز، مورد استفاده قرار گرفته‌اند‌. طیف دامنة رکوردهای مورد استفاده برای تخمین پارامتر چشمه و پارامترهای کاهیدگی با استفاده از روش تجزیة مقادیر تکین وارون شده‌اند. بعد از تصحیح اثر گسترش هندسی توابع کاهیدگی، مقادیر ضریب کیفیت از تابع بسامد  پیروی می‌کنندکه همبستگی خوبی با نتایج مشابه دیگر نواحی فعال زمین‌ساختی جهان داشته و می‌تواند به‌عنوان پارامتر ورودی پایه برای مطالعات آتی تحلیل خطر در منطقة بم لحاظ گردد

کلیدواژه‌ها

گزارش فوری مقدماتی زمین‌لرزة بم، 1381- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
 
References
Aki, K., 1980- Attenuation of shear-waves in the lithosphere for frequencies from 0.05 to 25 Hz. Phys. Earth Planet. Inter., 21, 50-60.
Anderson, J. and Quaas, R., 1988- Effect of magnitude on the character of strong ground motion: an example from the Guerrero Mexico strong motion network, Earthq. Spectra, 4, 635–646.
Boor, D. M., 2001- Effect of Baseline Correction on Displacement and response Spectra for several Recordings of the 1999 Chi-Chi Taiwan Earthquake, Bull. Seism. Soc. Am., 91, 1199-1211.
Boor, D. M., Stephens, C. D. and Joyner, W. B., 2002- Comments on Baseline Correction of Digital Strong-Motion Data: Examples from the 1999 Hector Mine California Earthquake, Bull. Seism. Soc. Am., 92, 1543-1560.
Castro, R. R., Anderson, J. G. and Singh, S. K., 1990-Site response, attenuation and source spectra of S waves along the Guerrero Mexico subduction zone, Bull. Seismol. Soc. Am., 80, 1481–1503.
Castro, R. R., Monachesi, G., Mucciareli, M., Trojani, L. and Pacor, F., 1999-P- and S-wave attenuation in the region of Marche-Italy, Tectonophysics 302 (1), 123– 132.
Castro, R. R., Monachesi, G., Trojani, L., Mucciareli, M. and Frapiccini, M., 2002-An attenuation study using earthquakes from the 1997 Umbria–Marche sequence, J. Seismol., 6, 43–59.
Gupta, S. C., Singh, V. N. and Kumar, A., 1994- Attenuation of coda waves in the Garhwal Himalaya-India, Phys. Earth Planet. Inter., 87, 247-253.
Martynov, V. G., Vernon, F. L. and Mellors, R. J., 1999- High frequency attenuation in the crust and upper mantle of the northern Tien Shan, Bull. Seism. Soc. Am., 89, 215-238.
Polatidis, A., Kiratzi, A., Hatzidimitriou, P. and Margaris, B., 2003- Attenuation of shear-waves in the back-arc region of the Hellenic arc for frequencies from 0.6 to 16 Hz, Tectonophysics, 367, 29-40.
Rautian, T. G. and Khalturin, V. I., 1978- The use of coda for determination of the earthquake source spectrum, Bull. Seismol. Soc. Am. 68, 923–948.
Tarantola, A., 2005- Inverse problem theory, SIAM Pub., Paris, France.
Tselentis, G. A., 1997- Evidence for stability in coda Q associated with the Egion (central Greece) earthquake of 15 June 1995, Bull. Seismol. Soc. Am., 87, 1679–1684.
Tselentis, G. A., 1998- Intrinsic and scattering seismic attenuation in W. Greece, Pure Appl. Geophys., 153, 703– 712.
Yoshimoto, K., Sato, H. and Ohtake, M., 1993- Frequency-dependent attenuation of P and S waves in Kanto area Japan based on the coda-normalization method, Geophys. J. Int., 114, 165– 174.