نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت معلم، گروه زمین شناسی، تهران، ایران

2 دانشگاه تربیت معلم، گروه زمین شناسی، تهران، ایران سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، گروه زمین شناسی دریایی، تهران، ایران

چکیده

دریاچه مهارلو یک حوضه رسوبی درون قاره‌ای بسته در جنوب باختر ایران است. وسعت دریاچه حداکثر 280 کیلومترمربع و ژرفای میانگین آن در زمان پرآبی 5/1 متر است. سطح آب دریاچه متأثر از حجم آبهای سطحی و زیرزمینی  وارده به آن، بارندگی در سطح دریاچه و میزان تبخیر است. تیپ آبهای وارده به دریاچه به طور عمده سولفاتی و بیکربناتی و متأثر ازسازندهای زمین شناسی حوضه آبریز است. بررسی روند تکاملی دریاچه مهارلو با کمک  داده‌های منتشر شده از سال 1354 تا 1381و نتایج حاصل ازتجزیه تعداد 230 نمونه  برداشت شده مربوط به سه وضعیت خشک، کم آبی و پر آبی(تابستان1380، تابستان 1381 و بهار1384) انجام گرفته است. تیپ شورابه در دوره‌های زمانی کوتاه مدت بسیار متغیر است. در مسیر تکاملی شورابه ابتدا مقادیر Na و Cl افزایش می یابد و تیپ شورابه از نوع Na-Mg-Cl می‌شود. در ادامه تبخیر و کاهش تراز آب، هالیت ته‌نشست می‌کنـد و مقدار سدیم و کلر کاهش می‌یابد و تیپ شـــورابه از نوع Mg-Cl-SO4 می‌شود. اما مسیر تکاملی شورابه هنوز ادامه داشته و با ادامه تبخیر، شورابه از نوع Mg-SO4-Cl می‌شود.  مسیر تکاملی شورابه دریاچه مهارلو در مسیرIII   نمودار تکامل شورابه‌ها است در نتیجه آبهای غالب وارده به حوضه، می‌بایست از نوعCa+Mg  HCO3  >  باشد. در حالی که در شرایط کنونی آبهای وارده  و قابل مشاهده به دریاچه اغلب از نوع HCO3<< Ca+Mg  است علت آن آبهای بیکربناتی غیر قابل رؤیتی است که به صورت چشمه‌های کارستی از بستر دریاچه وارد آن می‌شود. به نظر می‌رسد، از محل گسل در کف دریاچه آبهای بیکربناتی خارج می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

آقا نباتی، ع.، 1383- زمین‌شناسی ایران، طرح تدوین کتاب، سازمان زمین‌شناسی کشور.
بربریان، م.،1362 - گزارش دگرریختی قاره‌ای در فلات ایران زمین منضم به نقشه سایزموتکتونیک ایران، سازمان زمین شناسی کشور، 625 صفحه.
سازمان آب منطقه‌ای فارس، 1374-گزارش مطالعات ژئوفیزیک در محل سد علاالدوله، 61 صفحه
شریعتی بیدار، م.، 1380-  بررسی و اکتشاف املاح دریاچه‌های مهارلو، بختگان و طشک ، جلد اول (دریاچه مهارلو) ،  223 صفحه.
شهرابی،  م.، 1373- دریاها و دریاچه‌های ایران ، طرح تدوین  کتاب، سازمان زمین‌شناسی کشور، 230 صفحه.
لک، ر.، فیاضی، ف.، 1385- شناسایی و تعیین منشأ منیزیت در رسوبات بستر دریاچه مهارلو، بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
مرکز تحقیقات منابع آب وزارت نیرو- کلیه گزارشات مربوط به سالهای 1354 تا 1380 در محدوده حوضه آبریز مهارلو.
وزارت آب و برق، واحد آب، 1350- بررسی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز مهارلو.
نقشه‌های زمین‌شناسی 1:100000 شیراز و کوار، سازمان زمین‌شناسی کشور.
 
References
Arakel, A.V. & Hongyun, T., 1994- Seasonal evaporate sedimentation in desert playa Lakes of the Karinga Creek drainage system centeral Australia, In: Renault R. W.  and Last W.M. (eds.), Sedimentology and Geochemistry of Modern and AncientSalineLake. Society for Sedimentary Geology (SEPM), Tulsa, PP91-101.
Bryant, R.G., Drake, N.A., Millington, A.C. & Sellwood, B.W., 1990- The chemical evolution of the brines of Chott El Djerid.In In: Renault R. W.  and Last W.M. (eds.), Sedimentology and Geochemistry of Modern and AncientSalineLake. Society for Sedimentary Geology (SEPM), Tulsa, PP3-20.
Domagalski, J.L., Orem, W.H. & Eugster, P., 1989- Organic geochemistry and brine composition in Great Salt, Mono, and Walker Lakes, Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 53, PP2857-2872.
Drever J. I. & Smith C. L.,1978- Cyclic wetting and drying of the soil zone as an influence on the chemistry of ground water in arid terrains. American Journal of Science, v.278, PP1448–1454.
Ermilio, J.R., 2005- Characterization Study of a Bio-infiltration Storm Water BMP. M.Sc. thesis, VillanovaUniversity, 130 p.
Eugster, H.P. & Hardie, L.A., 1978- Saline lakes, In: Lerman A. (ed), Lakes, Chemistry, Geology and Physics. Springer –Verlag, PP237-293.
Eugster, H.P. & Jones, B.F., 1979- Behavior of major solutes during closed-basin brine evolution. American journal of science, v.279, PP609-631.
Eugster, H.P., 1980- Geochemistry of evaporitic lacustrine deposits: Annual Review of Earth and Planetary Sciences, v.8, PP35-63.
Fayazi, F., Lak, R., Nakhaei, M., 2007- Hydrogeochemistry and brine evolution of Maharlou saline Lake, Carbonates and Evaporites, v.22, no.1, PP33-42.
Hakanson, L. & Jansson, M., 1983- Principles of LakeSedimentology, Springer -Verlag, 350p.
Hardie, L.A. & Eugster, H.P., 1970- The evolution of closed -basin brines, Mineral. Society American Special Publish, v. 3, PP: 273-290.
Hardie, L.A., 1991- On the significance of evaporates. Annual Review Earth Planetery Science. v.19, PP131-168.
Hsu, K.J. & Seigenthaler, C., 1969- Prelimnary experiments on hydrodynamic movement induced by evaporation and their bearing on the dolomite problem, Sedimentology, no.12, PP11-26.
Krinsley, D.B., 1970- Geomorphological and paleoclimatological Studies of the Playa of Iran, US Government Printing Office Washington D.C., 20,402p.

Lak, R., Fayazi, F., Nakhaei, M., 2007- Sedimentological evidences of a major drought in the Mid - Late Holocene of the Lake Maharlou, SW Iran, 4th International Limnogeology Congress, Abstract book.

Hunt, J.W., Anderson, B.S., Phillips, B.M., Tjeerdema, R.S., Richard, N., Valconnor, V., Worcester, K., Angelo, M., Bern, A., Fulfrost, B. & Mulvaney, D., 2006- Spatial relationship between water quality and pesticide application rates in agricultural watersheds, Environmental Monitoring and Assessment, v.121, PP245–262.
Jones, B.F. & Deocampo, D.M., 2004- Geochemistry of saline lakes, In Treatise on Geochemistry. US Geological Survey, PP393-424.
Jones, B. F. & Vandenburgh, A. S., 1966- Geochemical influences on the chemical character of closed basins. IAHS Symp. Garda, Hydrol. LakesReservoirs, v. 70, PP435–446.
Piper, A.M., 1994- A graphic procedure in the geochemical interpretation of water analysis, Transactions of the American Geophisical Union, v.25, PP914.
Sonnenfeld, P., 1991- EvaporiteBasin Analysis. In: Force E.R. (ed), Sedimentary and Diagenentic Mineral Deposits: A basin analysis approach to exploration, PP159-169.
Sinha, R. & Raymahashay, B.C., 2004- Evaporite mineralogy and geochemical evolution of the Sambhar Salt Lake, Rajestan, India, Sedimentary Geology., no.166, p:59-71.
Suangkiattikum, C., 2005- Solute Balance Modeling of Lake Naivasha (Kenya): Application of DMS, M.Sc. thesis, The International Institute for Geo-information Science and Earth Observation (ITC), Enschede, 114 p.
Warren, J., 1999- Evaporites: Their Evolution and Economics, Blackwell Science, 438p.
Warren, J., 2006- Evaporites: Sediments, Resources and Hydrocarbons, Springer, 1035p.