نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه‌، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 بخش علوم زمین، دانشگاه ناروتو- ژاپن

چکیده

مجموعه گرانیتوییدی کال کافی ( شمال خاوری انارک) در زون ساختاری ایران مرکزی موسوم به بلوک یزد قرار دارند. این مجموعه، متشکل از طیف ترکیبی گسترده‌ای از گابرو تا گرانیت قلیایی با سن ائوسن میانی است. بررسیهای سنگ‌نگاری، ژئوشیمیایی و کانی‌شناسی نشانگر آن است که گرانیتوییدهای پتاسیک به‌عنوان یکی از اعضای این مجموعه، ویژگیهای متمایزی را از خود نشان می‌دهند. از نظر ژئوشیمیایی گرانیتوییدهای پتاسیک با مقادیر بالاتر پتاسیم و مقادیر پایین‌تر سدیم،کلسیم، تیتانیم، باریم‌، استرانسیم و عناصر خاکی کمیاب از دیگر واحدهای کال کافی قابل تفکیک است. همچنین گرانیتوییدهای پتاسیک دارای ویژگی آهنی هستند، حال آن که دیگر واحدهای نفوذی مجموعه کال کافی از ماهیت منیزیمی برخوردارند. فراوانی پایین عناصر خاکی کمیاب در گرانیتوییدهای پتاسیم بالا حاکی از آن است که این سنگها نمی‌‌توانند توسط فرایند تفریق ماگمایی با دیگر واحدها مرتبط باشند. این امر می‌‌تواند نشانگر نقش متفاوت فرایندهای سنگ‌زایی در شکل‌گیری آنها باشد. گرانیتوییدهای پتاسیک احتمالاً از ذوب بخشی سنگهای پوسته‌ای به‌وجود آمده‌اند.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
احمدیان، ج.، امامی‌، م. ه.،  قربانی، م. ر.، لطفی، م .، 1383-  معرفی گرانیتوییدهای پتاسیک در مجموعه ولکانو - پلوتونیک کال‌کافی ( شمال خاوری انارک) و نحوه تشکیل آنها، بیست و سومین گرد‌همایی علوم زمین، خلاصه مقالات .
باباخانی، ع .، رادفر ، ج.، مجیدی، ج .، 1378- مطالعات زمین‌شناسی واکتشافات طلا، مس و سایر عناصر فلزی در نواحی کال کافی- خونی ،  طرح اکتشاف سراسری ذخایر معدنی                                                                                                                                                                                  
References
Adib, D., 1972- Mineralogische untersuchungen in der oxydations-zone der lagerstatte Tschah–Khuni , Anarak ,Zentral Iran,Inaugural- Dissertation , Heidelberg – Tehran , 194P.
Aistov, L., Melnikov, B., Krivyakin, B., Morozov, L., 1984 -Geology of the Khur area (central Iran), Explanatory text of the Khur quadrangle map 1:250,000
Alavi, M., 1991-  Sedimentary and structural characteristics of the paleo – Tethys remnants in northeastern  Iran,Geol . Soc. of Amer. Bull., 103: 983 –9
Bullen, T. D. & Clynne, M. A., 1990 -Trace element and isotopic constraints on magmatic evolution at Lassen center,J.of Geophysical Research 95:19671- 19691   
Cerny, P., Chapman, R., Masau, M., 2000- Two-Stage exsolution of a Titanian phase in Niobian Rutile (Sc,Fe3+) (Nb,Ta) O4  From Southern Norway, Can.Mineral.,38:907-913
Eggins , J. & Hensen, B. J., 1987- Evolution of mantle – derived Augite–Hypersthene granitoid by Crystal–Liquid differentiation: Eastern Australia, Lithos, 20:295-310
Foster, M. D.,1960- Interpretation of the composition of trioctahedral micas , U.S. Geol.Surv.Prof .Pap.,354B:11-49
Frost , B. R., Barnes, C. G., Collins, W. J., Arculus , R.J., Ellis, D. J. & Frost , C. D., 2001- A geochemical classification for granitic rocks,J.of  Petrology ,42 ,11:2033-2048
Hoskin, P. W. O., Kinny, P. D., Wyborn, D. & chapple, B.W., 2000- Identifying accessory mineral saturation during differentiation in granitoid magma:An integrated approach, J. of petrology , 41, 1365-1395
Leake, B .E., Wolley, A. R., Arps,C. E. S., Birch, W. D.,Gilbert, M. C., Grice, J. D., Hawthorne, F. C., Kato, A., Kisch , H. J., Krivovichev , V. G., Linthout, K., Laird ,J. ,Mandarino, J., Maresch, W. V.,  Nickel, E. H., Rock, N. M. S., Schumacher, J.C., Smith D. C., Stephenson, N. C. N., Ungaretti, L., whittaker, E. J. W .& Youzhi, G., 1997- Nomenclature of Amphiboles , Report of the subcommittee on Amphiboles of the international Mineralogical Association commission on new minerals and mineral names , Eur. J.Mineral , 9:623-651
Liegeois, J. P., Navez, J., Hertogen, J., Black, R., 1998- Contrasting Origin of post – collisional high –K calc-alkaline and Shoshonitic versus alkaline and peralkaline granitoids . The use of sliding normalization, Lithos, 45:1-28
Nakamura, N., 1974 - Determination of REE, Ba, Mg, Na and K in carbonaceous and ordinary chondrites. Geochimica et Cosmichimica Acta 38: 757-775.
Pitcher, W. S., 1997- The nature and origin of granite, 2ndedition, chapman and Hall, 387P.
Reyre, D. & Mohafez, S., 1972- A first contribution of the NIOC-ERAP agreements to the knowledge of Iranian geology,edition Technips Paris ,58P.
Stocklin, J., 1968- Structural history and tectonics of Iran; A review,AAPG ,52,7:1229-1258
Thuy,N. T. B., Satir, M., Siebel, W., Vennemann, T. 8 Long, T. V., 2004- Geochemical and isotopic constraints on the petrogenesis of granitoids from the Dalat zone , Sothern Vietnam, J.of Asian Earth Sciences,23:467-482.
Wones, D. R., 1989- Significance of the assemblage titanite + magnetitet    + quartz in granitic rocks, Am. Mineral. 74:744-749
Wu, F., Jahn, B., Wilde, S. A., Lo, C., Yui, T., Lin, Q., Ge, W. & Sun, D., 2003- Highly FractionatedI-type granites in NE china (1): geochronology and petrogenesis , Lithos , 66:241 – 273
Yakovenko,V., Chinakov , I., Kokorin ,Yu. & Krivyakin , B.,  1981- Report on detailed geological prospecting in Anarak Area ( Kal-e Kafi-Khoni Locality). V/O << Technoexport >>, Rep. No.13, Moscow, 293 P.