نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی رخساره‌ای، محیط رسوبی و خاستگاه سازند آسماری (الیگو- میوسن)، به منظور تبیین سازوکار آمیختگی نهشته‌های کربناتی- تبخیری با رسوبات آواری، در فروبار دزفول، در رشته کوه‌ زاگرس است. بررسی مقاطع نازک به‌دست آمده از این سازند در چاههای 11، 85 و 89، در میدان نفتی اهواز، نشان‌دهنده پنج رخساره‌ کربناتی- تبخیری، مرتبط با یک رمپ کربناتی و 2 رخساره تخریبی گل‌سنگی و ماسه‌سنگی از بخش ماسه‌سنگی اهواز است. وارد کردن داده‌های حاصل از نقطه ‌شماری 50 نمونه انتخاب شده از ماسه‌سنگ اهواز، بر روی نمودارهای Qt93.34F4.10L2.59  و Qm86.75F4.10Lt9.15، خاستگاه زمین‌ساختی این بخش ماسه‌سنگی را کراتون عربستان دانسته و بر چرخه دوباره رسوبی دلالت  می‌کند. از سوی دیگر، این داده‌ها، به انضمام شواهد سنگ‌شناختی به‌دست آمده، سنگ منشأ این ماسه‌سنگها را رسوبی- دگرگونی درجه پایین تا متوسط نشان می‌دهد. بدین ترتیب، نتایج مذکور در کنار دیگر شواهد مرتبط با سازوکار‌های آمیختگی، مانند تغییرات در ورود رسوب به حوضه (sediment supply)، منحنی جهانی سطح آب دریاها و تکامل زمین‌ساخت ناحیه‌ای و محلی، شش مرحله تکاملی را در محیط رسوبی سازند آسماری، نشان می‌دهد. روند تکاملی به دست آمده مبتنی بر نهشت برروی یک رمپ کربناتی-تبخیری بوده که سازوکار‌های متفاوتی، منجر به ورود رسوب آواری به این رمپ شده و در نهایت یک سری مخلوط سیلیسی‌آواری-کربناتی- تبخیری را ایجاد کرده است. زمان‌یابی دقیق وقایع، نیازمند مطالعات تکمیلی است.

کلیدواژه‌ها

زاهدی­نژاد، ج.، 1366-  مطالعه زمین­شناسی بخش ماسه‌سنگی اهواز در حاشیه جنوب باختری حوضه رسوبی آسماری، گزارش شماره 4028 شرکت ملی نفت ایران، مناطق نفت­خیز جنوب، 125 صفحه.
مطیعی، ه.،   1372-  زمین­شناسی ایران: چینه­شناسی زاگرس، انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور، 536 صفحه.
 
References
Alavi, M., 2004 - Regional Stratigraphy of the Zagros Fold-Thrust belt of Iran and its Proforland evolution, American Journal of Science. V.304, P. 1-20.    
Basu, A., Young, S. W., Suttner, L.J., James, W. C. & Mack, G. H., 1975- Re-evaluation of the use of undulatory extinction and polycrystallinity in detrital quartz for provenance interpretation. Jour. Sed. Petrology, 37:1031-44.
Budd, D. A. & Harris, P. M., 1990- Carbonate-siliciclastic mixtures,    SEPM (Society for sedimentary geology) reprint series No. 14, 272p.
Dickinson, W. R., 1985- Interpreting provenance relations from detrital modes of sandstone. In: Zuffa, G.G. (ed) Provenance of Arenites , Reidel publication, 333-361.
Dickinson, W. R., 1988- Provenance and sediment dispersal in relation to paleotectonics and paleogeography of sedimentary basins. In: KLEINSPEHN, K.L. and PAOLA, C. (ed) New Perspective in basin analysis. Springer-Verlag, 3-27.
Dutta, P. K. & Suttner, L. J., 1986- Alluvial sandstone composition and paleoclimate, I. Framework mineralogy. Jour. Sed. Petrology, 56, 329-345 .
Flugel, E., 2004 - Microfacioes of carbonate rocks, Analysis,    Interpretation and Application, Springer-Verlog BerlinHeidelberg. 976 P.  
Girty, G. H., 1991- A note on the composition of plutonic sand produced in different climatic belts, Jour. Sed. Petrology, 61,428-33.
Hempton, M. R., 1987- Constraints on Arabian plate motion and extensional history. Tectonics, 6, pp. 687-705.
Higgs, R., 1979- Quartz- grain surface features of Mesozoic-Cenozoic sand from the Labrador and western Greenland continental margins. J. Sed. Petrololgy. 49, 599-610. 
Ingersol, R. V., Bulard, T. F., Ford, R. L., Grimn, J. P., Pickle, J. P. & Sares, S. W., 1984 - The effect of grain size on detrital modes: a text of the Gazzi-Dickinson Point Counting method. Jour. Sed. Petrology, 54, 103-116.
Insalaco, E., Virgone, A., Courme, B., Gaillot, J., Kamali, M., Moallemi, A., Lotfpour, M., Monibi, S., 2006- Upper Dalan Member and Kangan Formation between the Zagros Mountains and offshore Fars, Iran: depositional system, biostratigraphy and stratigraphic architecture. GeoArabia11, No. 2, Gulf PetroLink, Bahrain, pp 75-176.
Johnsson, M. J., 1990- Tectonic versus chemical – weathering control on the composition of  fluvial sands in tropical environments. Sedimentology, 37,713-726.
Krinsley, D. H. & Doornkamp, J. C., 1973- Atlas of Quartz Sand Surface Textures. CambridgeUniv. Press, Cambridge.                                   
Mack, G. H., 1978- The survivability of labile light- mineral grain in fluvial, aeolian and littoral marine environments: The permian Cutler and Cadar Mesa formation, Moab, Utah, Sedimentology, 25, 587-604
McBride, E. F., 1985- Diagenesis process that affect provenance determinations in sandstones. In: Zuffa, G.G. (Ed.), Provenance of Arenites. Reidel, Boston, MA, pp.95-113. 
McCoard, D. R., 1974 - Regional Asmari geology of Ahwaz-Marun area.
Parcell, W. C. & Williams, M. K., 2005- Mixed sediment deposition in a retro-arc forland basin: lower ellis group (M. Jurassic), Wyoming and Montana, Journal of Sedimentary Geology U.S.A , 75, 34-81.                                            
Suttner, L. J., Basu, A. & Mack, G. H., 1981- Climate and the origin of quartz arenites. Jour. Sed. Petrology, 51, 235-246.
Vail, P. R., Mitchum, R. M. & Thompson, S., 1977- Global cycles of relative changes in sea level, American Association of Petroleum Geologist, No.143, 1-143.
Walley, W. B. & Krinsley, D. H., 1974 - A scaning electron microscope study of subsurface textures of quartz grains from glacial environments. Sedimentology 21, 87-105.
Walley, W. B. & Langway, C. C., 1980- A scaning electron microscope examination of subglacial quartz grains from CampCeentury core, Greenland- a preliminary study. J. Glacial. 25, 125-132.
Warren, J., 2000- Dolomite: Occurrence, Evolution and Economically Important Associations: Elsevier, Earth-Science Review 52, 1-81.
Weltje, G. J., 2002- Quantitative analysis of detrital modes: statistically rigorous confidence regions in ternary diagrams and their use in sedimentary petrology. Earth-Sci. Rev. 57, 211-253. 
Wilson, J. L., 1975- Carbonate Facies in Geologic History, Springer-verlag, Berlin, 471 pp.                                                                                        
Zuffa, G. G., 1985- Optical analysis of arenites, influence of methodology on compositional results. In: Zuffa, G.G., (ed) Provenance of Arenites. Reidel publication, 165-189.