نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیریت زمین‌شناسی شمال خاور، مشهد، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی دگرشکلی اعمال شده بر سنگ­های دگرگون مشهد، طی همگرایی صفحات توران و ایران مرکزی و بسته شدن اقیانوس تتیس کهن و ایجاد رویداد سیمرین پیشین انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل دوبعدی و سه‌بعدی واتنش پایدار نشان می­دهد که بیشینه دگرشکلی در بخش مرکزی ناحیه روی داده و متغیر شکل بیضوی واتنش که بر پایه نمودار فلین و از روی جهت دار به دست آمده است؛ بیشتر در ناحیه پخ‎شدگی قرار دارد (K≤1). متغیر شدت واتنش در بیشتر نمونه­ها کمتر از 5/0 و واتنش بیشینه در بخش‌های مرکزی  ناحیه روی می‌دهد و به سوی حاشیه کاهش می­یابد. این ویژگی از ویژگی­های آشکار بیشتر پهنه­های برشی است که در آنها واتنش بیشینه در بخش­های مرکزی تمرکز می­یابد. عدد تاوایی به دست آمده میان 2/0 تا 1 است که نشان­دهنده حضور مؤلفه برش ساده و برش محض در جریان دگرشکلی ترافشارشی است.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
آقانباتی، ع.، افشارحرب، ع.، مجیدی، ب.، علوی تهرانی،ن.، شهرابی، م.، داوودزاده، م. و نوایی، ا.، 1365- نفشه زمین­شناسی یک دویست و پنجاه هزارم مشهد، سازمان زمین‌شناسی کشور.
شیخ‌الاسلامی، م. ر.، نواب‎پور، پ.،  نواب مطلق، ا.، کوه‌پیما، م.، مافی، آ. و حیدرزاده، ق.، 1392- بررسی‌های زمین‌شناسی و زمین ساختی در ناحیه کپه‌داغ- بینالود، چاپ اول، نشر رهی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
طاهری، ج. و قائمی، ف.، 1376- نقشه زمین­شناسی یک صد هزارم مشهد، سازمان زمین­شناسی کشور.
علوی، م.، رحیمی، ب.، علوی نائینی، م. و پورلطیفی، ا.، 1377- نقشه زمین­شناسی یکصدهزارم طرقبه، سازمان زمین­شناسی کشور.
کوه‌پیما، م.،  1385- بررسی ساختاری دگرریختی نرم در سنگ های دگرگونی جنوب مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 References
Alavi, M., 1991- Sedimentary and structural characteristics of the Paleo-Tethys remnants in northeastern Iran, Geological society of America Bulletin, 103, 983-992.
Fossen, H. and Tikoff, B., 1993- The deformation matrix for simultaneous simple shearing, pure shearing and volume change, and its application to transpression–transtension tectonics. Journal of Structural Geology 15, 413–422.
Ramsay, J. and Huber, M., 1983- The techniques of modern structural geology, Volume 1: strain analysis, Academic Press 
Sarkarinejad, K. and Azizi, A., 2008- Slip partitioning and inclined dextral transpression along the Zagros thrust system, Iran: Journal of Structural Geology, 30, 116–136,
Sheikholeslami, M. R. and Kuhpeyma, M., 2012- Structural analysis and tectonic evolution of the eastern Binalud Mountains,NE Iran, Journal of Geodynamics, 61, 23-46.
Tikoff, B. and Fossen, H., 1995- The limitations of three-dimensional kinematic vorticity analysis. Journal of Structural Geology 12, 1771–1784.
Xypolias, P., 2010- Vorticity analysis in shear zones: A review of methods and applications, Journal of structural Geology, 32, 2072-2092.