نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 استاد، دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

منطقه مورد مطالعه در برگه فراش (از برگه‌های استاندارد نقشه‌برداری با مقیاس یک پنجاه هزارم) در استان کرمان، در فاصله 50 کیلومتری جاده آسفالته جیرفت- درب بهشت و در پهنه جبال بارز جای دارد. منطقه مورد مطالعه در برگه استاندارد نقشه‍برداری با مقیاس یک دویست و پنجاه هزارم به نام بم قرار دارد. واحدهای سنگی منطقه شامل واحدهای نفوذی گرانیتی، گرانودیوریتی و واحدهای آتشفشانی رسوبی با ترکیب توف، آهک نومولیتی، کنگلومرا و آگلومراست. در بخش جنوبی محدوده فراش نفوذ سنگ‌های آذرین با ترکیب اسیدی در مجاورت واحدهای آهکی و توفی سبب کانه‌زایی اسکارن آهن شده‌اند. با استفاده از پردازش و تفسیر  1030 داده ژئوفیزیک مغناطیس‌سنجی زمینی با فواصل خطوط برداشت 25 متری و رسم نقشه‌های شدت میدان مغناطیسی، همچنین با استفاده از لایه‌های اطلاعاتی دیگر مانند نقشه‌های زمین‌شناسی و زمین‌ساختی منطقه، مناطق دارای پتانسیل کانی‌زایی فلزی معرفی شدند و پس از کنترل صحرایی معلوم شد که رخنمون‌های اصلی سنگ آهن در بخش‎های مرکزی به سوی جنوب خاور تمرکز یافته‌اند. میزبان اصلی سنگ آهن، در بخش مرکزی محدوده درون واحدهای اسکارنی و گرانیتی قرار دارند. روند کانی‌سازی شمال باختری- جنوب خاوری و کانی‌های اصلی آهن، مگنتیت و هماتیت هستند. در مناطق کانه‌زایی آهن دگرسانی‌های آرژیلیکی و پروپیلیتیکی نیز رخ داده  است.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
اخوان‌مقدم، م.، 1389- برداشت، پردازش و تفسیر داده‎های ژئوفیزیک هوایی در منطقه جیرفت، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
جعفری، ح. ر. و یزدی، ع.، 1392- بررسی پتانسیل‎های معدنی فلزی در برگه 50000/1 بزنجان شهرستان بافت کرمان، فصلنامه علمی پژوهشی زمین‌شناسی اکتشافی، سال ششم، شماره چهرام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، صص. 39  تا 45.
درویش‎زاده، ع.، 1383- زمین‎شناسی ایران (چینه‎شناسی، تکتونیک، دگرگونی و ماگماتیسم)، انتشارات امیر کبیر تهران، تهران، ایران.
زمردیان، ح. و حاجب حسینیه، ح.، 1363- ژئوفیزیک کاربردی، جلد اول، ترجمه کتاب Applied Geophysics نوشته W. M. Telford، L. P. Geldart و R. E. Sheriff، انتشارات دانشگاه تهران، 678 ص.
ضیاء‎ظریفی، ا.، 1389- کتاب مبانی اکتشافات رادیومتریک ژئوفیزیکی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، 308 ص.