نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده زمین‎شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران

3 کارشناسی ارشد، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

4 دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

5 دانشجوی دکترا، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

چکیده

سازند بازیاب یکی از واحدهای سنگی کرتاسه در ناحیه خور و بیابانک است که عمدتاً سنگ­شناختی شیل، مارن و ماسه­سنگ دارد. در این مطالعه محتوای پالینولوژیکی سازند بازیاب در برشی به همین نام مورد مطالعه قرار گرفت. این سازند در برش مذکور شامل 1067 متر توالی رسوبی شکل­یافته از مارن، شیل، ماسه، سنگ­آهک و آهک­های ماسه­ای بوده که به‎صورت همشیب میان دو سازند شاه­کوه در زیر و دبرسو در بالا قرار گرفته است. بر اساس مطالعات پالینولوژیکی صورت پذیرفته بر روی 40 نمونه از این سازند، در مجموع 29 جنس و 54 گونه داینوسیست به همراه ۲۰ جنس و ۲۹ گونه از پالینومورف­های خشکی (اسپور و پولن) شناسایی شد که سن سازند را آپتین- آلبین تعیین می­کنند. همچنین حضور فراوان و گسترده داینوسیست­های شاخص محیط نریتیک داخلی به همراه حضور گسترده طبقات شیلی، مجموعه­های روزن­بری پلاژیک و رخساره­های مدستونی و وکستونی بخش­های کربناته گویای ته­نشست سازند بازیاب در محیط شلف داخلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 
آقانباتی، س. ع.، 1383- زمین­شناسی ایران، انتشارات زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، 586 ص.
مجیدی‎فرد، م.، 1392- داده­های جدید در باره چینه­شناسی سنگ­های کرتاسه در ناحیه خور (ایران مرکزی)‏، سی و دومین گردهمایی علوم زمین.
 
References
Aistov, I., Melnikov, B., Krivyakin, B., Morozova, L. and Kiristeav, V., 1984- Geology of khur area (Central iran), Explanatory text of the khur Quadrangle map 1:250,000, Report Te/No.20
Akhtari, M., 2011- Palynostratigraphy of two stratigraphic sections in Bāzyāb and Tangal-e Bālā Khur –Biābānak area (Central Iran). Palynological report.804. NIOCEXP.
Amiri, F., 2011- Biostratigraphy and Micropaleontological study on the two Stratigraphic Sections in Kuh-e Dadkin and Kuh-e Debarsu (Khur-Biabanak Area) Report 808 NIOCEXP.
Arai, M., Botelho Neto, J., Lana, C. C. and Pedrao, E., 2000- Cretaceous dinoflagellate ‎provincialism in Brazilian marginal basin. Cretaceous research, 21: 351-366.‎
‎Arai, M., Lana, C. C. and Pedrao, E., 1994- Ecozona Subtilisphaera: Registro Eocretaceo de um ‎importante episodio ecologico do oceano Atlantico primitive. Acta geologica ‎leopoldinensia, 17:521-538.‎
Costa, L. I. and Davey, R. J., 1992- Dinoflagellates cysts from the cretaceous System, In: Powell, ‎A.J. (Ed.), A Stratigraphic Index of Dinoflagellate Cysts. British Micropaleontological Society ‎Publication Series/Kluwer Academic Publishers, pp. 99-154.‎
Haghipour, A. and Pelissier, G., 1968- Geology of the Posht-e-Badam/Saghand area (East-central Iran). Geol.sur.Iran, Geol. note no.48, 144.
Jain, K. P. and Millepied, P., 1975- Cretaceous microplankton from Senegal Basin, W. Africa, pt. II. Systematics and biostratigraphy. Geophytology, v.5, no.2, p.126-171, pl.1-6.128.‎
‎Khosrotehrani, K., 1977- Startigraphie du cretace Superieur et du Paleocene de la partie mediane de I'Iran (region comprise entre Esfahan-jandagh et yazd) C.R.Sc. Geol. FR., DA. 1977; No.4; PP.239-241.
Mohafez, S. and Moshtaghian, A., 1963- Geology and oil possibilities of khur-Jandaq-Biabanak area. National Iranian Oil Company, Report No. 250, Unpublished.
Premoli Silva, I. and Verga, D., 2004- Practical Manual of Cretaceous planktonic Foraminifera. In: Verga, D. and Rettori, R., (Eds.): International school on Planktonic Foraminifera. Universities of Perugia and Milano, Tipografia Pontefelcino, Perugia 283 pp.
Stover, L. E., Brinkhuis, H., Damassa, S. P., de Verteuil, L., Helby, R., Monteil, E., ‎Partridge, A. D., Powell, A. J., Riding, I. B., Smelror, M. and Williams, G. L., 1996- ‎Mesozoic-Tertiary Dinoflagellates, Acritarchs and Prasinophytes. American Association of ‎stratigraphic Palynologists Foundation, Vol 2, pp. 641-750.‎
Traverse, A., 2007- paleopalynology. Second Edition, Springer. 813 pp.‎
Wilpshaar, M. and Leereveld, H., 1994- Paleoenvironmental chang in the Early Cretaceous ‎Vocontian basin (SE France) reflected by dinoflagellate cysts. Review of paleobotany and ‎palynology. 84:121-128.