نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، پردیس بین‌الملل، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در پژوهش کنونی استراکدهای سازند آب‌دراز در برش چهچهه مطالعه و بررسی شده‎اند. ضخامت سازند آب دراز در این برش 385 متر و متشکل از شیل و مارن همراه  با 3 افق سنگ‌آهک گل‎سفیدی است. این مطالعات، منجر به شناسایی 16 جنس و 51 گونه از استراکدها شده که بر مبنای گونه‌های شناسایی شده 4 زون زیستی تعیین شد. طبق بایوزون‌های استراکدی شناسایی شده و انطباق با نانوفسیل‌های آهکی در این برش، سن سازند، سانتونین پسین تا ابتدای کامپانین پسین تعیین گردید. حضور گونه‎های شاخص آب گرم و عدم حضور گونه‌های شاخص آب سرد پیشنهاد دهنده گرمای سطح آب در این منطقه است. همچنین بر مبنای حضور گونه‌های شاخص استراکد تغییر عمق و سطوح بالای اکسیژن پیشنهاد می‎شود.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
آقانباتی، ع.، ۱۳۸۳-  زمــین‏شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ۵۸۶ ص.
افشارحرب، ع.، ۱۳۷۳-  زمین‌شناسی‌ کپه‎داغ، سازمان ‌زمین‌شناسی‌ واکتشافات‌ معدنی ‌کشور، ۲۷۵ ص.
جوادی موسوی، ن.، علامه، ح. و مرادیان، ف.، ۱۳۹۰- پالئواکولوژی سازند آب‏دراز در برش سنگانه بر اساس استراکدها در حوضه رسوبی کپه‏داغ، نخستین کنگره تخصصی رسوب‎شناسی و چینه‏شناسی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ۲۵۶ ص.
داریوش‌نیا، م. و علامه، ح.،۱۳۹۰-  بیواستراتیگرافی سازند آب دراز در برش پادها بر مبنای استراکدها، ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻧﺠﻤﻦ زﻣﯿﻦ‌ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ، ۱۹۳ ص.
ذبیحی ، ف.، ۱۳۸۸-  بایوستراتیگرافی سازند آب‌دراز در برش چهچهه، پایا ن‌نامه  کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.۲۳۰ص.
وحدتی‌راد، م.، ۱۳۸۷-  بیواستراتیگرافی و تعیین محیط رسوبی سازند آب‌دراز در برش حمام قلعه ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.۲۸۰ص.
هادوی، ف. و علامه، م.، ۱۳۸۱-  استراکدهای سازند آب‌تلخ در مقطع تیپ.مجموعه مقالات ششمین همایش انجمن زمین‎شناسی ایران،  ۵ تا ۷ شهریور، کرمان، ص. ۶۸۹  تا ۶۹۲.
هادوی، ف.، ۱۳۷۷-  میکروپالئونتولوژی جلد اول ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۲ ص.
 
References
Al-Shareefi, I. Y., Khalaf, S. K. and Al-Eisa, M. A., 2010- Paleoecology of some Upper Cretaceous Formations from Selected Wells Northwest and Middle Iraq. Iraqi Journal of Earth Sciences, 10 (2): 67-96.
Benson, R. H. and Sylvester-Bradley, P., 1971- Deep-sea ostracodes and the transformation of ocean to sea in the Tethys. Bulletin du centre de recherches de Pau, 5: 63-91.
Ceolin, D., Fauth, G. and Coimbra, J. C., 2011- Cretaceous-Lower Paleogene ostracods from the Pelotas Basin, Brazil, Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments. International journal of palaeontology and stratigraphy, 91: 111-128
Gerson Fautha, G., Seeling, J. and Luther A., 2003- Campanian(Upper Cretaceous) ostracods from southern James Ross Island, Antarctica, 84: 105-119
Gebhardt, H. and Zorn, I., 2008- Cenomanian ostracods of the Tarfaya upwelling region (Morocco) as palaeoenvironmental indicators. Revue de micropaleontology. 51: 273-286.
Grosdider, E., 1973- Associations d' ostracodes du Cretace d' Iran,Rev.Inst .fr.Petrol. 28. 131-168 P.
Khalaf, S. K. and Aziz, N. M., 2009- On Some Species of the Ostracode Genera Cytherella, Bairdia and Bairdoppilata From Avanah Formation, Dohuk Area, Northern Iraq. Tikrit Journal of Pure Science, 14 (3): 1813–1662.
Luger, P., 2003- Paleobiogeography of late Early Cretaceous to Early Paleocene marine Ostracoda in Arabia andNorth to Equatorial Africa.Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 196, 319-342.
Monostori, M. and Ephraim, G., 1985- Eocene ostracoda from the Dorog Basin (Northern Transdanubia, Hungary). Akademiai kiado, Budapest, 213p.
Moore, R. C., 1961- Treatise on Invertebrate Paleontology, Part Q, Arthropoda; Crustacea, Osteracoda. Geological. Society of America and Univ. Kansas, 422 p
Neale, J. W., 1964- Some factors influencing the distribution of Recent British Ostracoda. Pubblicazioni della Stazione Zooligica di Napoli, 33: 247-307.
Shahin, A., 2005- Maastrichtian to Middle Eocene ostracodes from Sinai, Egypt: Systematics, biostratigraphy and paleobiogeography. Revue de Paleobiologie, 24(2): 749.
Sissingh, W., 1977- Biostratigraphy of Cretaceous calcareous nannoplankton. Geol Mijnbo, 56: 37-65
Sohn, I. G., 1962- The ostracode genus Cytherelloidea, a possible indicator of paleotemperature. United States Geological Survey professional paper 450-D, 162: D144-147.
Szczechura, J., 1965- Cytheracea (Ostracoda) from the uppermost Cretaceous and Lowermost Tertiary of Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 10 (4): 451–564.
Whatley, R. C., and Coles, G., 1987- The late Miocene to Quaternary Ostracoda of Leg 94, Deep Sea Drilling Project. Revista Española de Micropaleontologia, 19 (1): 33-97.
Whatley, R. C., Bajpai, S. and Whittaker, J. E., 2003- Indian intertrappean ostracoda in the collections of the Natural History Museum, London. Cretaceous Research, 24 (1): 73-88.