نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

4 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

شاخص‎های زمین‎ریخت‎شناسی زمین‌ساخت فعال، ابزار مفیدی برای بررسی تأثیر فعالیت زمین‌ساخت در یک ناحیه است. محاسبه این شاخص‎ها به وسیله نرم‌افزارها، بررسی‌های سنجش از دور (به عنوان ابزار شناسایی) و به منظور بررسی اجمالی یک منطقه بزرگ از دیدگاه ناهنجاری‌های احتمالی مرتبط با زمین‌ساخت فعال سودمند است. این روش به ویژه در مناطقی که کار مطالعاتی کمی روی فعالیت‌های زمین‎ساختی آن با استفاده از این روش صورت گرفته است (حوضه آجی‌چای)؛ می‌تواند روش نو و مفید باشد. بر اساس مقادیر شاخص طول- شیب رودخانه (SL)، عدم تقارن حوضه زهکشی (AF)، انتگرال هیپسومتری (Hi)، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن (Vf)، شکل حوضه زهکشی (Bs) و پیچ و خم پیشانی کوهستان (Smf)، شاخصی به نام زمین‎ساخت فعال نسبی (Iat; Index of relative tectonics) حاصل شد که ترکیبی از شاخص‌های بالاست و خود به چهار رده تقسیم می‌شود. مقادیر به دست آمده برای Iat در منطقه مورد بررسی نشان داد که، رده 2 (بالا) با مساحت 46/1045 کیلومتر مربع 26/11 درصد، رده 3 (متوسط) با مساحت 67/2940 کیلومتر مربع 67/31 درصد، رده 4 (پایین) با مساحت 30/5297 کیلومتر مربع 06/57 درصد از کل منطقه را اشغال می‌کند. الگوی تقارن توپوگرافی عرضی (T) نیز برای ناحیه مورد بررسی محاسبه و نتیجه آن به شکل نقشه‌ای از بردارهای T تهیه شد با مقایسه این شاخص با نقشه رده‌بندی زمین‌ساخت فعال نسبی تطبیق نواحی رده بالا با پهنه‌های دارای مقادیر بالای عدم تقارن تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

معماریان، ح.، 1380- زمین‎شناسی برای مهندسین، انتشارات دانشگاه تهران، صص. 49 تا 126.
 
References
Azor, A., Keller, E. A. and Yeats, R. S., 2002- Geomorphic indicators of active fold growth: South Mountain-Oak Ridge Ventura basin, Southern California. Geological Society of America Bulletin 114,745-753.
Berberian, M. and Arshadi, S., 1976- On the evidence of the youngest activity of the North Tabriz Fault and the seismicity of Tabriz city. Geol. Surv. Iran Rep, 39, 397-418.
Bull, W. B. and Mc Fadden, L. D., 1977- Tectonic geomorphology north and south of the Garlock fault, California. In: Doehring, D. O. (Ed). Geomorphology in Arid Regions. Proceedings of the Eighth Annual Geomorphology Symposium. State University of New York, Binghamton. pp. 115-138.
Bull, W. B., 1978- Geomorphic Tectonic Classes of the South Front of the San Gabriel Mountains, California. U.S. Geological Survey Contract Report,14-08-001-G-394,Office of Earthquakes, Volcanoes and Engineering, MenloPark, CA.
Cannon, P. J., 1976- Generation of explicit parameters for a quantitative geomorphic study of Mill Creek drainage basin. Oklahoma Geology Notes, 36(1), 3-16.
Cox, R. T, 1994- Analysis of drainage- basins symmetry as rapid technique to identify areas of possible Quaternary tilt-block tectonics: an example from Mississippi Embayment, Geological society of America Bulletin 106, pp 571-581.
El Hamdouni, R., Irigaray, C., Fernandez, T., Chacon, J. and Keller, E. A., 2007- Assessment of relative active tectonics, southwest border of Sierra Nevada (southern Spain). Geomorphology, 96, pp, 150-173.
Hack, J. T., 1973- Stream-profiles analysis and stream-gradient index, Journal of Research of the U.S. Geological Survey1. pp, 421-429.
Hare, P. W. and Gardner, T. W., 1985- Geomorphic indicators of vertical neotectonism along converging plate margins. Nicoya Peninsula, Costa Rica. In: Morisawa, M.,Hach, J.T (eds). Allen and Unwin, Boston, 75-104.
Hessami, K., Pantosti, D., Tabassi, H., Shabanian, E., Abbassi, M. R., Feghhi, K. and Solaymani, S., 2003- Paleoearthquakes and slip rates of the North Tabriz Fault, NW Iran: preliminary results. Annals of Geophysics.
Keller, E. A., 1986- Investigations of Active tectonics: use of surficial earth processes. In: R. E. Wallace. Editor, Active tectonics: impact on society, National Academy press, Washington,Dc (1986), PP, 136-147.
Keller, E. A. and Pinter, N., 2002- Active tectonics: Earthquakes, Uplift, and Landscape(2nd Ed.). Prentice Hall, New Jersey.
Mayer, L., 1990- Introdaction to Quantitative geomorphology prentice Hall, Englewood, Cliffs, NJ.
Molin. P., Pazzaglia, F. J. and Dramis, F., 2004- Geomorphic expression of active tectonics in arapidly-deforming forearc, sila massif. Calabria, southern Italy. American Journal of Science304, pp, 559-589.
Moradi, A. S., Hatzfeld, D. and Tatar, M., 2011- Microseismicity and seismotectonics of the North Tabriz fault (Iran). Tectonophysics, 506(1), 22-30.
Pike, R. J. and Wilson, S. E., 1971- Elevation-relief ratio, hypsometric integral and geomorphic area-altitude analysis. Geological Society of America Bulletin 82, pp, 1079-1084.
Ramirez-Herrera, M. T., 1998- Geomorphicassessment of active tectonics in the Acambay Graben, Mexican volcanic belt.Earth Surface Processes and landforms23, pp, 317-332.
Rockwell, T. K., Keller, E. A. and Jonson, D. L., 1985- Tectonic geomorphology of alluvial fans and mountain fronts near Ventura, California. In: Morisawa, M. (Ed.) Tectonic Geomorphology. Proceedings of the 15th Annual Geomorphology Symposium. Allen and Unwin Publishers, Boston, pp, 183-207.
Silva, P. G., Goy, J. L., Zazo, C. and Bardajm, T., 2003- Fault generated mountain fronts in Southeast Spain: geomorphologic assessment of tectonic and earthquake activity. Geomorphology 250, pp, 203-226.
Solaymani Azad, S., Dominguez, S., Philip, H., Hessami, K., Forutan, M. R., Zadeh, M. S. and Ritz, J. F., 2011- The Zandjan fault system: Morphological and tectonic evidences of a new active fault network in the NW of Iran.Tectonophysics, 506(1), 73-85.
Strahler, A. N., 1952- Hypsometric(area-altitude)analysis of erosional topography Geological Society of America Bulletin63, pp, 1117-1142.