نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

در منطقه نصرت‌آباد در 105 کیلومتری شمال باختر زاهدان کنگلومرایی با سن الیگو- میوسن قرار دارد که از واحدهای سنگ‌چینه­نگاری حوضه فلیشی خاور ایران است. رسوبات این کنگلومرا، رودخانه‌ای از نوع بریده‌ بریده بوده که با یک دگرشیبی با زاویه تقریباً 30 درجه روی نهشته‌های ماسه سنگی- شیلی ائوسن قرارگرفته است. ضخامت اندازه‌گیری شده از این واحد 2650 متر بده و اندازه قطعات و قلوه‌های این کنگلومرا، درشت، متوسط و ریزدانه و اغلب با میان‌لایه­های ماسه‌سنگی، سیلتستونی و مادستونی همراه است. شواهد صحرایی همچون ایمبریکاسیون، لایه‌بندی مورب، مسطح و عدسی‌شکل و ساخت‌های کنده ‌شده و پر شده منشأ رودخانه­ای این کنگلومرا را اثبات می­کنند. با توجه به نوع جنس قلوه‌های این کنگلومرا و عدم تجانس آنها با رخساره‌های فلیشی سوچر زون سیستان، به ­نظر می‌رسد این واحد کنگلومرایی عمدتاً از سمت باختر (حاشیه لوت) تغذیه‌ شده است. فسیل‌های موجود در قلوه‌های آهکی این کنگلومرا غالباً از خانواده‌های اربیتولین، آلوئولین، نومولیت، ملیولیده و … هستند. با توجه به محتویات فسیلی قلوه­ها، سن این کنگلومرا از ائوسن جوان­تر است. از طرفی چون توسط کنگلومرای پلیوسن- پلیوستوسن پوشیده می­شود، می‌توان سن این کنگلومرا را الیگو- میوسن در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

افتخارنژاد، ج.، 1352- بررسی زمین‌شناسی در لوت مرکزی و خاور ایران.
سامانی، ب. و اشتری، ش.، 1371- تکوین زمین‌شناسی ناحیه سیستان و بلوچستان، فصلنامه علوم زمین، ش4، سازمان زمین‌شناسی کشور، صص. 14 تا 25.
شهرابی،م.، 1373- شرح نقشه زمین‌شناسی چهارگوش الله‌آباد، مقیاس1:250000، سازمان زمین‌شناسی کشور، شماره K11.
فشارکی، پ.، 1379- فرهنگ جغرافیا، انتشارات امیرکبیر.
معیری، م.، 1390- فرهنگ واژه‌های ژئومورفولوژی، انتشارات دانشگاه اصفهان.
موسوی حرمی، ر.، 1389- رسوب‌شناسی، انتشارات آستان قدس رضوی، 474 ص.
نوگل سادات، م. ع. ا.، 1372- نقشه زمین­ساخت ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 
References
Babazadeh, S. A. and De Wever, P., 2004- Early Cretaceous radiolarian assemblages form radiolarites in the Sistan Suture(eastern Iran).Geodiversitas, V. 26(2),pp. 185-206.
Babazadeh, S. A., 2007- Cretaceous radiolarians form Birjand ophiolitic range in Sahlabad Province, eastern Iran. Revuede Paleobiologie, V. 26(1),pp. 9-98.
Berberian, M. and King, G., 1981- Towards a Paleogeography and tectonic evolution of Iran,Canadian Journal of Earth Sciences,V.18, pp.210-265
Bertoldi, W., Zanoni, L. and Tubino, M., 2010- Assessment of morphological changes induced by flow and flood pulses in a gravel bed braided river: The Tagliamento River (Italy). Geomorphology, V. 114, pp. 348–360.
Boulin, J., 1991- Structures in Southwest Asia and evolution of the eastern Tethys.Tectonophysics.V. 196, pp. 211-268
Camp, V. E. and Griffis, R. J., 1982- Character,genesis and tectonic setting of igneous rocks in the Sistan Suture Zone,eastern Iran.Lithos, V. 15, pp. 221-239.
Fotoohi Rad, G. R., Droop, G. T. R. and Burgess, R., 2009- Early Cretaceous exhumation of high-pressure metamorphism rocks of the Sistan suture Zone, Eastren Iran. Geological Journal, V. 44, pp. 104-116.
Fotoohi Rad, G. R., Droop, G. T. R., Amini, S. and Moazzen, M., 2005- Eclogistes and blueschists of the Sistan Suture Zone,eastern Iran:A Camparison of P-T histories form a subduction mélange.Lithos, V. 84, pp. 1-24.
Mc Call, G. J. H., 1997- The geotectonic history of the Makran and adjacent areas of Southern Iran.Journal of Asian Earth Sciences , V. 15, pp. 517-531.
Sengor, A. M. C., Demir, A., Altan, C., Timur, U. and Hsti, K. J., 1988- Origin and assembly of the Tethyside orogenic collage at the expense of Gondwana Land, Geological Society, London, Special Publications 1988, V.37, pp. 119-181.
Sengor, A. M., 1990- Palte tectonics and orogenic research after 25 years,A Tethyan Perspective.Earth Science Review, V. 27, pp. 1-201
Smith, N. D., 1970- The braided Stream depositional environment comparison of the Platte River with some Silurian clastic rocks,north-central Appalachians: Geo. Sos. Am. Bull., V. 81, pp. 2993-3014.
Stoklin, J., 1968- Structural history and tectonic of Iran,Bulletin of the American Association of Petroleum Geology, V. 52, pp. 1229-1258.
Stoklin, J., Eftekharnezhad, J. and Hushmandzadeh, A., 1972- Centeral Lut reconnaissance East Iran.Geological Survey of Iran Report 22, 62 P.
Tirrul, L., Bell, I. R., Griffis, R. J. and Camp,V. E., 1983- Sistan suture zone of eastern Iran.Geological Society of America Bulletin, V. 94, pp. 134-150
Yves-François, L. L., Hervé, P. and Anne, R. H., 2013- Perception of braided river landscapes: Implications for public participation and sustainable management. Journal of Environmental Management, V. 119, pp. 1-12.