نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، گروه زمین شناسی

2 کارشناس‌ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بوعلی‌‌سینا، همدان، ایران

چکیده

کانی‌سازی‌های فلوریت باقرآباد و دره‌بادام واقع در جنوب‌شرق محلات (استان مرکزی) به صورت رگه‌ای و هم‌راستا باهم، با روند شرقی-غربی در میزبان اسلیت و فیلیت‌های سازند شمشک (ژوراسیک زیرین) رخ داده است. فلوریت کانی اصلی رگه‌ها بوده و کوارتز، باریت، کلسیت، دولومیت، پیریت، کالکوپیریت، گوتیت و کوولیت کانی‌های فرعی کانسارها هستند. توزیع عناصر خاکی کمیاب در فلوریت‌های هر دو رگه نشان می‌دهد که فلوریت‌های بنفش، بی‌رنگ و خاکستری در مراحل اولیه کانی‌زایی همراه با غنی‌شدگی LREEs (حاصل هضم و جانشینی سنگ دیواره) و انواع فلوریت آبی در مراحل تاخیری کانی‌زایی همراه با غنی‌شدگی MREEs و HREEs تشکیل شده‌اند. به منظور تشخیص ژنز فلوریت، نمودار نسبت‌های Tb/La در مقابل Tb/Ca و همچنین نسبت‌های Y/Ho، مورد استفاده قرار گرفت و همه نمونه‌ها منشأ گرمابی را برای فلوریت‌های کانسارهای باقرآباد و دره‌بادام به اثبات می‌رسانند. وجود بی‌هنجاری Eu منفی در تمامی نمونه‌های فلوریت کانسارهای باقرآباد ودره‌بادام می‌تواند ناشی از تشکیل فلوریت در دماهای بیش ازC °‌200 باشد. افزون بر این، تهی-شدگی Ce در فلوریت‌های هر دو منطقه گویای تشکیل آن‌ها از یک سیال کاهیده است، که حضور کانی‌های سولفیدی پیریت و کالکوپیریت در منطقه مؤید این مطلب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
شیخ‌الاسلامی، م. و زمانی‌پدرام، م.، 1384- نقشه 1:100.000 محلات، سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور.
مقدسی، س. ج.، طالع فاضل، ا. و بنی‌فاطمی، ع. س.، 1397- مطالعه کانی‎سازی، میانبارهای سیال و شرایط رخداد کانسارهای فلوریت باقرآباد و دره بادام،جنوبشرق محلات، مجله زمین شناسی اقتصادی، جلد 10، شماره 2، صص. 617 تا 637.
معانی­جو، م.، طالع فاضل، ا. و میرزائی، آ.، 1395- مطالعه کانی­شناسی و ژئوشیمی کانسار فلوریت باقرآباد (جنوب­خاور محلات، استان مرکزی)، هشتمین همایش انجمن زمین­شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه زنجان، 6 ص.
میرزائی، آ.، 1395- بررسی کانی­شناسی، ژئوشیمی و میانبارهای سیال در کانسارهای فلوریت باقرآباد و دره­بادام، محلات (استان مرکزی)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی­سینا همدان، ایران، 175 ص.
References
Bau, M. and Dulski, P., 1995- Comparative study of yttrium and rare earth element behaviours in fluorine–rich hydrothermal fluids. Contrib Mineral Petrol, V. 119, p. 213- 223.
Bau, M., 1991- Rare earth element mobility during hydrothermal and metamorphic fluid–rock interaction and the significance of the oxidation state of europium. Chem Geol, V. 93, p. 219- 230.
Constantopoulos, J., 1988- Fluid inclusions and rare earth element geochemistry of fluorite from south–central Idaho. Econ Geol, V. 83, p. 626- 636.
Dill, H. G., 2010- The chessboard classification scheme of mineral deposits: mineralogy and geology from aluminum to zirconium. Earth-Science Reviews, V. 100(1), p. 1- 420.
Ehya, F., 2012- Variation of mineralizing fluids and fractionation of REE during the emplacement of the vein-type fluorite deposit at Bozijan, Markazi Province, Iran. Journal of Geochemical Exploration, V. 112, p. 93- 106.
Eppinger, R. G. and Closs, L. G., 1990- Variation of trace elements and rare earth elements in fluorite: A possible tool for exploration. Econ Geol, V. 85, p. 1896- 1907.
Ghorbani, M., 2013- The economic geology of Iran, mineral deposits and natural resources. Springer Netherlands, 569 pp.
Hill, G. T., Andrew, R. C. and Philip, R. K., 2000- Geochemistry of southwestern New Mexico fluorite occurrences: implications for precious metals exploration in fluorite bearing systems. Journal of Geochemical Exploration, V. 68, p. 1- 20.
USGS (United State Geological Survey), 2014- Mineral Commodity Summaries.
Moller, P. and Holzbecher, E., 1998- Eu anomalies in hydrothermal fluids and minerals: A combined thermochemical and dynamic phenomenon. Freib. Forsch. Hefte, V. 475, p. 73- 84.
Moller, P. and Morteani, G., 1983- On the chemical fractionation of REE during the formation of Ca–minerals and its application to problems of the genesis of ore deposits. In: Augustithis S (ed) The significance of trace elements in solving petro–genetic problems. Athens, p.747- 791.
Moller, P., 1991- REE fractionation in hydrothermal fluorite and calcite, Source, transport and deposition of metals. In: Pagel, M., Leroy, J. L. (Eds.), Balkema, Rotterdam, p. 91- 94.
Moller, P., 1998- Europium anomalies in hydrothermal minerals: kinetic versus thermodynamic interpretation. Proceedings of the Ninth Quadrennial IAGOD Symposium. Schweizerbart, Stuttgart, p. 239- 246.
Moller, P., Bau, M., Dulski, P. and Lüders, V., 1998- REE and Y fractionation in fluorite and their bearing on fluorite formation, Proceedings of the 9th Quadrennial IAGOD Symp. Schweizerbart, Stuttgart, p. 575- 592.
Moller, P., Giese, U. and Dulski, P., 1994- Behaviour of REE in alteration processes of granites. In: Seltman, R., Kampf, H., Möller, P. (Eds.), Metallogeny of Collisional Orogens. Czech Geological Survey, Prague, p.368- 374.
Moller, P., Parekh, P.P. and Schneider, H.J., 1976- The application of Tb/Ca-Tb/La abundance ratios to problems of fluorspar genesis. Mineralium Deposita, V. 11, p. 111- 116.
Palmer, D. A. and Williams-Jones, A. E., 1996- Genesis of the carbonatite-hosted fluorite deposit at Amba Dongar. India: Evidence from fluid inclusions, stable isotopes, and whole rock-mineral geochemistry. Econ. Geol, V. 91, p. 934- 950.
Rachidnejad-Omran, N., Emami, M. H., Sabzehei, M., Rastad, E., Bellon, H. and Piqué, A., 2002- Lithostratigraphie et histoire paléozoïque à paléocène des complexes métamorphiques dela région de Muteh, zone de Sanandaj-Sirjan (Iran méridional). Comptes Rendus Geoscience, V. 334(2), p. 1185- 1191.
Sallet, R., Mortiz, R. and Fontignine, D., 2005- The use of vein fluorite as probe for paleofluid REE and Sr-Nd isotope geochemistry: the Santa Catarina Fluorite District, Southern Brazil. Chemical Geology, V. 223, p. 227- 248.
Sasmaz, A. and Yavuz, F., 2007- REE geochemistry and fluid-inclusion studies of fluorite deposits from the Yaylagozu area (Yildizeli–Sivas) in Central Turkey. Neues Jahrbuch für Mineralogie, V. 183, p. 215- 226.
Sasmaz, A., Yavuz, F., Sagiroglu, A. and Akgul, B., 2005- Geochemical patterns of the Akdagmadeni (Yozgat, Central Turkey) fluorite deposits and implications. Journal of Asian Earth Sciences, V. 24, p. 469- 479.
Schneider, H. J., Moller, P. and Parakh, P. P., 1975- REE distribution in fluorites and carbonate sediments of the East-Alpine Mid-Triassic sequences in the Nordliche Kalkalpen. Miner. Deposita, V. 10, p. 330- 344.
Schwinn, G. and Markl, G., 2005- REE systematics in hydrothermal fluorite. Chemical Geology, V. 216, p. 225- 248.
Tale Fazel, E., 2014- Rare earth element geochemistry and dolomite composition of the epigenetic Atash Kuh fluorite deposit (south of Delijan). Geochemistry (Islamic Azad University), In Persian with English abstract, V.3(3), p. 213- 224.
Tang, H.S., Chen, Y. J., Wu, G. and Yang, T., 2009- Rare earth element geochemistry of carbonates of Dashiqiao Formation, Liaohe Group, eastern Liaoning province: implications for Lomagundi event. Acta Petrol, In Chinese with English abstract, V. 25, p. 3075- 3093.
Tang, H.S., Chen, Y.J., Santosh, M., Zhong, H. and Yang, T., 2013- REE geochemistry of carbonates fromtheGuanmenshan Formation, Liaohe Group,NE Sino-Korean Craton: implications for seawater compositional change during the Great Oxidation Event. Precambrian Res, V. 227, p. 316- 336.
Taylor, S. R. and McLennan, S. M., 1985- The continental crust: It’s composition and evolution. Oxford, Blackwell Scientific., p. 32.
Thiele, A, Alavi, M. and Asefi, R. 1968- Geological mapof Golpayegan, 1:250,000, Nr. E7, Geological Survey of Iran.
Withney, D. and Evans, W. D., 2010- Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, V. 95, p. 185- 187.