نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

چکیده
در این مطالعه 212 متر تحتانی سازند گرو در یال جنوب‌غربی تاقدیس کبیرکوه از نقطه نظر نانوفسیلهای آهکی مورد بررسی قرار گرفت. لیتولوژی غالب محدوده مورد مطالعه مارن، سنگ آهک مارنی، شیل سیاه و سنگ آهک می‌باشد. بررسی نانوفسیلهای آهکی در این قسمت منجر به تشخیص 67 گونه متعلق به 33 جنس و 13 خانواده شد. حوادث نانوفسیلی ثبت شده از قاعده به سمت راس برش به ترتیب عبارتند از اولین حضور گونه Calcicalathina oblongata، آخرین حضور گونه Rucinolithus wisei، اولین حضور گونه Lithraphidites bollii، آخرین حضور گونه Cruciellipsis cuvillieri، اولین حضور گونه Assipetra terebrodentarius و آخرین حضور گونه Lithraphidites bollii. بر اساس شاخص‌های نانوفسیلی فوق، محدوده مورد مطالعه از قسمتهای انتهایی زیست‌زون نانوفسیلی CC2/NK2 تا اواسط زیست‌زون فرعی CC5b/NC5C می‌باشد. بر این اساس سن محدوده مورد مطالعه والانژینین ‒ هاتریوین می‌باشد. لازم به ذکر است که بر اساس داده‌های نانوفسیلی موجود امکان تعیین مرز والانژینین ‒ هاتریوین وجود نداشت. این مرز در مقطع نمونه مرزی پیشنهادی در جنوب شرق فرانسه (برش La Charce)، در قاعده زون آمونیتی Acanthodiscus radiatus در حوضه تتیس قرار داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
اختری، م. و قویدل سیوکی، م.، 1385- بررسی پتانسیل هیدروکربوری سازند گرو به عنوان سنگ منشأ نفت خام براساس ترمال مچوریتی پالینومرف‏ها، دهمین همایش سالانه انجمن زمین­شناسی ایران.
آقانباتی، ع.، 1385- زمین‌شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 586 ص.
تولایی، م.، افتخاری، ن. و کسایی، م.، 1386- مطالعه و ارزیابی سازند گرو در مقطع کوه سفید مرز لرستان- کرمانشاه از نظر سنگ منشأ، پژوهش صنعت نفت، شماره 2-56، صص. 121 تا 129.
جمالیان، م.، آدابی، م.، موسوی، م. و صادقی، ع.، 1390- ژئوشیمی و پتروگرافی سازند گرو (نئوکومین- آپسین) در برش نمونه (کبیرکوه، استان ایلام)، پژوهش­های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، شماره 2-43، صص. 1 تا 26.
حسین‌پور، م.، رفیعی، ب.، مصدق، ح.، رحمانی، ع. و چهارده چریک، غ.، 1386-  بررسی میکروفاسیس‌ها و محیط رسوبی سازند گرو در برش نمونه، بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین.
درویش‎زاده، ع.، 1388- زمین‎شناسی ایران، چینه‎شناسی، تکتونیک، دگرگونی و ماگماتیسم، انتشارات امیرکبیر، 434 ص.
عظام‎پناه، ی.، صادقی، ع.، آدابی، م. و جمالی، ا.، 1391- تغییرات مورفولوژی روزن‌داران پلانکتونی در سازند گرو و ارتباط آن با حوادث بی هوازی اقیانوسی، فصلنامه زمین شناسی ایران، شماره 21، صص. 81 تا 101.
کنى، ا. و حکمتى‎نیا، س.، 1383- نانوستراتیگرافى سازند گرو در برش نمونه (کبیرکوه، ایلام)، هشتمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسى ایران.
مطیعی، ه.، 1372- زمین‎شناسی ایران، چینه‎شناسی زاگرس، انتشارات سازمان زمین‎شناسی کشور، 536 ص.
نظری بدیع، ا.، قاسمی‎نژاد رائینی، ا.، صرفی، م. و نویدطلب، ا.، 1389- تلفیق میکروفاسیس و پالینوفاسیس به منظور شناسایی تغییرات نسبی سطح آب دریا، مثالی از سازند گرو: بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین.
 
References
Aguado, R., Company, M. and Tavera, J., 2000- The Berriasian/Valanginian boundary in the Mediterranean region: new data from the Caravaca and Cehegín sections, SE Spain, Cretaceous Research, V. 21, pp. 1- 21.
Alavi, M., 1980- Tectonostratigraphic evolution of the Zagros sides of Iran, Geology, V. 8, pp. 144- 149.
Alavi, M., 1994- Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretations, Tectonophysics, V. 229, pp. 211- 238.
Alavi, M., 2004- Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution, American journal of Science, V. 304, pp. 1- 20.
Applegate, J. L. and Bergen, J. A., 1988- Cretaceous calcareous nannofossil biostratigraphy of sediments recovered from the Galicia Margin, ODP Leg 103, Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, V. 103, pp. 293- 348.
Applegate, J. L., Bergen, J. A., Covington, J. M. and Wise, S., 1989- Lower Cretaceous calcareous nannofossils from continental margin drill sites off North Carolina (DSDP Leg 93) and Portugal (ODP Leg 103): a comparison. In: Crux, J.A. and van Heck, S.E. (Eds.), Nannofossils and Their Applications, Ellis Horwood, Chichester,UK, pp. 212- 222.
Blanc, E., Bulot, L. G. and Paicheler, J. C., 1994- La coupe de référence de MontbrunlesBains (Drôme, SE France): Un stratotype potentiel pour la limite BerriasienValanginien, Comptes Rendus de l’Académie des Sciences de Paris, V. 318, N. 2, pp. 101- 108.
Bralower, T. J., 1987- Valanginian to Aptian calcareous nannofossil stratigraphy and correlation with the upper M-sequence magnetic anomalies, Marine Micropaleontology, V. 11, pp. 293- 310.
Bralower, T. J., Leckie, R. M., Sliter, W. V. and Thierstein, H. R., 1995- An integrated Cretaceous microfossil biostratigraphy. In: Berggren, W.A., Kent, D.V., Aubry, M.P. and Hardenbol, J. (Eds.), Geochronology, time scales and global stratigraphic correlation, SEPM special publication, V. 54, pp. 65- 79.
Bralower, T. J., Monechi, S. and Thierstein, H. R., 1989- Calcareous nannofossil Zonation of the Jurassic-Cretaceous boundary interval and correlation with the geomagnetic polarity timescale, Marine Micropaleontology, V. 14, pp. 153- 235.
Bralower, T. J., Sliter, W. V, Arthur, M. A., Leckie, R. M., Allard, D. and Schlanger, S. O., 1993- Dysoxic/anoxic episodes in the Aptian-Albian (Early Cretaceous): The Mesozoic Pacific, Geology, Tectonics, and Volcanism: Washington, DC, American Geophysical Union, Geophysical Monograph, V. 77, pp. 5- 37.
Bulot, L., Blanc, E., Company, M., Gardin, S., Hennig, S., Hoedemaeker, P. J., Leereveld, H., Magniez-Jannin, F., Mutterlose, J., Pop, G. and Rawson, P. F., 1996- The Valanginian stage. Bulletin de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique Sciences de la Terre, 66Supp, pp. 11- 18.
Erba, E., 1988- Aptian-Albian calcareous nannofossil biostratigraphy of the Scisti a Fucoidi cored at Piobbico (central Italy), Rivista Italiana Paleontologia et Stratigrafia, V. 94, pp. 249- 284.
Falcon, N. L., 1958- Position of oil fields of southwest Iran with respect to relevant sedimentary basins. In: L. G. Weeks (Eds.), Habitat of oil. Tulsa, Oklahoma, American Association of Petroleum Geologists, pp. 1279- 1293.
Lees, G. M., 1993- Reservoir rocks of Persian oil fields, Bulletin of American Association of Petroleum Geologists, V. 17, pp. 229- 240.
Macleod, J. H. and Roohi, M., 1970- Kuh Varzarin Geological Compilation Map. Iranian Oil Operation Companies, Geological and Exploration Division, Tehran, Iran.
Manivit, H., 1971- Les nannofossiles calcaires du Crétacé français (Aptien-Maestrichtien): essai de biozonation appuyée sur les stratotypes, Ph.D thesis, Université de Paris, p. 187.
Martinez, M., Deconinck, J. F., Pellenard, P., Riquier, L., Company, M., Reboulet, S. and Moiroud, M., 2015- Astrochronology of the Valanginian–Hauterivian stages (Early Cretaceous): Chronological relationships between the Paraná–Etendeka large igneous province and the Weissert and the Faraoni events, Global and Planetary Change, V. 131, pp. 158- 173.
Mutterlose, J., 1992- Biostratigraphy and palaeobiogeography of Early Cretaceous calcareous nannofossils, Cretaceous Research, V. 13, pp. 167- 189.
Ogg., J. G., Ogg, G. and Gradstein, F. M., 2016- Cretaceous, In: Ogg, J.G., Ogg, G., Gradstein, F.M. (Eds.), A Concise Geologic Time Scale, Elsevier, pp. 167- 186.
Perch-Nielsen, K., 1979- Calcareous nannofossils from the cretaceous between the North sea and the Mediterranean, IUGS series A, V. 6, pp. 223-272.
Perch-Nielsen, K., 1985- Mesozoic calcareous nannofossils, In Plankton stratigraphy, Cambridge University Press, pp. 329- 426.
Roth, P. H., 1978- Cretaceous nannoplankton biostratigraphy and oceanography of the northwestern Atlantic Ocean: Initial reports of the Deep Sea Drilling Project, V. 44, pp. 731- 760.
Sissingh, W., 1977- Biostratigraphy of calcareous Nannoplankton, Geologie en Mijnbouw, V. 56, pp. 37- 65.
Taylor, R. J., 1978- The distribution of calcareous nannofossils in the Speeton Clay (Lower Cretaceous) of Yorkshire: Proceedings of the Yorkshire Geological and Polytechnic Society, V. 42, pp. 195- 209.
Thierstein, H. R., 1971- Tentative Lower Cretaceous calcareous nannoplankton zonation, Eclogae Geologicae Helvetiae, V. 64, pp. 459- 488.
Thierstein, H. R., 1973- Lower Cretaceous calcareous nannoplankton biostratigraphy, Abhandlunen der Geologische Bundesanstalt, V. 29, pp. 1- 52.
Thierstein, H. R., 1976- Mesozoic calcareous nannoplankton biostratigraphy of marine sediments, Marine Micropaleontology, V. 1, pp. 325- 362.
Worsley, T. R., 1971- Calcareous nannofossil zonation of Upper Jurassic and Lower Cretaceous sediments from the Western Atlantic, Proceeding of the second Planktonic Conference Roma, V. 2, pp. 1301- 1322.