نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معدن دانشگاه کاشان

2 مهندسی معدن، دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان

3 دانشگاه کاشان

چکیده

هدف اصلی این مقاله محاسبه فرار آب از مخزن سد آزاد کردستان با استفاده از تلفیق اطلاعات زمین شناسی مهندسی و نتایج حاصل از روش زمین آماری چند متغیره است. برداشت های صحرایی و نتایج حاصل از 38 گمانه اکتشافی منابع اصلی اطلاعاتی در بررسی‌های زمین‌شناسی هستند. با توجه به محدود بودن گمانه‌ها و نیاز به تفسیر دقیق از شرایط زیر‌سطحی زمین در نقاطی که گمانه حفر نشده است، با استفاده از روش زمین آماری چند متغیره،‌ تغییرات نفوذپذیری در امتداد محور و تکیه گاههای سد آزاد تخمین زده شد. بخش اعظمی از پی و تکیه گاه‌های سد آزاد داراری نفوذپذیری پایین است که خطر چندانی از نظر فرار آب ندارد و تنها در بخش هایی از تکیه‌گاه چپ نفوذپذیری بالا نشان داده شده است که تطبیق آن با نقشه های زمین‌شناسی مهندسی، محدوده برخورد توده نفوذی آذرین با سنگ های دگرگونی را نشان می دهد. سپس با استفاده از این نتایج و همچنین نتایج حاصل از مطالعات زمین شناسی مهندسی، مقدار نشت آب از پی و تکیه گاه‌ها با استفاده از روش عددی المان محدود برآورد شده است. نتایج حاصل از مدلسازی عددی نشان دهنده فرار آب در حدود 450 لیتر بر دقیقه(5/7 لیتر برثانیه) از پی و تکیه‌گاههای سد است. از سوی دیگر در پایین دست سد مقدار آب نشتی از سد و چشمه های پایین دست به طور مرتب اندازه‌گیری شده است که در حدود 350 لیتر بر دقیقه را نشان می‌دهند که نشان دهنده ارتباط نزدیک میان مدلسازی انجام شده و مقادیر اندازه‌گیری شده می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
امامعلی‌زاده قناتی، ا.، اصغری کلجاهی، ا. و گنبدی، م. ب.، 1395- تعیین عمق بهینه دیواره آب‌بند سد گردیان جلفا بر اساس تحلیل نشت آب با نرم افزار Seep/W، مجله هیدروژئولوژی، دانشگاه تبریز، سال اول، شماره 1.
حسنی‎پاک، ع. ا.، 1389- زمین‎آمار. انتشارات دانشگاه تهران.
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، 1386- گزارش زمین­شناسی مهندسی سد مخزنی آزاد (طرح تامین آب مناطق گرمسیری).
 
References
Aalianvari, A., Soltani-Mohammadi, S. and Rahemi, Z., 2018- Estimation of geomechanical parameters of tunnel route using geostatistical methods." GEOMECHANICS AND ENGINEERING 14.5: 453- 458.
Aalianvari, A., 2017- Combination of engineering geological data and numerical modeling results to classify the tunnel route based on the groundwater seepage. GEOMECHANICS AND ENGINEERING 13.4: 671- 683.
Aalianvari, A., Maleki Tehrani, M. and Soltanimohammadi, S., 2013- Application of geostatistical methods to estimation of water flow from upper reservoir of Azad pumped storage power plant." Arabian Journal of Geosciences 7.6: 2571- 2579.
Doostmohammadi, M., Jafari, A.and Asghari, O., 2014- Geostatistical modeling of uniaxial compressive strength along the axis of the Behesht-Abad tunnel in Central Iran, Bull.Eng. Geol.Environ.,74(3), 789- 802.
Öztürk, C. A. and Nasuf, E., 2002- Geostatistical assessment of rock zones for tunneling, Tunnelling and Underground Space Technology 17(3): 275- 285.