نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

گستره مورد مطالعه در شمال خاوری استان کرمانشاه و در محل زمین­درز اصلی زاگرس قرار گرفته است. برای انجام تحلیل­های ساختاری در این بخش، شش برش ساختاری عمود بر روند ساختارها ترسیم شده است. ساختارها و گسل­های مختلف با سازوکارهای متفاوت در این برش­ها نشان می­دهد که گستره مورد مطالعه از دوره کرتاسه تاکنون، دو گامه (فاز) زمین­ساختی را پشت سر گذاشته است. گامه نخست که یک گامه فشارشی بوده که از کرتاسه شروع شده و حداقل تا میوسن ادامه داشته است. گسل­های ایجاد شده در این گامه به‌صورت راندگی­های با جابه‎جایی زیاد هستند که مهم­ترین آنها راندگی اصلی زاگرس است. گامه دوم زمین­ساختی که بسیار جوان و فعال بوده؛ به‌صورت یک سامانه ترافشارشی عمل کرده است. اصلی­ترین ساختارهای ایجاد شده در این گامه دو گسل راست­بر صحنه و میانراهان هستند. این دو گسل از تکه­های گسل جوان اصلی زاگرس هستند و عملکرد آنها باعث ایجاد ساختارهای ثانویه مانند حوضه واگشوده دینور و ساختار گل­ساخت مثبت بر روی گسل صحنه شده­ است. در نهایت با توجه به ارتباط بین ساختارها و چینه­های با سن­های مختلف مدل فرگشت ساختاری گستره در شش مرحله بیان شده است. در طی این مراحل گسل­های هم­راستا اما با سازوکار متفاوت ایجاد شده­اند که نشان‌دهنده چرخش محور تنش 1σ در خلاف جهت عقربه­های ساعت از کرتاسه تاکنون است.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
اشراقی، ص. ع.، جعفریان، م. ب. و اقلیمی، ب.، 1375- نقشه زمین­شناسی سنقر مقیاس 100000/1، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
اویسی مؤخر، م.، شاه‌نظری اول، ح. و قاسمی، و.، 1387- تشخیص گسل نهان صحنه در منطقه کرکسار با استفاده از روش مغناطیسی و VLF،  مجله فیزیک زمین و فضا، دوره 34، شماره2، صص. 65 تا 81.
چیذری، ش.، نظری، ح.، کریمی باوندپور، ع.، فتوت، م. و ملک محمودی، م.، 1393- بررسی هندسه آبخوان دشت هرسین- بیستون بر پایه مطالعات ریخت­زمین­ساختی و گسلش جنبا، سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین، 3 تا 5 اسفند.
رفعیا، ر. و شهیدی، ع.، 1378- نقشه زمین­شناسی میانراهان (کرکسار) مقیاس 100000/1، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 
 
References
Ambraseys, N. and Moinfar, A., 1974a- The seismicity of Iran: the Firuzabad (Nehavand) earthquake of 16th August 1958. Ann. Geophys, v. 27, p. 1-21.
Ambraseys, N. and Moinfar, A., 1974b- The seismicity of Iran: the Karkhaneh (Kangavar) earthquake of 24th March 1963. Ann. Geophys, v. 27, p. 23- 36.
Braud, J., 1978- Geological map of Kermanshah quadrangle C6. Geological Survey of Iran, scale 1:250,000, 1 sheet.
Dooley, T. P. and Schreurs, G., 2012- Analogue modelling of intraplate strike-slip tectonics: A review and new experimental results. Tectonophysics, v.574-575, p. 1- 71.
Mirzaei, N. and Gheitanchi, M. R., 2002- Seismotectonics of Sahneh fault, middle segment of main recent fault, Zagros mountains, western Iran. J. Earth Space Phys, v. 28, p. 1- 8.
Shafaii Moghadam, H. and Stern, R. J., 2011- Geodynamic evolution of Upper Cretaceous Zagros ophiolites: Formation of oceanic lithosphere above a nascent subduction zone. Geological Magazine, v. 148, p. 762- 801.
Vergés, J., Saura, E., Casciello, E., Fernàndez, M., Villaseñor, A., Jiménez-Munt, I. and García-Castellanos, D., 2011- Crustalscale cross-sections across the NW Zagros belt: Implications for the Arabian margin reconstruction. Geological Magazine, v. 148, p. 739- 761.