نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تجقیقات، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانعلوم و تحقیقات تهران

3 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشلفلت معدنی کشور

4 گروه زمین شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

مجموعه آتشفشانی کوه سیاه در شمال خاور قروه در استان کردستان و در زون سنندج-سیرجان قرار دارد. سن سنگ های منطقه مورد مطالعه مربوط به زمان کواترنری است. مجموعه آتشفشانی دارای مخروطی هایی با دهانه مشخص تا نا مشخص بوده و دارای میانگین ارتفاع2157 متر از سطح دریا هستند. مجموعه سنگ های آتشفشانی با طیف سنگ شناسی ترکیب بازالت، بازالتیک آندزیت، آندزیت و تراکی آندزیت موجود است. بررسی شیمی کانی در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که آمفیبول ها در گروه کلسیت و در زیر گروه منیزیوهورنبلند قرار می گیرند. ترکیب فنوکریست‌های پلاژیوکلازها اولیگوکلاز-آندزین تا لابرادوریت تغییر می کند. فشارسنجی بر اساس مقدار Al آمفیبول ها، فشار تبلور 2/3 تا 65/6 و بر اساس پارامتر Altotal در برابر Fe/(Fe+Mg) فشار 5/4 تا 7 کیلوبار را برآورد می کنند. دماسنجی فنوکریست‌های هورنبلند- پلاژیوکلاز در این سنگ ها، بطور میانگین 417 تا 534 درجه سانتیگراد را برای به تعادل رسیدن این دو کانی و دماسنجی بیوتیت دمای 500 تا 650 درجه سانتیگراد را برای بیوتیت در آندزیت ها نشان می دهد. مقدار فوگاسیته اکسیژن برآورد شده حاکی از اکسیدان بودن ماگما است (وجود اکسیدآهن و آمفیبول های غنی از منیزیم نیز آن را تایید می کند)

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
آیتی، ف. و کلیمی نقره‌ئیان، م. و خلیلی، م.، 1390- پتروگرافی و شیمی کانی‎ها در پهنه‎های ماگمایی و دگرسانی جنوب سلفچگان، پترولوژی، دوره 2 شماره 8، صص. 1 تا 20.
باجلان، ع. و شریفی، م.، 1393- بررسی پتروگرافی و پترولوژی سنگ‎های آتشفشانی کواترنر قزل قلعه واقع در شمال شرق قروه، مجله زمین‎شناسی اقتصادی، جلد 6، شماره 2، صص. 315 تا 329.
حسینی، م.، 1378- نقشه زمین‎شناسی قروه با مقیاس 1:100000، سازمان زمین‎شناسی کشور.
حق‎نظر، ش. و ملکوتیان، س.، 1390- خصوصیات منشأ گوشته‌ای آلکالی الیوین بازالت‎های کواترنری منطقه قروه- تکاب، پترولوژی، سال دوم، شماره هشتم، صص.17 تا 30.
سرجوقیان، ف.، کنعانیان، ع. و احمدیان، ج.، 1391- کاربرد شیمی پیروکسن در ارزیابی دما و فشار مجموعه نفوذی کوه دم، پترولوژی، دوره 3، شماره 11، صص. 97 تا 110.
شیخ ذکریایی، س. ج، اشجع اردلان، ا. و طوبی، س.، 1393- پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‎های آتشفشانی بازیک کوه قرینه شمال شرق قروه (غرب ایران)، فصلنامه زمین‎شناسی محیط زیست، سال هشتم، شماره 27، صفحات63 تا 79.
کریمی، م. و لطفی، م.، 1390- ژئوشیمی و خاستگاه زمین‎ساختی سنگ‎های آتشفشانی محدوده معدن بایچه‎باغ (زنجان)، فصلنامه زمین‎شناسی کاربردی، سال هفتم، شماره 3، صص. 255 تا 268.
محمودآبادی، ل.، طباطبائی‎منش، س. و ترابی، ق.، 1386- بررسی ولکانیک ائوسن جنوب غرب جندق(شمال شرق اصفهان)، بیست وششمین گردهمایی علوم زمین.
معین‎وزیری، ح.، 1377- دیباچه‎ای بر ماگماتیسم در ایران، انتشارات دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران.
معین‎وزیری، ح. و سبحانی، ا.، 1364- مطالعه آتشفشان‎های جوان منطقه تکاب و قروه، انتشارات دانشگاه تربیت معلم،تهران، 48 ص.
نصرآبادی،م.، 1391- دما- فشارسنجی توده‎های نفوذی منطقه سلطان آباد(شمال شرق سبزوار): با نگرشی ویژه به هاله مجاورتی و حاشیه واکنشی اطراف توده ها، پترولوژی، سال 3، شماره 9، صص. 85 تا 104.
 
References
Abbot, R. N. and Clarke, D. B., 1979- Hypothermal liquids relationships in the subsystem Al2O3- FeO-MgO projected from quartz, alkali feldspar and plagioclase for (H2O)<1, Canadian Mineralogist, 17: 549- 560.
Abdel-Rahan, A. M., 1994- Nature of biotites from alkaline, calc-alkaline, and peraluminous magma. Journal of Pettology, 35(2): 525- 541.
Abrecht, J. and Hewitt, D. A., 1988- Experimental evidence on the substitution of Ti in biotite: American Mineralogist, v. 73, p. 1275- 1284.
Alavi, M., 1989- Tectonic map of the Middle East, Geological Survey of Iran. Tehran.
Allen, M. B., Kheirkhah, M., Neill, I., Emami, M. H. and Mcleod, C., 2013- Generation of arc and within-plate chemical signatures in collision zone magmatism: Quaternary lavas from Kurdistan Province, Iran. Journal of Petrology 54: 887- 911.
Anderson, J. L. and Smith, D. R., 1995- The effect of temperature and oxygen fugacity on Al – in hornblende barometry: American Mineralogist, v. 80, p. 549- 559.
Anderson, J. L., 1996- Status of thermo-barometry in granitic batholiths, Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Earth Sciences 87: 125-138.
Arima, M. and Edgar, A. D., 1981- Substitution mechanisms and solubility of titanium in phlogopites from rocks of probable mantle origin: Contributions to Mineralogy and Petrology, v. 77, p. 288- 295.
Berberian, F. and Berberian, M., 1981- Zagros, Hindu Kush, Himalaya, Geodynamic Evolution: Geodynamics Series 3, 1st Edn., Am. Geophysical Union, Washington, D.C., pp: 5- 32.
Blundy, J. D. and Holland, T. J. B., 1990- Calcic amphibole equilibria and a new amphibole – plagioclase geothermometer: Contributions to Mineralogy and Petrology, v. 104, p. 208- 224.
Brown, E. H., 1977- The crossite content of Ca – amphibole as a guide to pressure of metamorphism: Journal of Petrology, v. 18, p. 53- 72.
Cameron, K. L., 1975- An experimental study of actinolite – cummingtonite phase relations with notes on the synthesis Fe – rich anthophyllite: American Mineralogist, v. 60, p. 375- 390.
Deer, W. A., Howie, R. A. and Zussman, J., 1965- An Introduction to rock – forming Minerals, Longman, 528 p.
Deer, W. A., Howie, R. A. and Zussman, J., 1992- An Introduction to the Rock Forming Minerals: Longman, London, 528 p.
Dietl, C., 2000- Structural and Petrologic Aspects of the Emplacement of Granitoid Plutons: Case Studies from the Western Margin of the Joshua Flat-Beer Creek-Pluton (White-Inyo Mountains, California) and the Flaser granitoid Zone (Odenwald, Germany). Unpublished PhD thesis, Heidelberg University, Germany.
Droop, G. T. R., 1987- A general equation for estimating Fe3+ concentrations in ferromagnesian silicates and oxides from microprobe analyses, using stoichiometric criteria, Mineralogical Magazine, 51, 431- 435.
Ernst, W. G. and Liu, J., 1998- Experimental phase – equilibrium study of Al- and Ti- contents of calcic Amphibole in MORB – A semi quantitative thermobarometer: American Mineralogist, v. 83, p. 952- 969.
Gilbert, M. C., Helz, R. T., Popp, R. K. and Spear, F. S., 1982- Experimental studies of amphibole stability. In D.R. Veblen and P.H., Ribbe, Eds., Amphiboles: petrology and experimental phase relations: Reviews in Mineralogy, Mineralogical Society of America, Washington, D.C., v. 9B, p. 229- 353.
Hammarstrom J. M., and Zen, E., 1986- Aluminum in hornblende: An empirical igneous geobarometer: American Mineralogist, v. 71, p. 1297- 1313.
Hawthorne, F. C., 1981- Crystal chemistry of amphiboles. In D.R. Veblen, Ed., Amphiboles and other hydrous pyriboles – mineralogy, Reviews in Mineralogy: Mineralogical Society of America, Washington, D. C., v. 9A, p. 1- 102.
Henry, D., Guidotti, Ch., and Thomson, J., 2005- Ti-saturation surface for low to medium pressure metapelitic biotites: implications for geothermometry and Ti-substitution mechanisms, American Mineraligist, 90,316- 328.
Holland, T., and Blundy, J., 1994- Non-ideal interactions in calcic amphiboles and their bearing on amphibole-plagioclase thermometry: Contributions to Mineralogy and Petrology, v.116, p. 433- 447.
Hollister, L. S., Grissom, G. C., Peters, E. K., Stowell, H. H. and Sisson, V. B., 1987- Confirmation of the empirical correlation of Al in hornblende with pressure of solidification of calc-alkaline plutons: American Mineralogist, v. 72, p. 231- 239.
Hynes, A., 1982- A comparison of amphiboles from medium- to low- pressure metabasites: Contributions to Mineralogy and Petrology, v. 81, p. 119- 125.
Johnson, M. C., and Rutherford, M. J., 1989- Experimental calibration of an aluminum-in-hornblende geobarometer with application to Long Valley caldera (California) volcanic rocks: Geology, v. 17, p. 837- 841.
Lalonde, A. E. and Bernard, P., 1993- Composition and color of biotite from granites: two useful properties in the characterization of plutonic suites from the Hepburn internal zone of Wopmay orogen, Northwest Territories, Canadian Mineralogist 31: 203- 217.
Mader, U. K. and Berman, R. G., 1992- Amphibole thermobarometry: a thermodynamic approach: Geological Survey of Canada, 92-1E, p. 393- 400.
Meschede,  M., 1986- A method of discriminating between different types of mid-ocean ridge basalts and continental tholeiites with the Nb-Zr-Y diagram. Chem. Geol., 56,pp 207- 218.
Nachit, H., 1986- Contribution à l’étude analytique et expérimentale des biotites des granitoïdes, applications typologiques, thèse, université de Bretagne occidentale, Brest.
Nachit, H., Ibhi, A., Abia, E. H. and Ohoud, M. B., 2005- Discrimination between primary magmatic biotites, reequilibrated biotites and neoformed biotites: Geomaterials (Mineralogy), Comptes Rendus, Geoscience, v. 337, p. 1415- 1420.
Partin, E., Hewitt, D. A. and Wones, D. R. 1983- Quantification of ferric iron in biotite. Geological  Society American, 15. 659.
Raase, P., 1974- Al and Ti contents of hornblende, indicators of pressure and temperature of regional metamorphism: Contributions to Mineralogy and Petrology, v. 45, p. 231- 236.
Rieder, M., Cavazzini, G., Yakonov, Y. D., Frank-Kanetskii, V. A., Gottardi, G., Guggenheim, S., Koval, P. V., Müller, G., Neiva A. M. R., Radoslovich, E. W., Robert, J. L., Sassi, F. P., Takeda, H., Weiss, Z., and Wones, D. R., 1998- Nomenclature of the micas, Canadian Mineralogist 36 (3) 905- 912.
Robert, J. L., 1976- Titanium solubility in synthetic phlogopite solid solutions: Chemical Geology, v. 17, p. 213- 227.
Scaillet, B. and Evans, B. W., 1999- The 15 June 1991 eruption of mount Pinatubo. I, Phase equilibria and pre-eruption P-T-ƒO2-ƒH2O conditions of the dacite magma, Journal of Petrology, 40(3): 381- 411.
Schmidt, M. W., 1992- Amphibole composition in tonalite as a function of pressure: an experimental calibration of the Al-in-hornblende barometer: Contributions to Mineralogy and Petrology, v. 110, p. 304- 10.
Schmidt, M. W., 1993- Phase relations and compositions in tonalite as a function of pressure: an experimental study at 650 °C, American Journal of Sciences 293: 1011- 1060.
Spear, F. S., 1981- An experimental study of hornblende stability and compositional variability in amphibole: American Journal of Science, v. 281, p. 697- 734.
Stein, E., and Dietl, C., 2001- Hornblende thermobarometry of granitoids from Central Odenwald (Germany) and their implications for geotectonic development of the Odenwald: Mineralogy and Petrology, v. 72, p. 185- 207.
Stone, D., 2000- Temperature and pressure variations in suites of Archean felsic plutonic rocks, Berens River area, northwest Superior province, Ontario, Canada, Contributions to Mineralogy and Petrology, 38: 455- 470.
Tronnes, R. G., Edgar, A. D. and Arima, M., 1985- A high pressure-high temperature study of TiO2 solubility in Mg-rich phlogopite: Implications to phlogopite chemistry: Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 49, p. 2323- 2329.