نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

کانسار مس بهاریه با تناژ تقریبی یک میلیون تن در 30 کیلومتری شمال‌شرق شهرستان کاشمر قرار دارد و از دیدگاه ساختاری متعلق به پهنه سبزوار و منطقه فلززایی تکنار است. کانه‌زایی در این منطقه بصورت یک افق معدنی چینه‌کران با درازای تقریبی 200 متر و راستای شرقی- ‌غربی در میزبان آندزیت توف با سن ائوسن میانی، رخداده است. سنگ‌های منطقه بهاریه اغلب شامل آندزیت، داسیت و ریولیت با ماهیت کالک آلکالن تا شوشونیتی هستند که بر مبنای شواهد ژئوشیمی عناصر کمیاب غیرمتحرک (نظیر عناصر La، Yb و Zr)، این سنگ‌ها در جایگاه پهنه‌های فرورانش حاشیه‌ی قاره‌ای قرار می‌گیرند. کالکوپیریت و پیریت کانه‌‌های سولفیدی اصلی در منطقه هستند که کانه‌های بورنیت، کوولیت و کالکوسیت به صورت فرعی آنها را همراهی می‌نماید. دگرسانی‌های کم دمای سیلیسی، کلسیتی، کلریتی و آرژیلیک، مهمترین دگرسانی‌های مشاهده شده در بخش کانه‌دار هستند. طبق مطالعات، دو نوع میانبار سیال آبگین شامل میانبارهای دو فازی غنی از مایع (LV-type) و غنی از گاز (VL-type) در رگه‌های کوارتز-کانه‌دار کانسار بهاریه تشخیص داده شد. تغییرات دمای همگن‌شدن نهایی در این میانبارها بین 187 تا C° 356 و شوری بین 99/0 تا 7/18 درصد معادل ‌نمک‌طعام بدست آمد. خصوصیاتی نظیر ساخت و بافت‌های رگه‌ای، برشی و حفره‌ای، سنگ میزبان آتشفشانی، وجود دگرسانی‌های کم دما، ترکیب کانه‌شناسی ساده و محتوای بالای کالکوپیریت، دما و شوری متوسط سیال و سایر موارد، گویای شباهت کانسار بهاریه با کانسارهای مس (نقره) تیپ مانتو (طبقات سرخ آتشفشانی) در شیلی است.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
الماسی، ع.، کریم‎پور، م. ح.، نصرآبادی، خ.، رحیمی، ب.، کلوتزلی، ا. و سانتوز، ف.، 1394- زمین‌شناسی، کانی‌سازی، سن‌سنجی U-Pb و ژئوشیمی ایزوتوپ‌های Sr-Nd توده‌های نفوذی شمال‌ خاور کاشمر. مجله زمین‌شناسی اقتصادی، شماره 1، صص. 69 تا 90.
آتیه کانسار جویان، 1393- گزارش پیشرفت فیزیکی عملیات اکتشافی در محدوده مس بهاریه (کاشمر، استان خراسان رضوی)، 322 ص.
بهروزی، ا. و علوی نائینی، م.، 1366- برگه زمین‌شناسی فیض آباد در مقیاس 1:100000، سازمان زمین‌شناسی کشور.
جباری، ا.، ملک‎زاده شفارودی، آ. و کریم‎پور، م. ح.، 1396- کانسار مس چینه‌کران (نوع مانتو) کال ابری در مجموعه آتشفشانی رسوبی ائوسن شمال باختری بردسکن، شمال خاوری ایران. مجله زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 23.
خویی، ن.، قربانی، م. و تاجبخش، پ.، ١٣٧٨- کانسارهای مس در ایران،  سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ٤٢١ ص.
رضایی حمید، ر.، 1395- زمین‌شناسی، کانی‌شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانسار مس بهاریه، کمان فلززایی تکنار (شمال‌ خاوری کاشمر). پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، 216 ص.
سپاهی، ع. ا.، 1371- سنگ­شناسی گرانیتوییدهای منطقه تکنار-سربرج (شمال باختر کاشمر)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 202 ص.
صالحی، ل.، رسا، ا.، علیرضایی، س. و کاظمی مهرنیا، ا.، 1394- کانسار مس معدن بزرگ با میزبان آتشفشانی، نمونه‌ای از کانسارهای مس نوع مانتو، خاور شاهرود. فصلنامه علوم زمین، شماره 94، صص. 93 تا 104.
صفری، م.، 1388- گزارش پی‌جویی برگه 1:25000 کبودان (منطقه بردسکن)، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیریت منطقه شمال‌ خاور.
طالع‎فاضل، ا.، 1395- خصوصیات لیتوژئوشیمیایی و تحولات ماگمایی مرتبط با کانی‌سازی در ذخایر سولفید توده‌ای آتشفشان‌زاد: مطالعه موردی نشانه‌های معدنی شمال کبودان (کمپلکس تکنار). هشتمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه زنجان.
علیزاده، و.، مومن‎ زاده، م. و هاشم امامی، م.، 1391- سنگ­نگاری، ژئوشیمی، کانی­شناسی، مطالعه میانبارهای سیال و تعیین نوع کانه­زایی کانسار مس ورزگ-قاین. فصلنامه علوم زمین، شماره 86، صص. 47 تا 56.
منظمی باقرزاده، ر.، کریم‎پور، م. ح.، فارمر، ج. ل.، استرن، چ.، سانتوس، ژ. ف.، ریبیرو، س.، رحیمی، ب. و حیدریان شهری، م.، 1395- ژئوکرونولوژی U-Pb زیرکن، سنگ­نگاری، ژئوشیمی و رادیوایزوتوپ‌های متاریولیت‌های برنورد (مرکز زون تکنار- شمال ‌باختر بردسکن). مجله زمین‌شناسی اقتصادی، شماره 1، صص.  239 تا 264.
واعظی‎پور، م. ج. و علوی نائینی، م.، 1364-  چهارگوش زمین‌شناسی تربت حیدریه در مقیاس 1:250000، سازمان زمین‌شناسی کشور.
 
References
Alavi, M., 1991- Sedimentary and structural characteristics of the Paleo-Tethys remnants in Northeastern Iran. Geological Society of America Bulletin, 103, 983- 992.
Bazin, D. and Hubner, H., 1969- Copper deposits in Iran. Geological survey of Iran, Report No. 13. p.232.
Boric, R., Holmgren, C., Wilson, N. S. F. and Zentilli, M., 2002- The Geology of the El Soldado Manto Type Cu (Ag) Deposit, Central Chile. In Porter, T.M. (Ed.), Hydrothermal Iron Oxide Copper-Gold and Related Deposits: A Global Perspective, V. 2, PGC Publishing, Adelaide 163- 184.
Boynton, W. V., 1984- Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. In: Henderson P (eds) Rare Earth Element Geochemistry. Elsevier, Amsterdam, 63- 114.
Brown, P. E., 1989- Flincor: a microcomputer program for the reduction and investigation of fluid inclusion data. American Mineralogist 74, 1390- 1393.
Cabral, Α. R. and Beaudoin, G., 2007- Volcanic red-bed copper mineralization related to submarine basalt alteration, Mont Alexandera, Quebec Appalachina. Mineralium Deposita, 42, 901- 912.
Condie, K. C., 1989- Geochemical changes in basalts and andesites across the Archean–Proterozoic boundary: identification and significance. Lithos, 23, 1- 18.
Cooke, D. R. and Simmons, S. F., 2000- Characteristics and genesis of epithermal gold deposits. Review of Economic Geology, 13, 221- 244.
Hall, D. L., Sterner, S. M., Bodnar, R. J., 1988- Freezing point depression of NaCl-KCl-H2O. Economic Geology, 83, 197- 202.
Irvine, T. and Baragar, W., 1971- A guide to the Chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian Jounal of Earth Science, 8, 523- 548.
Karimpour, M. H. and Maleckzadeh, A., 2005- Taknar polymetal (Cu-Zn-Au-Ag-Pb) deposit: A new type magnetite-rich VMS deposit, northeast of Iran. Journal of sciences, Islamic Republic of Iran, 16, 239- 254.
Kojima, S., Trista-Aguilera, D. and Hayashi, K., 2008- Genetic Aspects of the Manto-type Copper Deposits Based on Geochemical Studies of North Chilean Deposits. Resource Geology, 59, 87- 98.
Le Maitre, R. W., Bateman, P., Dudek, A., Keller, J., Lameyre Le Bas, M. J., Sabine, P. A., Schmid, R., Sorensen, H., Streckeisen, A., Woolley, A. R. and Zanettin, B., 1989- Classification of igneous rocks and glossary of terms. Oxford: Blackwell Scientific Publications; 193 p.
Lefebure, D. V. and Church, B. N., 1996- Volcanic Redbed Cu, in Selected British Columbia Mineral Deposit Profiles, Volume 1 – Metallic Deposits, Lefebure, D. V. and Hõy, T, Editors, British Columbia Ministry of Employment and Investment, 13, 5- 7.
Lindenberg, H. G. and Jacobshagen, V., 1983- Post-Paleozoic geology of the Taknar zone and adjacent area, NE Iran, Khorasan. Geological Survey of Iran (GSI). 51, 145- 163.
Maghfouri, S., Hosseinzadeh, M. R., Moayyed, M., Movahednia, M. and Choulet, F., 2016- Geology, mineralization and sulfur isotopes geochemistry of the Mari Cu (Ag) Manto-type deposit, northern Zanjan, Iran, Ore Geology Reviews, 81, 10- 22.
Maniar, P. D., and Piccoli, P. M., 1989- Tectonic discrimination of granitoids. Geological Society of America Bulletin, 101, 635- 643.
Muller, D. and Groves, D. I., 2016- Potassic Igneous Rocks and Associated Gold–Copper Mineralization. 3rd edition, Springer-Verlag, Berlin, 1- 238.
Muller, R. and Walter, R., 1983- Geology of the Precambrian-Paleozoic Taknar inlier north east of Kashmar, Khorasan Province, NE Iran. Geological Survey of Iran (GSI). 51, 165- 183.
Nogole-Sadat, M. A. A. and Almasian, M., 1993- Tectonic map of Iran, Scale 1:1,000,000. Geological Survey of Iran.
Oliveros, V., Féraud, G., Aguirre, L., Ramírez, L., Fornari, M., Palacios, C. and Parada, M., 2008- Detailed 40Ar/39Ar dating of geologic events associated with the Mantos Blancos copper deposit, northern Chile. Miner Deposita, 43, 281- 293.
Pearce, J. A., 2008- Geochemical fingerprinting of oceanic basalts with applications to ophiolite classification and the search for Archean oceanic crust. Lithos, 100, 14- 48.
Ramírez, L. E., Palacios, C., Townley, B., Parada, M. A., Sial, A. N., Fernandez- Turiel, J. L., Gimeno, D., Garcia-Valles, M. and Lehmann, B., 2006- The Mantos Blancos copper deposit: An upper Jurassic breccia-style hydrothermal system in the coastal range of northern Chile. Mineral Deposita, 41, 246- 258.
Roedder, E., 1984- Fluid Inclusions. Reviews in Mineralogy, Vol. 12, Mineralogical Society of America, 644 p.
Rosúa, J., Boyce, A., Morales-Ruano, S., Morata, D., Roberts, S., Munizaga, F., Rodríguez, V., 2014- Extremely negative and inhomogeneous sulfur isotope signatures in Cretaceous Chilean manto-type Cu–(Ag) deposits, Coastal Range of central Chile. Ore Geology Reviews, 56, 13- 24.
Ruiz, C., Aguilar, A., Egert, E., Espinoza, W., Peebles, F., Quezada, R. and Serrano, M., 1971- Stratabound copper sulphide deposits of Chile. Journal of the Mineralogical Society of Japan, Special Issue 3, 252- 260.
Sato, T., 1984- Manto type copper deposits in Chile: A review. Bull. Geol. Surv. Jpn, 35, 565- 582.
Seward, T. M., Williams-Jones, A. E. and Migdisov, A. A., 2014- The Chemistry of Metal Transport and Deposition by Ore-Forming Hydrothermal Fluids. Treatise on Geochemistry 2nd Edition, 1- 29.
Shafaii Moghadam, H., Li, X. H., Ling, X. X., Santos, J. F., Sternd, R. J., Li, Q. L. and Ghorbani, G., 2015- Eocene Kashmar granitoids (NE Iran): Petrogenetic constraints from U–Pb zircon geochronology and isotope geochemistry. Lithos, 216- 217, 118- 135.
Shepherd, T. J., Rankin, A. H. and Alderton, D. H., 1985- A practical guide to fluid inclusion studies, Glasgow Blackie and Sons, Glasgow, 239p.
Sillitoe, R. H., 1989- Gold deposits in western Pacific island arcs: The magmatic connection. Economic Geology Monograph, 6, 274- 291.
Sun, S. S. and McDonough, W. F., 1989- Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. Geological Society of London Special, 42, 313- 345.
Swain, G., Barovich, K., Hand, M., Ferris, G. and Schwarz, M., 2003- Petrogenesis of the St Peter Suite, southern Australia: Arc magmatism and Proterozoic crustal growth of the South Australian Craton, Precambrian. Research, 166, 283- 296.
Wilson, N. S. F., 2000- Organic petrology, chemical composition, and reflectance of pyrobitumen from the El Soldado Cu deposit, Chile. International Journal of Coal Geology, 43, 53- 82.
Wilson, N. S. F. and Zentilli, M., 2006- Association of pyrobitumen with copper mineralization from the Uchumi and Talcuna districts, central Chile. International Journal of Coal Geology, 65, 158- 169.
Winchester, J. A. and Floyd, P. A., 1977- Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation product using immobile elements. Chemical Geology, 20, 325- 343.