نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد، گروه علوم زمین، دانشگاه نیوبرانزویک، فردریکتون، کانادا

4 استاد، دانشکده منابع زمین، دانشگاه علوم زمین، ووهان، چین

چکیده

کانسار نارباغی شمالی در 26 کیلومتری شمال‌خاور ساوه و در بخش میانی کمربند ماگمایی ارومیه- دختر واقع شده است. در این محدوده، نفوذ توده نیمه‌ژرف به سن بعد از ائوسن (الیگوسن- میوسن) به درون واحدهای آتش‌فشانی- رسوبی ائوسن، سبب ایجاد زون‌های دگرسانی وسیع فیلیک، آرژیلیک، پروپیلیتیک، تورمالینی و تشکیل کانه‌زایی نقره- مس تیپ اپی‌ترمال شده است. سنگ‌های نفوذی این محدوده دارای طیف ترکیبی دیوریت- مونزودیوریت با ماهیت کالک‌آلکالن بوده که در موقعیت زمین‌ساختی مربوط به کمان آتش‌فشانی در ارتباط با حاشیه فرورانش اقیانوس نئوتتیس به زیر خردقاره ایران مرکزی تشکیل شده‌اند. کانه‌زایی نقره- مس در کانسار نارباغی شمالی به شکل رگه‌ای و رگه‌های برشی با میزبان اصلی آندزیت، توف خرده‌سنگی، دیوریت و مونزودیوریت رخ داده است. کانی‌شناسی ماده معدنی شامل کانی‌های سولفیدی کالکوپیریت، پیریت و اسفالریت، کانی‌های سولفوسالتی تنانتیت و تتراهدریت، کانی‌های اکسیدی گوتیت و هماتیت و کانی‌های کربناتی مالاکیت و آزوریت است. همچنین دگرسانی در کانسار نارباغی شمالی دارای یک الگوی تمرکز نسبی است و دگرسانی‌های آرژیلیک، سریسیتی و کلسیتی در ارتباط نزدیک با بخش‌های پرعیار نقره و مس هستند و دگرسانی تورمالینی و پروپیلیتیک بیشتر در حاشیه توده معدنی گسترش دارد. با توجه به ویژگی‌های اصلی کانه‌زایی از جمله محیط ژئودینامیکی، سنگ میزبان، کانی‌شناسی، محتوای فلزی، ژئومتری ماده معدنی، دگرسانی و مقایسه این ویژگی‌ها با ویژگی‌های بنیادین کانسارهای اپی‌ترمال، می‌توان کانسار نارباغی شمالی را در رده کانه‌زایی رگه‌ای اپی‌ترمال سولفیداسیون حدواسط قرار داد.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
آقانباتی، س. ع.، 1383- زمین‌شناسی ایران. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات مواد معدنی کشور، 586 ص.
شمعانیان، غ.، 1382- مطالعه دگرسانی و کانی­سازی گرمابی فلزات پایه و گرانبها در منطقه معلمان، جنوب‌شرق دامغان، استان سمنان، رساله دکترا، دانشگاه شهید بهشتی.
شیرخانی، م.، 1385- کانی­شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانه­زایی روی- سرب و عناصر همراه در کانسار آی­قلعه­سی، جنوب- جنوب‌خاوری تکاب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
صالحی، ط.، 1387- کانی­شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار سرب و روی (نقره) گمیش‌تپه، جنوب‌غرب زنجان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
عمیدی، س.، شهرابی، م. و ناوی، ی.، 1384- نقشه­ زمین­شناسی 100000:1 زاویه، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
فضلی، ن. و قادری، م.، 1393- سنگ­نگاری، دگرسانی و کانه­زایی کانسار مس- نقره نارباغی، شمال‌ شرق ساوه، بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه- دختر. هجدهمین همایش انجمن زمین­شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
فضلی، ن.، 1394- زمین­شناسی، کانی­شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار اپی­ترمال نارباغی شمالی، شمال­شرق ساوه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
فضلی، ن.، قادری، م. و مغفوری، س.، 1393- کانه­زایی مس چینه­کران تیپ مانتو نارباغی شرقی در توالی آتشفشانی- رسوبی ائوسن، شمال­شرق ساوه. سی و سومین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.
نوری اصل، ف.، شمعانیان، ع.، عظیم محسنی، م. و جعفری، م.، 1391- کانی­سازی اپی­ترمال آنتیموان در منطقه ارغش: کانی­شناسی، دگرسانی و زمین­شیمی. مجله بلورشناسی و کانی­شناسی ایران، سال بیستم شماره 2، صص. 229 تا 240.
 
References
Alavi, M., 1991- Sedimentary and structural characteristics of the Paleo-Tethys remnants in northeastern Iran.Geological Society of America Bulletin 103: 983- 992.
Alderton, D. H. M., Pearce, J. A. and Potts, P. J., 1980- Rare earth element mobility during granite alteration: evidence from south-east England. Earth and Planetary Science Letters 49: 149- 165.
Arribas, A., Jr., Cunningham, O., Rytuba, J., Rye, O., Kelly, W., Podwysocki, W., Mckee, E. and Tosdal, R.,1995- Geology, geochronology, fluid inclusions, and isotope geochemistry of Rodalquilar Au alunitedeposit, Spain. Economic Geology 90: 795-822.
Bierlein, F. P., Waldron, H. M. and Arne, D. C., 1999- Behaviour of rare earth and high field strength elements during hydrothermal alteration of meta-turbidites associated with mesothermal gold mineralization in central Victoria, Australia. Journal of Geochemical Exploration 67: 109- 125.
Bodnar, R. J., Lecumberri-Sanchez, P., Moncada, D. and Steele-MacInnis, M., 2014- Fluid Inclusions in Hydrothermal Ore Deposits. In: Holland H.D. and Turekian K.K. (eds.) Treatise on Geochemistry, Second Edition, v. 13, p. 119- 142. Oxford, Elsevier.
Bonham, H. F. Jr., 1986- Models for volcanic-hosted epithermal precious metal deposits: A review: Volcanism, Hydrothermal Systems and Related Mineralisation, 5th International Volcanological Congress, University of Auckland, Auckland, New Zealand, Proceedings, p. 13- 17.
Boynton, W. V., 1984- Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies, in P. Henderson, ed. , Rare Earth Element Geochemistry, Amsterdam, Elsevier, p. 63-114.
Corbett, G. and Leach, T., 1997- Southwest pacific rim gold-copper systems: Structure, Alteration, and Mineralization. 5/97 Edn.
Cox, K. G., Bell, J. D. and Pankhurst, R. J., 1979- The Interpretation of Igneous Rocks, London. Allen and Unwin, 450 p.
Deen, J. A., Rye, R. O., Munoz, J. L. and Drexler, J. W., 1994- The magmatic hydrothermal system at Julcani, Peru: Evidence from fluid inclusions and hydrogen and oxygen isotopes. Economic Geology 89: 1924- 1938.
Ghaderi, M., Fazli, N., Yan, S., Lentz, D. R. and Li, J. W., 2016- Fluid inclusion studies on North Narbaghi intermediate sulfidation epithermal Ag-Cu deposit, Urumieh-Dokhtar magmatic arc, Iran. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2016), Prague, Czech Republic, 5-9 Sep. 2016, Abstract Collection Book, p. 141.
Gramaccioli, C. M., Diella, V. and Demartin, F., 1999- The role of fluoride complexes in REE geochemistry and the importance of 4f electrons: Some complexes in minerals. European Journal of Mineralogy 11: 983- 992.
Heald, P., Foley, N. K. and Hayba, D. O., 1987- Comparative anatomy of volcanic-hosted epithermal deposits: Acid-sulfate and adularia-sericite type. Economic Geology 82: 1- 26.
Hedenquist, J. W., 1987- Mineralization associated with volcanic-related hydrothermal systems in the Circum- Pacific basin. Transactions of the Fourth Circum Pacific Conference on Energy and Mineral Resources Conference, Singapore, American Association of Petroleum Geologists 513- 524.
Hedenquist, J. W., Arribas, J. A. and Gonzalez-Urein, E., 2000- Exploration for epithermal gold deposits. Society of Economic Geology, Review 13: 254- 277.
Hedenquist, J. W., Sillitoe, R. H. and Arribas, A., 2004- Characteristics of and exploration for high-sulfidation epithermal Au-Cu deposits. In: Cooke, D. R., Deyell, C. L., Pongratz, J., (eds.), 24 Carat Gold Workshop, Centre for Ore Deposit Research, Special Publication 5: 99- 110.
Irvine, T. N. and Baragar, W. R. A., 1971- A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian Journal of Earth Sciences 8: 523- 548.
Jebrak, M., 1997- Hydrothermal breccias in vein-type ore deposits: a review of mechanisms, morphology and size distribution. Ore Geology Reviews 12: 111- 134.
Kikawada, Y., Ossaka. T., Oi, T. and Honda, T., 2001- Experimental studies on the mobility of lanthanides accompanying alteration of andesite by acidic hot spring water, Chemical Geolology, 176:137- 149.
Lowder, G. G. and Dow, J. A. S., 1978- Geology and exploration of porphyry copper deposits in North Sulawesi, Indonesia: Economic Geology 73: 628- 644.
Moncada, D., Mutchler, S., Nieto, A., Reynolds, T. J., Rimstidt, J. D. and Bodnar, R. J., 2012- Mineral textures and fluid inclusion petrography of the epithermal Ag–Au deposits at Guanajuato, Mexico: Application to exploration. Journal of Geochemical Exploration 114: 20- 35.
Palacios, C. M., Hein, U. F. and Dulski, P., 1986- Behavior of rare earth elements during hydrothermal alteration atthe Buena Esperanza copper–silver deposit, north Chile. Earth and Planetary Science Letters 80: 208- 216.
Pearce, J. A., Harris, N. B. W. and Tindle, A. G., 1984- Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Journal of Petrology 25: 956- 983.
Petersen, U., Noble, D., Arenas, M. and Goodell, P., 1977- Geology of the Julcani mining district, Peru. Economic Geology 72, 931- 949.
Phillipson, S. E. andRomberger, S. B., 2004- Volcanic stratigraphy, structural controls, and mineralization in the San Cristobal Ag–Zn–Pb deposit, southern Bolivia. Journal of South American Earth Sciences 16: 667- 683.
Pirajno, F., 1992- Hydrothermal mineral deposits, principles and fundamental concepts for the exploration geologist. Springer, 706 p.
Roedder, E., 1984- Fluid inclusions. Reviews in Mineralogy, 12, 644 p.
Rollinson, H. R., 1993- Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation. London, UK, 652 p.
Shafiei, B., 2010- Lead isotope signatures of the igneous rocks and porphyry copper deposits from the Kerman Cenozoic magmatic arc (SE Iran), and their magmatic-metallogenetic implications. Ore Geology Reviews 38: 27- 36.
Sillitoe, R. H. and Hedenquist, J. W., 2003- Linkages between volcanotectonic settings, ore-fluid compositions, and epithermal precious-metal deposits. In: Simmons, S. F., Graham, I. (eds.) Volcanic, Geothermal, and Ore-Forming Fluids: Rulers and Witnesses of Processes within the Earths.
Sillitoe, R. H., 1985- Ore-related breccias in volcanoplutonic arcs. Economic Geology 80: 1467- 1514.
Sun, S. S. and McDonough, W. F., 1980- Magmatism in the ocean basins. Geological Society of London Special Publication 42: 313- 345,
Yang, F., Mao, J., Bierlein, F., Pirajno, F., Zhao, C., Ye, H. and Liu, F., 2009- A review of the geological characteristics and geodynamic mechanisms of Late Paleozoic epithermal gold deposits in north Xinjiang, China, Ore Geology Reviews 35: 217- 234.
Yilmaz, H., Oyman, T., Arehart, G. B., Colakoglu, A. R. and Billor, Z., 2007- Low-sulfidation type Au-Ag mineralization at Bergama, Izmir, Turkey. Ore Geology Reviews 32: 81- 124.