نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ‌‌زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

دشت سمنان واقع در حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران، دارای اقلیمی خشک تا نیمه‌خشک است. در دهه‌های اخیر رشد سریع جمعیت و نواحی صنعتی در این دشت و به دنبال آن افزایش نیاز آبی موجب شده تا استحصال بی‌رویه از منابع آب‌ زیرزمینی بالا رود و در نتیجه ژرفای دست‎یابی به سطح آب شدت یابد. همین امر دشت سمنان را در زمره مناطق بحرانی کشور از نظر کمبود منابع آب و پیامدهای پس از آن قرار داده است. در این پژوهش جهت برآورد میزان نشست زمین در بازه زمانی 26/3/1382 تا 23/8/1383 با استفاده از روش تداخل سنجی تصاویر ماهواره‌ای (InSAR)، حداکثر فرونشست 133 میلی‌متری زمین در شهر سمنان و پیرامون آن محرز ‌شده است. با هدف شناسایی عوامل مؤثر در فرونشست بخشی از دشت سمنان، نوسانات عمق سطح آب زیرزمینی نیز به همراه ترسیم نمودار هیدروگراف از نتایج 15 چاه مشاهده‌ای مورد بررسی قرارگرفت که نشان‌دهنده افت ممتد سطح آب در طی دوره‌های آبی سال‌های 1382 تا 1388 بوده؛ به‌طوری که کمینه نرخ افزایش ژرفای سطح آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی برابر 22 سانتی‌متر در سال است. آنچه از انطباق مناطق دچار فرونشست و منحنی‌های افت تراز سطح ایستابی آب در این تحقیق بر می‌آید آنست که بهره‌برداری منابع آبی زیرزمینی بیش از میزان تغذیه آبخوان سبب افزایش تنش مؤثر و در نتیجه تحکیم بالای رسوبات شده است که این عامل دشت سمنان را با توجه به خواص ژئوتکنیکی آبخوان مستعد فرونشست می‌کند. به عبارتی پهنه‌های دارای فرونشست بر مناطق افت سطح آب‌های زیرزمینی، منطبق هستند و یا در نزدیکی آنها قرار دارند. از این‌ رو مدیریت منابع آب باید هر چه بیشتر مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد تا همگام با توسعه پایدار کشاورزی و ﺻـﻨﻌت بتوان از ادامه روند کنونی فرونشست زمین جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
افضلی، ع.، شریفی کیا، م. و شایان، س.، 1392- ارزیابی آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و سکونتگاه‌ها از پدیده فرونشست زمین در دشت دامغان، دو فصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران.
آقانباتی، س. ع. و حامدی، ا.، 1373- نقشه زمین‎شناسی سمنان به مقیاس 1:250000، انتشارات سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
امیری، م.، نظری پویا، ه. و مظاهری، ح.، 1383- علل و مکانیسم وقوع فروچاله‌ها در دشت فامنین ـ کبودرآهنگ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 73 صص. 172 تا 187.
آمیغ‌پی، م.، عربی، س.، طالبی، ع. و جمور، ج.، 1386- بررسی مناطق فرونشـست ایران بر اسـاس داده‌های ترازیابی، همایش ژئوماتیک اردیبهشت ماه 86، تهران، ایران.
بلورچی، م. ج.، 1384- احتمال فرونشست در اراضی وسیعی از تهران، پایگاه خبری شریف نیوز.
بهنیافر، ا.، قنبرزاده، ه. و اشراقی، ع.، 1389- بررسی عوامل مؤثر در فرونشست‌های دشت مشهد و پیامدهای ژئومورفیک آن، فصلنامه علوم زمین، تهران، ایران.
حسینی میلانی، م.، 1373- اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی و اثرات آن، مجموعه مقالات کنفرانس ملی منابع آب زیرزمینی سیرجان، صص. 91 تا 98.
رحمانیان، د.، 1365- نشست زمین و ایجاد شکاف بر اثر تخلیه آب‌های زیرزمینی در کرمان، مجله آب.
شمشکی، ا. و انتظام سلطانی، ا.، 1384- سازوکار علل تشکیل شکاف‌های زمین در منطقه معین‌آباد- ورامین، چهارمین کنفرانس زمین‌شناسی مهندسی و محیط‌زیست ایران.
شمشکی، ا.، 1395- فرونشست زمین و فروچاله‌ها، نخستین همایش تخصصی پدیده فرونشست زمین در ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
عالمی ، ا.، 1381- بررسی علل نشست در دشت یزد ـ اردکان، مجموعه مقالات سومین همایش بین‌المللی ژئوتکنیک و مکانیکی خاک ایران، تهران.
عباس‌نژاد، ا.، 1377- بررسی شرایط و مسائل زمین‌شناسی محیط ‌زیست دشت رفسنجان، فشرده مقالات دومین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، مشهد.
ملایی‌نیا، م.، 1394- برآورد نشست دشت سمنان در اثر برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی با استفاده از تداخل‌سنجی تصویرهای ماهواره‌ای (InSAR)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده عمران دانشگاه سمنان.
مهشادنیا، ف.، 1395-خطر فرونشست زمین در ایران، پایگاه ملی داده‌های علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
مهندسین مشاور پارس پیاب، 1394- گزارش زمین‌شناسی و آب‌شناسی پروژه ترک‌های جنوب و جنوب شرق سمنان، معاونت عمرانی استانداری سمنان.
 
References
Fulton, A., 2006- Subsidance and Watertable, U.K.
Hozler, T. H., 1989- State and local response to damaging land subsidence in United States urban areas, Engineering Geology, 27.
Pacheco, J., Arzate, J., Rojas, E., Arroyo, M., Yutsis, V. and Ochoa, G., 2006- Delimitation of ground failure zones due to land subsidence usind gravity data and finite element modelling in the queretaro valley, Mexico Engineering Geology,84.
Subyani, A. M. and Sen, Z., 1989- Geostatistical modelling of the Wasia aquifer in Central Saudi Arabia, Journal of Hydrology, 110: 295- 314.
Waltham, A. C., 1989- Ground subsidence, Blackie & Son Ltd, 202 pp.