نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور قم

2 گروه زمین شناسی و مرکز تحقیقات علوم زمین, دانشکده علوم,دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری (وزارت جهاد کشاورزی)

چکیده

گروه انارک با سازند های زلدو ( قزلین- آسلین) و سازند تیغ معدنو (ساکمارین) در ازبک‎کوه (ایران مرکزی) بیش از 180 متر ضخامت دارد که شامل کنگلومرا، شیل، ماسه‌سنگ ، ماسه‌سنگ آهکی، آهک و بین لایه­های دولومیتی است. در توالی­های سازند زلدو، تجمع گونه مرجانی Pseudozaphrentoides winsnesi Flügel, 1995 در دو افق با فراوانی زیاد در بخش بالایی لایه‎های قزلین وجود دارد. این اجتماع مرجانی بر اساس نوع فونا، تنوع و فراوانی، آرایش کورالیت­ها و نیز میکروفاسیس رخساره­های رسوبی، بیانگر زیستگاه دیرینه مرجانی سطح پایین (تیپ A و زون اکولوژیکی A2)" است؛ این زیستگاه معرف شرایط سخت اکولوژیکی است که تنها تعداد معدودی از مرجان­های منفرد می­توانستند عوامل محدودکننده موثر بر زندگی مرجان­ها را تحمل کنند. بر اساس مطالعات میکروفاسیس، محیط زندگی این اجتماع مرجانی در نواحی تپه‌های ماسه‎ای و حاشیه تپه‌های ماسه‎ای (لاگون به سمت تپه‎های ماسه‎ای و دریای باز به سمت تپه‎های ماسه‎ای) در یک پلاتفرم­کم­عمق تشخیص داده شده است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
بادپا، م.، خاکسار، ک.، عاشوری، ع. ر. و خانه‎باد، م.، 1393- مرجان­های باشکیرین (کربنیفر پسین) سازند سردر در برش زلدو، کوه­های ازبک­کوه، خاور ایران مرکزی، مجله پژوهش­های چینه‎نگاری و رسوب شناسی. 54: صص. 39 تا 58.
بادپا، م.، خاکسار، ک.، عاشوری، ع. ر. و خانه‎باد، م.، 1394- پارامترهای محیطی مجموعه مرجانی باشکیرین سازند سردر در برش زلدو (کوه­های ازبک­کوه، خاور ایران مرکزی)، فصلنامه علوم زمین. 95: صص. 97 تا 106.
بادپا، م.، خاکسار، ک.، عاشوری، ع. ر. و خانه‎باد، م.، 1395- معرفی مرجان­های کربنیفر پسین (اشکوب قزلین) انارک (شمال شرق اصفهان)، دومین همایش ملی زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی، کرمان.
بادپا، م.، عاشوری، ع. ر. و خاکسار، ک.، 1387- گزارش اولیه از مرجان­های قزلین ایران در برش زلدو (کوه‎های ازبک­کوه، شرق ایران مرکزی)، دوازدهمین همایش انجمن زمین‎شناسی ایران، شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب، اهواز، صص. 210 تا 215.
بادپا، م.، عاشوری، ع. ر. و خاکسار، ک.، 1390- مطالعه مرجان­های سرپوخووین پسین (نامورین پیشین) در برش زلدو (کوه‎های ازبک­کوه، خاورایران مرکزی)، رخساره‎های رسوبی،90: صص. 1 تا 14.
خانه­باد، م.، 1391- محیط رسوبی، دیاژنز و ژئوشیمی رسوبات کربنیفر شرق ایران مرکزی، رساله دکترا، دانشگاه فردوسی مشهد، 247 ص.
سهرابى، ز.، 1384-  بیواستراتیگرافی سیستم‎های کربنیفر(سازند سردر)- پرمین(سازند جمال) در منطقه ازبک‎کوه (برش زلودو) بر اساس روزنبران با نگرش ویژه بر کونودونت‎ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، 278 ص.
طاهری، ع. و وزیری‎مقدم، ح.، 1380- چینه‌نگاری و فسیل‌شناسی سنگ‌های کربنیفر بالایی- پرمین در برش زلدو و مقایسه آن با سایر نواحی ایران، مجله علوم پایه دانشگاه اصفهان، صص. 45 تا 56.
طاهری، ع. و وزیری‎مقدم، ح.، 1387- بررسی فوزولیناسه­آی بلوک طبس و اهمیت آنها در تفسیر جغرافیا و آب‏وهوای گذشته قاره سیمری، مجله علوم دانشگاه تهران. 1: صص. 123 تا 130.
یاراحمدزهی، ح.، 1390- چینه‎نگاری زیستی فوزولین‎ها و چینه‎نگاری سکانسی و محیط رسوبی نهشته‎های پرمین زیرین در ایران مرکزی (نواحی یزد، اصفهان، آباده)، رساله دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 284 ص.
 
References
Aretz, M., 2010- Habitats of colonial rugose corals: the Mississippian of western Europe as example for a general classification: Lethaia, V. 10, p. 1- 5.
Badpa, M., Khaksar, K. and Ashouri, A. 2011- Study of Carboniferous corals in the Ozbak-kuh Mountains (Eastern of Central Iran). 11th symposium of fossil Cnidaria and Porifera. Liege. Belgium.
Denayer, J., 2013- Biostratigraphie et Paleobiogeographie des Coraux tetracoralliaires du Carbonifer inferieur de la Turquie. Universite de Liege. 431 p.
Dobrolyubova, T. A., 1958- Nizhnekamennougol’nye kolonial’nye chetyrekhluchevye korally Russkoy platformy. Trudy Paleontologicheskogo Instituía AN SSSR, 70, 1-226. [in Russian]
Fedorowski, J., 2010- Does similarity in rugosan characters and their functions indicate taxonomic relationship?: Palaeoworld, V. 19, p. 374- 381.
Flügel, H. W., 1995- Biostratigraphie und Korallenfaunen des Jungpalaozoikums Ost-Irans: Geol. Paläont. Mitt. Innsbruck, V. 20. p. 35- 49.
Gorski, I. I., 1978- Middle Carboniferous corals from the werstern slope of the Urals. Nakuka, Moscow. 233p. [in Russian].
Herbig, H. G., 1986- Rugosa und Heterocorallia aus Obervisé-Geröllen der Marbella-Formation (Betische Kordillere, Südspanien). Paläontologische Zeitschrift. V. 6. P. 189- 225.
Hill,  D., 1941  (1938-1941)-  A  monograph  on  the  Carboniferous  rugose  corals  of  Scotland: Palaeontograph ical Society, 213 p.
Hill, D., 1981- Coelenterata; Supplement 1, Rugosa and Tabulata.  In:  Teichert, C., (Ed.). Treatise on invertebrate paleontology, Volume part F, volume 1-2, The Geological Society of America and the University of Kansas (Boulder, Colorado, Lawrence, Kansas), 762 p.
Leven, E. J. and Gorgij, M. N., 2006- Upper Carboniferous–Permian stratigraphy and fusulinids from the Anarak region, central Iran: Russian journal of earth sciences, V. 8, p. 1- 25.
Leven, E. J. and Gorgij, M. N., 2011- First Record of Gzhe­lian and Asselian Fusulinids from the Vazhnan Forma­tion (Sanandaj-Sirjan Zone of Iran).Stratigraphy and Geological Correlation, 19: 486- 501.
Leven, E. J. and Taheri, A., 2003- Carboniferous-Permian stratigraphy and fusulinids of East Iran, Gzhelian and Asselian deposits of the Ozbak-Kuh region: Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafiav, V. 109, p. 499- 515.
Leven, E. J., Davydov, V. I. and Gorgij, M. N., 2006- Pennsylvanian stratigraphy and fusulinids of central and eastern Iran: Palaeontologia Electronica, 9.1.1A.
Rodríguez, S., 2001- Life stratetegies of solitary undissepimented rugose corals from the Upper member of the Picos de Europa Formation (Moscovivian, Carboniferous, Cantabrian Mountain, NW Spain), Lethaia, V. 34, p. 203- 214.
Rodríguez, S., Hernando, J. M. and Rodríguez-Curt, L., 2004- Estudio de los corales cyathópsidos (Rugosa) del Viseense superior de la Unidad de la Sierra del Castillo (Córdoba, España): Coloquios de Paleontología, V. 54, p. 69- 82.
Ruttner, A., Nabavai, M. H. and Alavi, M., 1970- Geological map of the Ozbak- kuh mountains, scale 1:100,000. Geological Survey of Iran proof Print.
Said, I., Rodríguez, S., Berkhli, M., Cózar, P. and Gómez-Herguedas, A., 2010- Environmental parameters of a coral assemblage from the Akerchi Formation (Carboniferous), Adarouch Area, central Morocco: Journal of Iberian Geology, V. 36, p. 7- 19.
Said, I., Somerville, I. D., Rodríguez, S. and Cózar, P., 2013- Mississippian coral assemblages from the Khenifra area, Central Morocco: Biostratigraphy, biofacies, palaeoecology and palaeobiogeography. Gondwana Research 23, 367- 379.
Semenoff-Tian-Chansky, P., 1974- Recherches sur les Tétracoralliaires  du  Carbonifère  du  Sahara  Occidental.  Mémoires du Muséum national d’histoire naturelle, nouvelle séries, .série C, Sciences de la terre, 30, 1- 316.
Vassilyuk, N. P., 1960- Lower Carboniferous corals of the Donets Basin.  Akademiya  Nauk  Ukrainskoy  SSR,  Trudy  Instituta Geologicheskikh  Nauk,  Seriya  Stratigrafii  i  Paleontologii, 13, 1- 178. [In .Russian]
Yarahmadzahi, H. and Vachard, D., 2014- Paleobiogeographic significance of a new ozawainelloid fusulinid Pseudoacutella partoazari n. sp., from the Asselian (lowermost Permian) of Gaduk (Central Alborz, Iran). Revue de micropaléontologie V. 57, p. 117- 124.
Yarahmadzahi, H. and Vachard, D., 2018- The uppermost Carboniferous (Gzhelian)-Lower Permian (Asselian) stratigraphy and smaller foraminifers of the Ozbak-Kuh region (Tabas Block, east central Iran), Geological journal, V. 53(2), p. 510- 526.
Yarahmadzahi, H. and Vachard, D., 2019- Gzhelian-Asselian (latest Carboniferous–earliest Permian) smaller foraminifers from the Asad-Abad section (Sanandaj-Sirjan tectonic plate, central Iran). Journal of Foraminiferal Research. V. 49 (2), p. 107- 130.
Yarahmadzahi, H., Vachard, D. and Dibadin, B., 2016- Smaller foraminifers from the Lower Permian Emarat Formation, East of Firuzkuh (Central Alborz, Iran). Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia V. 122(3), p. 103- 118.
Yentsch, C. S., Yentsch, C. M., Cullen, J. J., Lapointe, B., Phinney, D. A. and Yentsch, S. W., 2002- Sunlight and water transparency: cornerstornes in coral research. J. Exp. Mar. Biol. Ecol.V. 268, p. 171- 183.