نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران ایران

2 دانشیار، پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دکترا، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

به منظور مطالعه سنگ‏چینه­نگاری و زیست­چینه­نگاری مرز کرتاسه- پالئوژن، دو برش زالوبند و هونو در شرق خور (استان اصفهان) در نظر گرفته شد. ضخامت لایه­های مورد نظر در برش زالوبند 100 متر و در برش هونو 70 متر اندازه­گیری شده است. این توالی در برش اول بیشتر از مارن، سنگ‏آهک مارنی، سنگ‏ماسه آهکی، سنگ‎آهک، ماسه­سنگ و کنگلومرا و در برش دوم مارن، سنگ­آهک و سنگ­آهک ماسه­ای تشکیل شده است. بخش پایینی این توالی سازند فرخی و بخش بالایی آن را سازند چوپانان تشکیل می­دهد. در بررسی­های بیواستراتیگرافی 31 جنس و 17 گونه (5 جنس و 4 گونه پلاژیک و 26 جنس و 13 گونه بنتیک) فرامینیفرا شناسایی و معرفی شده است. مطالعات فسیل­شناسی سن توالی مورد مطالعه را در هر دو برش برای سازند فرخی ماستریشتین پسین و برای سازند چوپانان پالئوسن پسین تعیین کرده است. بر اساس مطالعات انجام شده در برش زالوبند، ناپیوستگی فرسایشی در مرز کرتاسه- پالئوژن و بر اساس مطالعات فسیل‏شناسی، تغییرات رخساره­ای و سنگ‏شناسی در برش هونو، ناپیوستگی موازی تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
خسروتهرانی، خ.، 1383- مطالعه بیواستراتیگرافی سازند تاربور در شمال- شمال خاور و جنوب خاور شیراز، فصلنامه علوم زمین شماره53، صص. 87 تا 162.
رزمجویی، آ.، 1389- سنگ‎چینه­نگاری و زیست‎چینه­نگاری سازند فرخی در شمال باختری خور (ایران مرکزی)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین
سیف، ح.، 1391- لیتواستراتیگرافی و بایواستراتیگرافی سازند فرخی در برش کوه هونو شمال شرق خور (ایران مرکزی)، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین.
سیف، ح.، مجیدی‎فرد، م. ر. و محتاط، ط.، 1394- یافته‌های نوین چینه‌نگاری سنگی و زیستی سازند فرخی در جنوب باختر خور (ایران مرکزی)، سال بیست و پنجم، شماره 97 . صص. 197 تا 210.
قاسمی‎نژاد، ا.، درویش‏زاده، ب.، قورچانی، ش.، 1390- بررسی تحولات مرز K/T در یال شمال شرقی کبیرکوه، جنوب غربی ایران.
 
References
Aistov, I., Melnikov, B., Krivyakin. B. and Morozov, L., 1984- with contribution by Kiristeav, V., 1984. Geology of khur area (Central Iran), Explanatory text of the khur Quadrangle map 1:250,000, Report Te/No.20-1984.
Bolli, H. M. and Saunders, J. B., 1989- Plankton stratigraphy, Cambridge press, Vol.1.
Bolli, H. M., Beckmann, J. P. and Saunders, J. B., 1994- Bentic Foraminiferal Biostratigraphy of the Caribbean region, Cambridgs Univercity press, 48- 250.
Boudager-Fadel M. K., 2008- Evolution and geological significance of large bentic foraminifera.
Caron, M., 1975- Late Cretaceous Planktonic Foraminifera from the North Estern Pacific: Leg 32 of the Deep Sea Drilling Project. Intel Rep. Deep Sea Drill. Proj.32:719- 724.
Cushman, J. A., 1959- Foraminifera their classification and cconom Use, Harvard University Press, 478p.
Cushman, J. A., 1965- Upper Cretaceous Foraminifera of the Gulf coastal region of the United States and adjacent area. Geol. Sur.
Hofker J., 1957- Foraminiferen der Oberkreide von Nordwestdeutschland und Holland, Dieterichsche Universitats. 1- 464p.
Leoblich, A. R. and Tappan, H., 1988- Foraminiferes genera & their classification. Van Nostran Reinhold Company, New York.
Permoli- Silva, I., Nicora, A. and Vanneau, A. A., 1995- Upper Cretaceous Larger fpraminifer Biostratigraphy from Wodejebato Guyot, Sites 873 through 877; Proceeding of Ocean Drilling Program, Scienific Results. Vol 144, 171- 197.
Premoli- Silva, I. and Sliter, W. V., 1955- Cretaceous planktonic Foraminiferal biostratigraphy and evolutionary trends from the Bottaccione Section, Gubbio, Italy, Palaentographia Italica, Vol.83, pp 1- 89.
Wilmsen, M. Fürsich, F. T. and Majidifard, M. R., 2013- The Shah Kuh Formation, a latest Barremian-Early Aptian carbonate platform of Central Iran (Khur area, Yazd Block); Elsevier, Cretaceous Research 39 (2013), 183- 194.
Wilmsen, M., Fürsich T. and Majidifard M., 2012- Porosphaera globularis (Phillips, 1829) (Porifera, Calcarea) from theMaastrichtian of the Farokhi Formation of Central Iran Cretaceous Research 33: 91- 96.