دوره و شماره: دوره 30، شماره 117، پاییز 1399، صفحه 1-326 
7. زمین دما-فشارسنجی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آذرین بازیک حرجند، شمال‌خاوری کرمان

صفحه 75-90

10.22071/gsj.2019.177508.1632

محمدرضا قاسمپور؛ ناهید شبانیان؛ علیرضا داودیان؛ سید حسام الدین معین زاده


11. پترولوژی سنگ های آتشفشانی نئوژن جنوب عرب آباد، بلوک لوت

صفحه 123-134

10.22071/gsj.2019.178970.1635

مرتضی خلعتبری؛ نرمین بانه ای؛ محمد فریدی؛ مهدی مرادی