دوره و شماره: دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 1-312 (تابستان95، سال بیست و پنجم) 
12. بقایای میکروسکوپی ماهیان دونین پسین-کربنیفر پیشین کرمان

صفحه 131-142

10.22071/gsj.2016.40725

طیبه احمدی؛ واچیک هایراپطیان؛ حسین غلامعلیان؛ محمدرضا وزیری؛ محمد داستانپور