دوره و شماره: دوره 21، شماره 82، زمستان 1390، صفحه 1-252 
14. زمین گردشگری و ارزیابی توان گردشگری منطقه قافلانکوه میانه، با استفاده از مدل ریاضی تابع هدف

صفحه 121-132

10.22071/gsj.2011.54448

امین اله کمالی؛ محسن مؤید؛ مهدی جهانبخش گنجه؛ هادی پیروج؛ محمود جوکار؛ علی عامری


20. گوه زمین‌ساختی شمال تهران، گوه دینامیکی یا زمین‌ریختی؟

صفحه 181-186

10.22071/gsj.2011.54454

ساره رجبی؛ محسن الیاسی؛ عبدالله سعیدی؛ علیرضا شهیدی


22. آهنگ لغزش راست بر گسل دهشیر در بازه زمانی پلیستوسن پایانی- هولوسن،فلات ایران مرکزی

صفحه 195-206

10.22071/gsj.2011.54458

محمد فروتن؛ حمید نظری؛ برتراند میر؛ میشل سبریر؛ مرتضی فتاحی؛ کریستل لو دورتز؛ منوچهر قرشی؛ خالد حسامی؛ محمد رضا قاسمی؛ مرتضی طالبیان