مدیر مسئول


دکتر علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

زمین ساخت

سردبیر


دکتر محمدرضا قاسمی استاد، پژوهشکده علوم زمین

زمین ساخت

سردبیر همکار


دکتر منوچهر قرشی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- شمال
پژوهشکده علوم زمین

زمین ساخت

اعضای هیات تحریریه


دکتر محبوبه حسینی برزی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

رسوب شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر جهانبخش دانشیان استاد، دانشگاه خوارزمی

چینه شناسی و فسیل شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین رحیم پور بناب استاد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

زمین شناسی اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


دکتر کاظم سیدامامی استاد، دانشگاه تهران

فسیل شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فریدون سحابی دانشیار، دانشگاه تهران

رسوب شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید قادری استاد، دانشگاه تربیت مدرس

زمین شناسی اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حبیب الله قاسمی استاد، دانشگاه صنعتی شاهرود

سنگ شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا قیطانچی استاد، مؤسسه ‍ژئوفیزیک

ژئوفیزیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر سروش مدبری دانشیار، دانشگاه تهران

زمین شناسی اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین معماریان استاد، دانشگاه تهران

زمین شناسی مهندسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مرتضی جمالی دانشیار پژوهشکده بوم شناسی و تنوع زیستی مدیترانه (CNRS) - فرانسه

رسوب شناسی (پالینولوژی)

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر جمشید حسن زاده Visiting faculty, Division of Geological and Planetary Sciences
California Institute of Technology

ژئوشیمی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمدرضا رضایی Professor, Curtin University

نفت

مدیر اجرایی


مهندس نرگس غمامی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چینه شناسی و فسیل شناسی

  • faslnameh1370yahoo.com

کارشناس نشریه


مهندس زینب منوچهری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چینه شناسی و فسیل شناسی

  • faslnameh1370gmail.com