اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علیرضا شهیدی

زمین ساخت رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ries.ac.ir/en/contents/Pe0/as19/Dr..Alireza.Shahidi.html
alireza_shahidihotmail.com


https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55376699700