نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معدن،دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 گروه اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

10.22071/gsj.2023.401546.2094

چکیده

در این پژوهش به بررسی امکان جدایش مقدار زمینه از آنومالی‌های ژئوشیمایی با استفاده از الگوریتم‌ بهینه ساز گرگ خاکستری پرداخته شده است. بدین منظور داده های برداشت رسوبات آبراهه‌ای برگه یکصدهزار زمین شناسی آلوت به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد. با توجه به پرپتانسیل بودن این محدوده از جهت کانی سازی طلا، الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری بر روی نقشه توزیع عناصر طلا و آرسنیک که غالبا به صورت پاراژنز در کانسارهای طلا مشاهده می‌شوند، اعمال گردید. مقایسه نتایج به دست آمده با روش فرکتال که توسط دیگر محققان در این محدوده انجام گردیده است، نشان می دهد که بر خلاف روش‌ فرکتال که گاها منجر به معرفی چندین کلاس یا دسته می شود، الگوریتم گرگ خاکستری توانسته محدوده را تنها به دو رده زمینه و آنومالی تقسیم نماید. با استفاده از این الگوریتم تعیین آنومالی به نظر کارشناس بستگی ندارد. نتایج نشان می دهد کهppm 24/8 حد آستانه آنومالی توزیع آرسنیک و ppb15/7حد آستانه آنومالی مربوط به طلا می باشد. دلیل ماهیت این روش که توزیع فضایی مقادیر مربوطه را در نظر می‌گیرد، نسبت به روش های آمار کلاسیک از صحت و دقت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات