نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معدن، دانشگاه تهران

2 دانشکده معدن دانشگاه تهران

3 سازمان زمین شناسی

4 geological survey

5 دانشکده معدن - دانشگاه تهران

10.22071/gsj.2023.406372.2100

چکیده

در این تحقیق، انحلال میکروبی عنصر نیکل از سنگ معدنی آرسنید نیکل (نیکلین) با دو عیار مختلف (کم‌عیار و پر عیار) به‌طور دقیق موردبررسی قرار گرفت. انحلال میکروبی نیکلین با باکتری‌های شیمیولیتوتروفیک مزوفیل در مقیاس شیک فلاسک با درصد جامدهای مختلف 5/0، 1 و 5 درصد برای نمونه‌های کم‌عیار و پر عیار انجام شد. بازیابی بیش از 99 ٪ توسط باکتری‌های مزوفیل نمونه‌های کم‌عیار و پر عیار پس از 10 و 28 روزبه ترتیب در دو درصد جامد 5/0٪ و 1٪ به دست آمد. همچنین از باکتری‌های هتروتروفیک برای اولین بار استفاده شد. توانایی سه سویه باکتری در انحلال عنصر نیکل موردبررسی قرار گرفت. باکتری Glutamicbacter nicotiana مؤثرتر نسبت به سویه‌های دیگر عمل نمود، به‌طوری‌که عنصر نیکل 100% از نمونه کم‌عیار و 70% از نمونه پر عیار استحصال شد. اثر کاتالیزوری و تعامل گالوانیکی افزودنی‌های مختلف بر روی انحلال نمونه‌ها، موردبررسی قرار گرفت در نمونه کم‌عیار، هر چهار افزودنی کارایی مثبتی در انحلال از خود نشان دادند، به‌طوری‌که در روز 28 میزان انحلال به بیش از 90 درصد می‌رسد. در نمونه پر عیار سه افزودنی از چهار افزودنی (نقره- پیریت و L-Cysteine) توانستند بازیابی را به بالای 90 درصد بعد از گذشت 28 روز برسانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات