نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم پایه کاربردی، جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشکده زمین‌شناسی، دانشکدگان علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22071/gsj.2023.422750.2119

چکیده

در این مطالعه ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ مادرهای مستعد در میدان فروزان بر اساس آنالیزهای ژئوشیمیایی پیرولیز راک‌‌اول و انعکاس ویترینایت انجام گرفته است. برای این منظور 101 نمونه خرده حفاری جهت پیرولیز راک‌‌اول و 11 نمونه جهت آنالیز انعکاس ویترینایت از سازندهای گورپی، سروک، کژدمی، داریان، گدوان، فهلیان بالایی و نیریز در یکی از چاه‌های میدان فروزان، به منظور تعیین کمیت، کیفیت و بلوغ مواد آلی موجود در سنگ‌های مادر استفاده شده است. نتایج نشان داد که سازندهای مورد مطالعه میزان مواد آلی در محدوده ضعیف تا خیلی خوب را دارا می‌‌باشند. مواد آلی موجود در سازندهای گورپی، سروک، فهلیان بالایی و نیریز بیشتر در محدوده کروژن نوع III قرار دارند که به بلوغ کافی برای تولید هیدروکربن نرسیده‌‌اند. با این وجود، مواد آلی سازندهای کژدمی، داریان و گدوان بیشتر از کروژن نوع II تشکیل شده که ابتدای بلوغ قرار داشته و هنوز وارد پنجره نفت‌زایی نشده‌اند. بنابراین می‌‌توان اظهار کرد که سازندهای کژدمی، داریان و گدوان مستعد سنگ مادر مناسب در میدان فروزان به حساب می‌‌آیند. با این وجود در میدان مورد مطالعه هنوز هیدروکربنی تولید نکرده‌اند ولی همین سازندها یا معادل آنها در بخش‌‌های عمیق‌‌تر حوضه می‌‌توانند به‌عنوان سنگ مادرهای فعال عمل کرده باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات