نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی کاربردی، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی، دانشکده علوم زمی ، دانشگاه خوارزمی تهران/ایران

3 پژوهشگاه صنعت نفت ایران، پژوهشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی نفت، تهران ، ایران

4 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 دانشکده علوم زمین و محیط زیست، دانشگاه تگزاس، آرلینگتون، تگزاس، آمریکا

6 کارشناس ارشد زمین شناسی، شرکت نفت فلات قاره ایران، تهران، ایران

10.22071/gsj.2024.417435.2116

چکیده

سازند دالان از مهمترین مخازن کربناته گاز در حوضه‌های رسوبی زاگرس و خلیج فارس است. بررسی زیست چینه‌ای، ریز رخساره‌ ای، چینه نگاری سنگی و سکانسی توالی‌های کربناته-تبخیری دو عضو متعلق به سری گوادالوپین این سازند ( عضودالان پایینی و نار ) در چهار چاه A E ,D, و G واقع در شرق کمان قطر-فارس در خلیج فارس، با مطالعه 340 مقطع نازک تهیه شده از خرده‌های حفاری چاه E با فواصل 2 متری و بررسی مستندات مربوط به سایر چاه‌ها به ضخامت کلی 2402 متر، منجر به شناسایی 20 گونه متعلق به 14 جنس روزنبران در چاه E ومعرفی مجموع 65 گونه متعلق به 25 جنس در همه چاه‌های مذکور وتعیین زون زیستی Pachyphloia- Globivalvulina- Hemigordius, Assemblage Zone به دیرینگی وردین؟ تا کپیتانین گردید. همچنین در بررسی رخساره‌ها 11 ریزرخساره کربناته- تبخیری که در 5 محیط (سبخا، جزر و مدی، لاگون، پشته‌های کربناته زیر آبی و دریای باز) گسترش یافته‌اند، در چاه E شناسایی شد. بر اساس الگوی برانبارش رخساره‌ها و روند تغییرات نمودار پرتو گاما، دو سکانس رسوبی پیشرونده- پسرونده (T-R) رده سوم تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات