ارزیابی آهنگ تولید گرمای حاصل از واپاشی هسته های پرتوزا در ماگماهای بستر چشمه‌های آب‌گرم محلات، ایران

رضا پورایمانی؛ محمد زاهدی‌نژاد؛ محمود میرزایی

دوره 26، شماره 103 ، خرداد 1396، ، صفحه 237-248

https://doi.org/10.22071/gsj.2017.46611

چکیده
  در این پژوهش ماگما های (سنگ های آذرین) دربرگیرنده منطقه آب گرم محلات در استان  مرکزی با گسترش 300 هکتار مطالعه شد. 20 نمونه مغز سنگ از ماگماهای بیرون زده تهیه شد. برای تهیه نمونه های همگن و یکنواخت بخشی از نمونه ها به وسیله آسیاب های فکی و گلوله ای تبدیل به پودر ریزدانه شدند و پس از خشک  کردن و عبور دادن از مش شماره 40 در ظروف نگین ...  بیشتر