اهداف:

نشریات علمی- پژوهشی که گویای توسعه و تولید علم در یک کشور به شمار می‌روند، فراهم آورنده بستری مناسب برای فرهیختگان و پژوهشگران هستند تا نتایج پژهش‌های علمی خود را از این طریق ارائه و منتشر نمایند. در همین راستا، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم زمین نیز که همواره بر انتشار پژوهش های به روز، جدید، اصیل و پربار در حوزه علوم زمین اهتمام دارد، مؤکداً اهدافی را در این زمینه مد نظر قرار می دهد:

  • · اصالت و نوآوری مقالات
  • · شناخت و معرفی گرایش‌های مختلف علوم زمین با استفاده از مطالعات موردی
  • · ارتقای توأم سطح دانش نظری و عملی در گستره علوم زمین
  • · ایجاد ارتباط میان پژوهشگران ایرانی و بین المللی
  • · ایجاد بستر مناسب برای تبادل افکار و  نتایج پژوهش‌های علمی میان دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشگران
  • · شناساندن هر چه بیشتر و نمایه شدن فصلنامه علوم زمین در شمار نشریات معتبر علمی در پایگاه‌های بین المللی و جهانی

چشم انداز:

طی  ۳۰ سال فعالیت این نشریه، تلاش گردیده تا انتشار منظم این فصلنامه، با غنای هر چه بیشتر مقالات چاپ شده که مبتنی بر عمق علمی، نوآوری، اصالت و رویکرد اخلاقی است، همراه باشد. در نظر است که در افق 10 ساله پیش رو ( تا سال 1405)، این فصلنامه به یک مجله بین المللی دوزبانه با اعتبار علمی بالا بدل شود که در پایگاه های ISI, scopus , DOAJ ..... نمایه شده و دارای ضریب تأثیر قابل قبول باشد. این موضوع افزون بر حضور فعال نشریه در پایگاه های علمی، سبب گسترش حوزه نفوذ تولیدات علمی کشورمان در میان طیف وسیع مخاطبان جهانی خواهد شد. ایجاد هیئت تحریریه بین المللی، انتشار مقالات متخصصان غیرایرانی و حضور فعال در مجامع پژوهشی علمی از نشانه های جایگاه آتی مجله است.