بررسی ساختارهای ناهمسانگرد الکتریکی دوبعدی با استفاده از داده‌های مگنتوتلوریک

منصوره منتهائی؛ بهروز اسکویی؛ هایریش براسه؛ گرهارد کاپینوز

دوره 21، شماره 81 ، آذر 1390، ، صفحه 115-120

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.54374

چکیده
  بررسی‌های انجام شده در این پژوهش نشان می‌دهند که اعمال الگوریتم‌‌های وارون‌سازی دو بعدی خاص مدل‌های همسان‌گرد برروی یک مجموعه داده مگنتوتلوریک (MT) متأثر از ناهمسانگردی، می‌تواند کلان ‌ناهمسان‌گردی (macroanisotropy) را به‌طور مطلوبی بازیابی کند. در ابتدا نحوه اثرگذاری حضور ناهمسان‌گردی الکتریکی در مراحل معمول تفسیر داده‌‌های MT ...  بیشتر