1. محیط رسوب‌گذاری و چینه‌نگاری سکانسی سازند پسته‌لیق در مرکز کپه‌داغ (درگز)

امیر کریمیان طرقبه؛ سید رضا موسوی حرمی؛ اسد ا... محبوبی

دوره 22، شماره 88 ، شهریور 1392، ، صفحه 121-130

http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2013.53686

چکیده
  توالی سیلیسی - آواری سازند پسته‌لیق به سن پالئوسن زیرین در حوضه کپه‌داغ رخنمون گسترده‌ای دارد. سه برش چینه‌شناسی در درگز، شمسی‌خان و کارناوه در مرکز کپه‌داغ به منظور تفسیر محیط رسوبی و تحلیل چینه‌نگاری سکانسی این سازند برداشت و  بررسی  شده است. این مطالعه به شناسایی 8 رخساره سنگی (Gcm, Gmg , Gt,  St, Sp Sh,  Sm, وFm ) و 5 عنصر ساختاری ...  بیشتر