تأیید قابلیت کاربردی نرم‌افزار تولید شده کامپیوتری ژئوتکنیک پایه در تحلیل لرزه ای پاسخ ساختگاه (مطالعه موردی)

عباس عباس زاده شهری؛ کتایون بهزاد افشار؛ کامبیز مهدیزاده فرساد؛ روشنک رجبلو

دوره 22، شماره 87 ، خرداد 1392، ، صفحه 123-132

https://doi.org/10.22071/gsj.2013.53844

چکیده
  هدف مقاله حاضر برآورد اثر بارهای لرزه­ای بر سدهای خاکی با استفاده از بسط و گسترش یک نرم­افزار با محیط کاربری گرافیکی توسط نگارندگان در راستای دست‌یابی به اهداف طراحی است. سد خاکی قهورد که در استان همدان و پهنه ایالت لرزه‌زمین­ساخت سنندج- سیرجان قرار دارد به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شده است. با استفاده از کدکامپیتری طراحی‌شده ...  بیشتر