ژئوشیمی و سنگ‌زایی سنگ‌های آتشفشانی و نیمه‌آتشفشانی نئوژن منطقه راوه در کمربند ماگمایی ارومیه - دختر (ایران مرکزی)

محمد هاشم امامی؛ رضا منصف؛ نعمت الله رشید نژاد عمران

دوره 22، شماره 85 ، آذر 1391، ، صفحه 91-104

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.54025

چکیده
  سنگ‌های آتشفشانی منطقه راوه با سن میوسن تا پلیوسن در امتداد کمربند ماگمایی ارومیه - دختر شمالی رخنمون یافته‌اند. سنگ‌های آتشفشانی نئوژن در این ناحیه به طور هم‌شیب بر روی سازند سرخ بالایی جای گرفته‌اند. دو فاز آتشفشانی بازی تا حدواسط (فاز یکم Ngv1) و حدواسط تا نزدیک به اسیدی (فاز دوم Ngv2) مراحل اصلی فوران هستند. در فاز اول فوران، مواد ...  بیشتر