شناسایی پهنه آبخوان تحت فشار و نقش آن در شکل‌گیری فرونشست زمین در دشت هشتگرد

امیر شمشکی؛ یوسف محمدی؛ محمد جواد بلورچی

دوره 20، شماره 79 ، خرداد 1390، ، صفحه 137-142

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.55058

چکیده
  روش تداخل سنجی ماهواره‌ای امواج رادار (InSAR) نشان می‌دهد که در پهنه‌ای گسترده از دشت هشتگرد در استان تهران  با موقعیت جغرافیایی″45  ′47 °35  تا ″05 ′03°36 عرض شمالی و″05 ′ 29 °50  تا ″28  ′54  °50  طول خاوری ، فرونشست زمین با نرخ بیشینه 16 و نرخ متوسط4/8 سانتیمتئر بر سال شکل گرفته است.  به‌طورکلی آبخوان ...  بیشتر