فرایند دولومیتی‌شدن و ارتباط آن با رخساره‌های رسوبی و کیفیت مخزنی سازندهای دالان بالایی و کنگان در ناحیه جنوب خاور خلیج ‌فارس

رحیم کدخدائی ایلخچی؛ بیژن نوری؛ رعنا جدیری آقایی

دوره 27، شماره 106 ، اسفند 1396، ، صفحه 231-242

https://doi.org/10.22071/gsj.2018.58252

چکیده
  سازندهای دالان بالایی و کنگان با سن پرمین پسین- تریاس پیشین به عنوان سنگ­های مخزن اصلی برخی میادین خلیج فارس شناخته می­شوند. این سازندها با توالی کربناته- تبخیری، متشکل از رخساره­های پشته­ سدی، لاگون و پهنه کشندی هستند که در بخش­های کم­ژرفای یک محیط رمپ کربناته و در شرایط آب‎و‎هوایی گرم و خشک گسترش پیدا کرده­اند. در ...  بیشتر