راستای بیشینه تنش افقی و میدان کرنش پیرامون سامانه گسلی زندان- میناب- پالامی

قاسم قربانی رستم؛ مهرداد پاکزاد؛ نوربخش میرزائی

دوره 28، شماره 110 ، اسفند 1397، ، صفحه 23-32

https://doi.org/10.22071/gsj.2019.84243

چکیده
  پیرامون سامانه گسلی زندان- میناب- پالامی و خطواره عمان در جنوب ایران، دو زون زمین­ساختی کاملاً متفاوت وجود دارد: زون فرورانش مکران در شرق و زون برخورد قاره­ای زاگرس در غرب؛ که سبب پیچیدگی زمین­ساختی آن منطقه شده است. از آنجایی که مطالعه میدان تنش در درک صحیح خواص کشسانی محیط، بررسی تنش­های زمین ساختی اعمال شده به صفحه­های زمین­ساختی ...  بیشتر