اکتشاف و معدن
ارزیابی نقش فشار تزریق در فیلتراسیون دوغاب‌های پایه سیمانی در چند مثال از سنگهای نرم

محمد حسن نظری؛ علی ارومیه‌ای

دوره 28، شماره 110 ، اسفند 1397، ، صفحه 89-96

https://doi.org/10.22071/gsj.2017.89420.1159

چکیده
  عوامل متعددی در فیلتر‌شدن دوغاب‌های سیمانی نقش دارند که در چند دسته قابل ارزیابی هستند. این عوامل مهم و اساسی شامل خصوصیات رفتاری دوغاب، سیمان و مصالح تزریق، محیط تزریق و اندرکنش دوغاب با آن و فشار تزریق می‌باشند. در بین عوامل بالا، تحقیقات کمتری در مورد نقش فشار تزریق در فیلتر شدن دوغاب دیده می‌شود. تحقیق نشان می‌دهد، سرعت افزایش ...  بیشتر