تحلیل تاریخچه برافرازش کوه‌های میشو با استفاده از دمازمان‌سنجی‎های دما‌پایین

مهدی بهیاری؛ محمد محجل؛ مهناز رضاییان؛ محسن مؤید

دوره 24، شماره 96 ، شهریور 1394، ، صفحه 65-72

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.41677

چکیده
  همتافت میشو در شمال باختر ایران برجستگی توپوگرافی شاخصی است که توسط گسل‌های شناخته شده‌ای همچون گسل شمال میشو و گسل جنوب میشو دربر گرفته شده و پی سنگ پرکامبرین دارای رخنمون وسیعی در این منطقه است. داده‌های ساختاری نشانگر این است که برافرازش کوه‌های میشو در ارتباط باگسل‌های پیرامون این گوه ساختاری است و گسل‌ شمال میشو (NMF) و گسل ...  بیشتر