روش جدید شبکه تابع پایه شعاعی تعمیم یافته، به‌منظور درون‌یابی متغیرهای ناحیه‌ای در علوم ‌زمین

امین حسین‌ مرشدی؛ حسین معماریان

دوره 24، شماره 96 ، شهریور 1394، ، صفحه 107-116

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.41695

چکیده
  به‌منظور مدل سازی فضایی یک متغیر ناحیه‌ای در یک منطقه یا سایت، ابزار‌های درون‌یابی و برآورد‌گرهای متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش، روش درون‌یابی نوینی با استفاده از تعمیم شبکه تابع پایه شعاعی و با در نظر گرفتن مختصات و ساختار فضایی داده‌ها ارایه شده است. در این روش، به‌منظور درون‌یابی، ابتدا ساختار فضایی و ناهمسانگردی ...  بیشتر