تعیین طیف طراحی سرعت برای خاک‌های نوع I و II ایران

عباس مهدویان؛ میثم حسنی

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست ، خرداد 1394، ، صفحه 57-68

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42150

چکیده
  در زمین‌لرزه‌های مخرب، همواره خرابی‌های بسیاری در سازه‌هایی مانند شریان‌های حیاتی و لوله‌های مدفون همگام با تخریب ساختمان‌های با جرم زیاد مشاهده شده است. این تخریب‌ها گاه آسیب‌های به مراتب جدی‌ را به‎وجود آورده است. میزان نیروی جذب شده و خرابی‌های ناشی از زمین‎لرزه‌ در سازه‌های روزمینی، متناسب با اینرسی و جرم آنهاست. ...  بیشتر