وارون‌سازی سریع داده‌های الکترومغناطیس حوزه بسامد هلیکوپتری برای شناسایی بی‌هنجاری سولفید توده‌ای طلادار منطقه باریکا در آذربایجان غربی، ایران

محسن شادمان؛ علیرضا عرب‌امیری؛ حسن خیرالهی؛ داود رجبی

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست ، خرداد 1394، ، صفحه 197-202

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42192

چکیده
  داده‌های الکترومغناطیس حوزه بسامد به دلیل سرعت بالای برداشت و وضوح مناسب برای ژرفا‌های نه چندان زیاد، در کاربردهای گوناگونی مانند اکتشاف آب و مواد معدنی، زیست‌محیطی و شناسایی مصنوعات بشری مدفون شده استفاده می‌شود. در وارون‌سازی این داده‌ها به مقاومت‌ویژه الکتریکی و ژرفا می‌توان با در نظر گرفـتن تقـریبی مناسـب، از روش‌های ...  بیشتر

بررسی دقت مدلسازی پیشرو دادههای الکترومغناطیس هلیکوپتری در مدلسازی معکوس

علیرضا عرب امیری؛ علی مرادزاده؛ داود رجبی؛ نادر فتحیان پور؛ برنارد سیمون

دوره 20، شماره 77 ، آذر 1389، ، صفحه 137-140

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.55362

چکیده
  برداشت‌ داده‌های الکترومغناطیس حوزه بسامد هلیکوپتری (HEM) امروزه جایگاه ویژه‌ای در به نقشه درآوردن ساختارهای زمینی سه‌بعدی مقاومت‌ویژه با قدرت تفکیک بالا و سریع در مناطق وسیع یافته است. رویه استاندارد در تفسیر این داده‌ها نیز غالباً فرایند وارون‌سازی زمین لایه‌ای است که امروزه بهره‌مندی از آن عمومیت یافته است. به دلیل متحرک ...  بیشتر