مطالعات رخساره‌شناسی آتشفشان بیدخوان (استان کرمان)

شهرام خلیلی مبرهن؛ حمید احمدی پور

دوره 24، 95- سنگ و کانی ، خرداد 1394، ، صفحه 111-122

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42388

چکیده
  آتشفشان بیدخوان در استان کرمان و کمربند ولکانو- پلوتونیک ارومیه - دختر واقع و ساختمان آن شامل تناوبی از گدازه‌ها و مواد آذرآواری مختلف است. این آتشفشان از نظر سنی نسبتاً جوان (میوسن تا پلیوسن) است و ساختاری تا حدودی سالم دارد، به طوری که هدف مناسبی برای مطالعات رخساره‌شناسی به شمار می‌رود. بر اساس مطالعات رخساره‌ای، می‌توان ساختمان ...  بیشتر