نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

2 دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان

3 استاد، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

در این پژوهش، زیست چینه نگاری و تعیین عمق دیرینه سازند گورپی در برش جنوب غرب مورد مطالعه قرار گرفته است. ضخامت سازند گورپی در این برش 160 متر است و سنگ شناسی آن به طور عمده شامل سنگ آهک، مارن، سنگ آهک مارنی و شیل است. مرز زیرین آن با سازند ایلام همشیب و مرز بالایی آن با سازند امیران ناپیوسته است. در این مطالعه 50 گونه متعلق به 24 جنس از روزن بران شناور و بنتیک تشخیص داده شده است که براساس گسترش چینه شناسی این روزن بران، 6 زون زیستی معرفی شده است.این زونها شامل
Globotruncana ventricosa Interval Zone, Radotruncana calcarata Taxon Range Zone, Globotruncanella havanensis Partial Range Zone, Globotruncana aegyptiaca Interval Zone, Gansserina gansseri Interval Zone, Contusotruncana contusa Interval Zone.
با توجه به زونهای زیستی معرفی شده سن سازند گورپی در این برش کامپانین میانی تا ماستریشتین پسین تعیین شده است. عمق 450 تا 600 متر، براساس نسبت درصد روزن بران شناور/ بنتیک و در صد موفوتایپ 3 وبا استفاده از فرمول Depth = e (3.58718 + (0.03534 × %P*)) پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
ابراری، ن.، وزیری‏مقدم، ح.، طاهری، ع. و صیرفیان، ع.، 1389- زیست‏چینه­نگاری و تعیین عمق دیرینه سازند گورپی در جنوب باختر منطقه فیروز آباد، نشریه زمین شناسی ایران، شماره 17، صص. 49 تا 60.
افروزه، ن.، 1394- زیست­چینه­نگاری و تعیین عمق دیرینه سازند گورپی در برش تاقدیس چناره در جنوب غرب خرم‏آباد، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان، 66 ص.
دارابی، ق.، 1389- زیست­چینه­نگاری و سنگ­چینه­نگاری سازند گورپی در میدان نفتی مارون، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 150 ص.
دارابی، ق.، 1396- زیست­چینه­نگاری سازند گورپی در حوضه لرستان، رساله دکترا، دانشگاه لرستان، 217 ص.
درویش‏زاده، ع.، 1388- زمین‏شناسی ایران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 901 ص.
سولگی، ز.، 1394- زیست­چینه­نگاری و تعیین عمق دیرینه سازند گورپی در برش تاقدیس زنگول در جنوب غرب خرم‏آباد، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان، 89 ص.
فریدون‏پور، م.، وزیری‏مقدم، ح.، غبیشاوی، ع. و طاهری، ع.، 1393- چینه­نگاری سازند گورپی در برش تاقدیس کوه سیاه و مقایسه آن با برش­های تنگ بوالفارس و تاقدیس آغار، نشریه رخساره‏های رسوبی، شمار (1)7، صص. 83 تا 106.
مرادی، م.، 1389- بایوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند گورپی در برش فرهادآباد در غرب دره‏شهر، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 97 ص.
همتی‏نسب،م.، 1387- میکروبایوستراتیگرافی و چینه­نگاری سکانسی سازند گورپی در برش کاور، جنوب ایلام، پایان‏نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، 157 ص.
 
References
Abramovich, S., Keller, G., Stuben, D. and Berner, Z., 2003- Characterization of late Campanian and Maastrichtian planktic foraminiferal depth habitats and vital activities based on stable isotopes,journal of Elsevier, Palaeogeography, Palaeoclimatology, palaeoecology, v.202,  pp. 1- 29.
Adatte, T., Keller, G. and Stinnesbeck, W., 2002- Late Cretaceous to early Paleocene climate and sea-level fluctuations: the Tunisian record; Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 178,pp. 165- 196.
Bandy, O. L. and Arnal, R. E., 1960- concepts of foraminiferal paleoecology, American Associationof petroleum Geologists Bullentin,v. 44, pp. 1921- 1932.
Bandy, O. L., 1953- Ecology and paleoecology of some California foraminifera part 1, the frequency distribution of recentforaminifera California, journal of paleontology, v. 22, pp. 161- 182.
Banner, F. T. and Blow, W. H., 1960- Some primary types of species belonging to the superfamily Globigerinaaae. Contrib. Cwhan Found. formin. Res, v.11, pp. 141.
Beiranvand, B. and Ghasemi-Nejad, E., 2013- High resolution planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Gurpi Formation, K/Pg boundary of the Izeh Zone, SW Iran. Re v. Bras. Paleontol. v.16 (1), pp. 2- 26 .
Beiranvand, B., Ghasemi-Nejad, E., Kamali, M. R. and Ahmadi, A., 2014- Sequence stratigraphy o f the late cretaceous - palaeocene Gurpi Formation in southwest Iran. GeoArabia, v. 19 (2),pp. 89 - 102 .
Berger, W. H. and Diester Haass, L., 1988- Paleoproductivity; the benthic/ planktic ratio in foraminifera as a productivity index, Mar Geol, v. 81,pp.1- 4.
Boersoma, A. and Premoli Silva, I., 1983- paleocenplanktic foraminiferal biogeography and pale  oceanography of the Atlantic Ocean Micropaleontology,v. 29, pp. 355- 386.
Bolli, H. M., 1951- The genus Globotruncana in Trinidad, B.W.I. Journal of Paleontology, v. 25, pp. 187- 199.
Boudagher-Fadel, M. K., 2013- Biosratigraphic and Geological Signi fi cance of Planktonic Foraminifera. Department of Earth Sciences, University College Landon, WC1E6BT,UK, pp. 271.
Brinkhuis, H. and Zachariasse, W. J., 1988- Dinoflagellate cysts, sea level changes and planktonic foraminifers across the Cretaceous-Tertiary boundary at El Haria, northwest Tunisia, Marine Micropaleontology, v. 13, pp. 153- 191.
Bronnimam, P. and Stradner, H., 1952- Die Foraminiferal und Discoaster Zonen von Kuba und ihre interkontinentale Korrelation, Erdol. Z, V. 26, pp. 364- 369.
Caron, M., 1978- Cretaceous planktic  foraminifers from DSDP leg 40, Southeastern Atlantic Ocean. Initial Rep. Deep Sea drill. Proj, v.40, pp. 651- 780.
Caron, M., 1985- Cretaceous planktic foraminifera; In: Bolli,H.M.,Saunders,J.B.,and Perch Nielsen, K.(Editors). Plankton Stratigraphy;Cambridge University Press, Cambridge, pp.11- 86.
Cushman, 1. A., 1927- An outline of a reclassification of the foraminifera, Contrib, Cushman Lab, foramin, Res., v. 3, pp. 1- 105.
Cushman, 1. A., 1938- Some new spies of rotaliform foraminifera from the American Cretaceous, Conrrib, Cushman Lob, foramin, Res, v.14, pp. 671.
Cushman, J. A. and Jarvis, P. W., 1928- Cretaceous foraminifera from Trinidad. Cushman Lab. Foram. Res. Contr.,v. 4, pp. 85- 102.
Dalbiez, F., 1955- The genus Globotruncana in Tunisia . Micropaleontology , v . 1( 2), pp. 161-171.
Darvishzad, B., Ghasemi-Nejad, E., Ghourchaei, S. and Keller, G., 2007- Planktonic foraminiferal biostratigraphy and faunal tumover across the Cretaceous Tertiary boundary in southwestern Iran. Sci. Tehran Islamic Repub. Iran, v. 18 (2), pp. 139 - 149.
Ehrenbng, C. G., 1840- Ober die Bildung der Kreiddelm'und of Kmdemergels durch unsichtbare Organismen, Abh. K. Akad. Wiss. Berlin, Physik., Berlin, p. 135.
Fereydoonpour, M., Vaziri-Moghaddam, H. and Taheri, A., 2014- Biostratigraphy and sequence stratigraphy o f the Gurpi Formation at Deh Dasht Atea, Zagros basin, SW Iran. Acta Geol. Sin. Engl. Ed. 88 (6),pp. 1681- 1695.
Filkorn, H. F. and Scott, R. W., 2011- Microfossils, paleoenvironments snd biostratigraphy of Mal Paso Formation (Cretaceous, upper Albian), State of Guerrero,Mexico.Revista Mexicana de Ciencias, 28(1), pp. 175- 191.
Gallalal, N. and Zaghbib- Turki, D., 2010- High resolution biostratigraphy based on planktic foraminifera across the Cretaceous – Paleogene transition at the Bidart section (SW France), Journal of Acta Geologica polonica ,v. 60(2), pp. 243- 255.
Gandolfi, R., 1955- The genus Globornutcano in Northeastern Colombia. Bull. Am Poleontol,v. 36, pp. 7- 118.
James, G. A. and Wynd, J. G., 1965- Stratigraphic nomenclature of the Iranian oil consortium agreement area. Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull, v.49, pp. 2182- 2245.
Keller, G., 1988- Extinction, survivorship and evolution of planktic foraminifera across the Cretaceous-Teritary boundary at El Kef, Tunisia. Marine Micropaleontology, v. 13, pp. 239- 263.
Loeblich, A. R. and Tappan, H., 1988- Foraminifera Genera and their Classification,Van Nostrand Reinhold, New York, pp.970.
MacLeod, N., and Keller, G., 1991-Hiatus distributions and mass extinctions at the Cretaceous/Tertiary boundary, Geology, v. 19, pp. 497-501.
Marsson, T. F., 1878- The foraminifera of the white decals of the island of Rügen. Discussions of the scientific association for New-Vorpommern and Ruegen in Greifswald,v. 10, pp. 115-196.
Martinez, J. I., 1989- Foraminiferal biostratigraphy  and paleoenvironmments of  the Maastrichtian Colon mudstones of Northern Southe America .Micropaleontology, v.35, pp. 97- 113.
Motiei, H., 2003- Stratigraphy of Zagros. A Publication of the Geological Survey of Iran, 536 pp. (in Persian). agreement area. Am Assoc Pet Geol Bull, v. 49, pp. 2182- 2245.
Nakkady, S. E., 1950- A new foraminiferal fauna from the Esna shales and Upper Cretaceous chalk of Egypt. Journal of Paleontology, v.24, pp. 675- 692.
Pessagno, E. A., 1967- Upper Cretaceous planktonic foraminifera from the Western Gulf Coastal Plain. Paloeonrogr. Am.,v. 5,pp.259- 441.
Plummer, H. J., 1931-  Some Cretaceous Foraminifera in Texas. University of Texm Bulletin, v.3101, pp. 109- 203.
Postuma, J. A., 1971- Manual of Planktic Foraminifera; Elsevier, Amsterdam, London, pp. 397.
Premoli Silva, I. and Bolli, H. M., 1973- Late Cretaceous to Eocene Planktic Foraminifera and Stratigraphy of leg 15 Sites in the Caribbean Sea , University of Milano ,Geology Department , Swiss Federal Institute of Technology, pp. 499- 547.
Premoli Silva, I. and Verga, D., 2004- Practical Manual of Cretaceous Planktic Foraminifera  course 3, in Verga, D. and Rettori, R. (Editors), International School on Planktic Foraminifera: University of Perugia and Milano, T ipografidi  di  Pontefelcino, Perugia, Italy, pp. 283.
Reuss, A. E., 1858- About the Foraminifera of Pietzpuhl.Zeiidchr. d. Cleutsch, geol. Gesell, pp.433.
Robaszynski, F. and Caron, M., 1995- Foraminiferes Planktic of Cretace: Commentary on the Europe-Mediterranean zonation. Bulletin of the Societe Geologique de France,v. 6,pp. 681- 692.
Robaszynski, F., Caron, M., Gonzalez Donoso, J. M. and Wonders, A. A. H., 1995- Atlas of late Cretaceous Globotruncanids, Revue de Micropaleontologie, v. 26, pp.145- 305.
Rzehak, A., 1891- The foraminifemfauna of the old-fashioned deposits of Bmdmdorf in Niederlistueich with consideration of the chalky anchovy of Leitndorf. Aden ds K. K. Iwhisrwischn Hofnum,v. 6, pp 1- 12.
Sliter, W., 1989- Biostratigraphic Zonation for Cretaceous Planktic Foraminifera examind in the section.journal of foraminiferal Research, v.19, pp.1- 19.
Smith, C. C. and Pessagno, E. A., 1973- Planktonic foraminifera and stratigraphy of the Comcana Formation (MacaIrichtian) NorthCcntral Texas. Spec. Publ. Cwh Fd. fwmnin.Rcs., pp.12.
Todd, R.,1970- Maestrichtian (Late Cretaceous) foraminifera from a deep-sea core off southwestern Africa . Rev. Esp. Micropaleont,v. 2, pp. 131- 54.
Van der Zwaan, G. J., Jorissen, F. J. and De Stigter, H. C., 1990- The depth-dependency of planktic/benthic foraminiferal ratios; constraints and applications; Marine Geology,v. 95, pp. 1-16 .
Vaziri- Moghaddm, H., 2002- Biostratigraphic study of the Ilam and Gurpi Formation based on planktonik foraminifera in SE(Iran). Journal of scences, Islamic Republicof Iran,v.13(4), pp. 339- 356.
Vogler, J., 1941-  Ober-Jura und Kreide von Misol (Niederländisch-Ostindien) Palaeontographica4 (suppl), pp. 243- 293.
Voorwijk, G. H., 1937- Foraminifera from the Upper Cmacmus of Habana. Cuba. Proc.Kd. Nederl. Akd, Wercmchapp, v. 40, pp.
White, M. P., 1928- Somc index foraminifera of tk Tampica cmbayment area, Paleonld.,v. 2, pp. 280- 313.