نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد، شرکت معدنی میدکو، تهران، ایران

چکیده

کانسار آهن دره رحیم در 25 کیلومتری جنوب شهر کاشان واقع شده است و در کمربند ماگمایی ارومیه- دختر و بخشی از توده نفوذی قهرود را تشکیل می دهد. ب مطالعات ژئوشیمیایی توده نفوذی، نشان‌دهنده‌ی ماهیت کالک آلکالن متاآلومین و گرانیت‌های کمان آتشفشانی(volcanic arc granite) و از نوع گرانیت‌های آذرین( تیپ I ) می‌باشد. طبق مطالعات مینرالوگرافی، ماده معدنی به طور عمده از منیتیت تشکیل شده است. هماتیت، گوتیت و کانی‌های سولفیدی مانند کالکوپیریت، پیریت و کانی کربنات مس( مالاکیت) نیزآن را همراهی می نمایند. و نمودارهای Ni/(Cr+Mn) به Ti+V و Ca+Al+Mn به Ti+V شواهد کانی شناسی، ساخت و بافت، ژئوشیمی و محیط زمین ساختی نشان می دهد که کانه زائی دره رحیم، مشابه اسکارن های آهن-مس کلسیمی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
اسداللهی، پ.، 1382- پتروژنز و کانی‎شناسی اسکارن قهرود، جنوب کاشان، پایان‎نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه شاهرود، 218 ص.
آقانباتی، س. ع.، 1383- زمین‎شناسی ایران.انتشارات سازمان زمین‎شناسی کشور. 586 ص.
بدر، ا.، طباطبایی‎منش، س. م.، مکی‎زاده، م. ع.، هاشمی، م. و تقی‎پور، ب.، 1392- مطالعات کانی‎شناسی و ژئوشیمی توده نفوذی قهرود، مجله پترولوژی، سال چهارم، شماره پانزدهم، صص. 93 تا 104.
براتی، م. و قلی‎پور، م.، 1393- بررسی ژئوشیمی و کانی‎سازی آهن ظفرآباد با استفاده از تغییرات عناصر نادرخاکی،مجله زمین‎شناسی اقتصادی،شماره 5، صص. 235 تا 254.
جعفرزاده، ا.، قربانی، م. و پزشک‎پور، م.، 1374- کانسارهای زمین‎شناسی ایران، طرح تدوین کتاب، سازمان زمین‎شناسی کشور، 213ص.
جعفری، ش.، 1383- سنگ‎شناسی و ژئوشیمی سنگ‎های پلوتونیک قهرود در قالب پایان‎نامه در دانشگاه آزاد تهران شمال.
حسن‏زاده، ج.، 1357- زمین‎شناسی و سنگ‎شناسی سنگ‎های آذرین ناحیه قمصر، جنوب کاشان در قالب پایان‎نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران.
رادفر، ج.، مهابادی، س. و امامی، م. ح.، 1372- نقشه 1:100000 چهارگوش کاشان، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
عرب‎امیری، ف.، یزدی، م.، بهزادی، م. و مرادی، م.، 1391- سنگ‎شناسی، آلتراسیون و کانی‎شناسی معدن سنگ آهن پنج‎کوه (دامغان سمنان)، مجله پترولوژی، شماره 1،صص. 43 تا 57.
فردوسی، ر. و کلاگری، ع.، 1391- مطالعات پتروگرافی، دگرسانی متاسوماتیک و ژنز اسکارن آهن وم س کمتال، شمال شرق خاروانا، آذربایجان شرقی، مجله زمین‎شناسی اقتصادی، شماره 1،صص. 47 تا 58.
کریم‎پور، م. ح. و سعادت، س.، 1381- زمین‎شناسی اقتصادی کاربردی،اتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 236ص.
متولی، ک.، 1384- کانی‏شناسی و ژئوشیمی و ژنز کانسارهای آهن خسروآباد و تکیه بالا در شمال شرق سنقر، پایان‎نامه کارشناسی ارشد زمین‎شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس،260ص.
محمددوست، ه.، قادری، م. و رشیدنژادعمران، ن.، 1388- مطالعه کانی‎شناسی، دگرسانی و ساخت و بافت در کانسار کبالت قمصر، جنوب کاشان، پایگاه داده‌های علوم زمین کشور.
مسعودی، ف.، مهرابی، ب. و فرازدل، ف.، 1383- بررسی گارنت‎های زون اسکارن در توده نفوذی قهرود (جنوب کاشان)، مجله کریستالوگرافی و مینرالوگرافی دانشگاه فردوسی مشهد، صص. 43 تا 60.
وکیلی نوش‎آبادی، م.، 1393- کانی‌شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار آهن ورتاوه، جنوب کاشان، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهرود.
 
References
Azizi, H., Mehrabi, B. and Akbarpour, A, 2009- Genesis ofTertiary Magnetite–Apatite Deposits, Southeast of Zanjan, Iran. Resource Geology, Vol. 59, No. 4: 330- 341.
Beaudoin, G. and Dupuis, C., 2011- Discriminant diagrams for iron oxide trace element fingerprinting of mineral deposit types,Mineralium Deposita,46:319- 335.
Belousova, E. A., Griffin, W. L., O'Reilly, S. Y. and Fisher, N. I., 2002- Apatite as an indicator mineral for mineralexploration:trace-element compositions and their relationship to host rock type, Journal of Geochemical Exploration,76:45- 69.
Bin, Z., Hong-Fu, Z., Xin-Miao, Z. and Yong-Sheng, H., 2016- Iron isotope fractionation during skarn-type alteration Implications for metal source in the Han-Xing iron skarn deposit, Ore Geology Reviews,and4:139- 150.
Boynton, W. V., 1984- Geochemistry of the rare earth elements: Meteorite studies,in Henderson,P.,ed.,Rare-Earth element Geochemistry Amesterdam:Elsevier,p.63- 114.
Deer, W. A., Howie, R. A. and Zussman, J., 1992- An Introduction to the Rock Forming Minerals, 2nd ed., Longman, London, 696pp.
Frietsch, R. and Pendahl, J. A., 1995- Rare earth elements in apatite and magnetite in kiruna-type iron ores and some other iron types, Ore Geology Reviews, 9:489- 510.
Hajimirzajan, H., Shafaroudi Malekzadeh, A., Shahri Haidarian, M. and Homam, M., 2015- Integration of geology, mineralization,geochemistry and magnetic data in the Dehzaman apatite-bearing iron deposit in the khorasan Razavi province.journal of economic geology, Ferdousi University, Mashhad, Iran. 9,(2), 335- 356pp.
Karimzadeh Somarin, A. and Moayyed, M., 2002- Granite- and gabbrodiorite-associated skarn deposits of NW Iran.Ore Geology Reviews, 20, 127- 138.
Mahmoudi, S. Mahmoudi, A. and Mehrabi, B., 2015- Microstructure and geochemical evidences for genesis of the Gol-Gohar iron deposit, journal of economic geology, Ferdousi University, Mashhad, Iran, 9, (2), 463- 481pp.
Meinert, L. D., 1995- Igneous petrogenesis and skarn deposits، Geological Association of Canada, Spacial paper,40: 569- 583.
Nadoll, P ., Mauk, J. L., Hayes, T. S., Koenig, A. E. and Box, S. E., 2012- Geochemistry of  Magnetite from Hydrothermal Ore Deposits and Host Rocks of the Mesoproterozoic Belt Supergroup, United States, Economic Geology,107: 1275- 1292.
Nakamura, N., 1974- Determination of REE, Ba, Fe, Mg, Na and K in Carbonaceous and Ordinary Chondrites. Geochimica et Cosmochimica Acta, 38, 757- 775.
Nicholson, K. N., Black, P. M., Hoskin, P. W. O. and Smith, I. E. M., 2004-Silicic volcanism and back-arc extension related to migration of the Late Cainozoic Australian–Pacific plate boundary. Journal of Volcanology and Geothermal Research,131: 295- 306.
Niranen, T., Manttari, I., Poutianen, M., Oliver, N. and Miller, J. A., 2005- Genesis of Paleoproterozoic iron skarns in the Misi region,Northern Finland, Mineralium Deposita, 40(2): 192- 215.
Ohmoto, H., 2003- Nonredox transformations of magnetite-hematite in hydrothermal systems.Economic Geology 98(1): 157- 161.
Oksuz, N. and Koc, S., 2009- Examination of sarikaya (Yozgat-Turkey) iron mineralization with rare earth element(REE) method, Journal of rare Earths, 28(1): 143- 149.
Oyman, T., 2010- Geochemistry,mineralogy and genesis of the Ayazmant Fe-Cu skarn deposition in Ayvalic,(Balikesir), Turket Ore geology Reviews 37, 155- 201.
Pichler, H., 1997- Rock forming minerals in thin section.Chapman andHall, 220 p.
Stern, R. J., 2004- Subduction Initiation: Spontaneous and Induced. Earth and Planetary Science Letters, 226, 275- 292.
Williams, P. J., Barton, M. D., Johnson, D. A., Fontbote, L., De Haller, A., Mark, G., Oliver, N. H. S. and Marschik, R., 2005- Iron oxide copper-gold deposits:Geology, space-time distribution and possible modes of origin.Economic Geology, 100:371-405.
Xu, G. and Lin, X., 2010- Geology and geochemistry of the Changlongshan skarn iron deposit.Anhui province,China,Ore Geology Reviews 16, 91- 106.
Zamanian, H., 2016- Geochemistry of rare earth elements in the Baba Ali magnetite skarn deposit, western Iran  a key to determine conditions of mineralization, Geologies 22, 1 (2016): 33- 47, doi: 10.1515/logos-2016-0003.
Zürcher, L., Ruiz, J. and Barton, M. D., 2001- Paragenesis, elemental distribution, and stable isotopes at the Peña Colorada Iron Skarn, Colima, Mexico, Economic Geology 96. 535- 557.