نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

3 استادیار، دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

منطقه مؤمن ‌آباد در جنوب خاوری بیرجند و شمال خاوری سربیشه، در زون زمین‌درز سیستان قرار دارد‌. بر اساس مطالعات صحرایی، سنگ نگاری، زمین‌شیمیایی و پراش پرتو ایکس در دو توالی آتشفشانی است به بررسی شرایط دگرسانی در منطقه پرداخته شده است. بر این اساس بنتونیت‌ها از نوع سدیمی-کلسیمی و ناهمگن می‌باشند. یافته‌های کانی‌ شناسی نشان می‌دهد که کانی‌های اسمکتیت، کریستوبالیت و کوارتز، فلدسپارهای قلیایی (آلبیت و آنورتیت و سانیدین)، ژیپس، کلسیت، هماتیت، هولاندیت، کلینوپتیولیت،کائولینیت، ایلیت، و هالیت از پاراژنزهای بنتونیت‌ها هستند. در توالی اول، آثار دگرسانی رسی و اکسید آهن و در توالی دوم، آثار دگرسانی رسی، کربناتی، کلریتی، کلسیتی، آلبیتی، سیلیسی شدن و اکسید آهن دیده می‌شود. واحدهای دگرسان شده مربوط به توالی دوم، در چهار لایه شامل پرلیت‌های ریولیتی رگه‌ای، توده‌ای، عدسی‌ شکل و بنتونیت‌های سفید و سبزرنگ و میانبارهایی از داسیت و ریوداسیت با آثار دگرسانی تبلور شیشه آتشفشانی و تبدیل پرلیت به بنتونیت، رسی شدن شدید و سیلیسی شدن می‌باشد. ترکیبات و بافت‌های گدازه‌ای-آذرآواری و تبلور شیشه آتشفشانی و دگرسانی پرلیت به بنتونیت در نتیجه دگرسانی دیاژنتیک است. رسی شدن شیشه، تبلور فلدسپارها در واحدهای آتشفشانی، دگرسان شدن پلاژیوکلاز به آلبیت+ سریسیت، بیوتیت به کلریت، خمیره سنگ به کوارتز، کلسیت، زئولیت و کلریت در پرلیت‌ها، رگه‌های اکسید آهن و واحدهای قرمز رنگ و تغییر رنگ بنتونیت‌ها در منطقه مرتبط به دگرسانی گرمابی و حضور سیالات و محلول‌های غنی از آهن و منیزیم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
حجازی، م. و قربانی، م.، 1373- بنتونیت- زئولیت. سازمان زمین شناسی کشور، 67 ص.
کاوشگران، 1394- گزارش عملیات اکتشافی و ارزیابی ذخیره زمین شناسی در مقیاس 1:1000 محدوده معدن بنتونیت مؤمن‎آباد.
نماینده، ع. ر.، مدبری، س. و رنجبران، م. 1391- بررسی کانی‌شناسی و زمین‌شیمی معدن بنتونیت چاه گلستان سرایان، خراسان جنوبی. زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته، شماره پنجم، صص. 69 تا 79.
نماینده، ع. ر.، مدبری، س. و رنجبران، م.، 1394- مطالعات کانی‌شناختی و زمین‌شیمیایی در تعیین شرایط تشکیل و زایش معدن بنتونیت خالکوه فردوس، خراسان جنوبی. پترولوژی، سال ششم، شماره بیست و یکم، صص. 19 تا 34.
 
References
Abdioğlu, E. and Arslan, M., 2005- Mineralogy, geochemistry and genesis of bentonites of the Ordu area, NE Turkey. Clay Minerals 40: 131-151.
Caballero, E., Jimanez de Cisneros, C., Huertas, F. J., Huertas, F., Poszzuoli, A., Linares, J., 2005- Bentonites from Cabo de Gata, Almeria, Spain: a mineralogical and geochemical overview. Clay Minerals 40: 463-480.
Camp, V. E. and Griffis, R. J., 1982- Character, genesis and tectonic setting of igneous rocks in the Sistan suture zone, eastern Iran. Lithos 15: 221-239.
Christidis, G. E., 2001- Formation and growth of smectites in bentonites: A case study from Kimolos Island, Aegean, Greece. Clays and Clay Minerals 49: 204-215.
Christidis, G. E., and Huff, W. D., 2009- Geological aspects and genesis of bentonites. Elements 5: 93-98.
Christidis, G. E., Scott, P. W. and Marcopoulos, T., 1995- Origin of the bentonite deposits of Eastern Milos, Aegean, Greece: geological, mineralogical and geochemical evidence. Clays and Clay Minerals 43: 63-77.
Çiflikli, M., Çiftçi, E., Bayhan, M., 2013- Alteration of glassy volcanic rocks to Naand Ca-smectites in the Neogene basin of Manisa, western Anatolia, Turkey. Clay Minerals, 48: 513–527.
Davis, B. K. and McPhie, J., 1996- Spherulites, quench fractures and relict perlite in a Late. Devonian rhyolite dyke, Queensland, Australia: Journal of Volcanology and Geothermal Research 71: 1-11.
Ddani, M., Meunier, A., Zahraoui, M., Beaufort, D. E., Wartiti, M., Fontaine, D., Boukili, B. E. and Mahi, B., 2005- Clay mineralogy and chemical composition of bentonites from the Gourougou volcanic massif (northeast Morocco). Clays and Clay Minerals 53: 250-267.
Elzea, J. and Murray, H. H., 1994- Clays: Bentonite. In: Carr DD (ed) Industrial Minerals & Rocks, 6th edition. SME Littleton Co., pp 233- 246.
Gifkins, C., Hermann, W. and Large, R., 2005- Altered Volcanic Rocks: A Guide to Description and Interpretation. Centre for Ore Deposit Research (CODES), University of Tasmania, Australia, 275 pp.
Gomez, C., Cravero, F., Luna, L. and Garrido, M., 2009- Alteration processes in the Maliman (hipo) bentonite deposit. Andean Precordillera, San Juan, Argentina. Pesquisas em Geociências 36: 283-293.
Grim, R. and Güven N., 1978- Bentonite: geology, mineralogy, properties and uses. Developments in Sedimentology, 24. New York. Elsevier. 256 pp.
Hinojosa-Prieto, H. R., Vidal-Solano, J. R., Kibler, K. W. and Hinojosa-García, H. J., 2016- Geology of the Selene perlite deposit in the northern Sierra Madre Occidental, northeastern Sonora, Mexico, Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana 68: 129-163.
Hosterman, J. W. and Patterson, S. H., 1992- Bentonite and fuller's earth resources of the United States. US Geological Survey Professional Paper, 1522: 45 pp.
Karakaya, M. Ç., Karakaya, N. and Temel, A., 2011- Mineralogical and geochemical Characteristics and Genesis of the Sepiolite Deposits at Eposits at Polatli Basin (Ankara, Turkey). Clays and Clay Minerals 59: 286-314.
Nazari, H. and Salamati, R., 1999- Geological map of Sarbisheh (1/100000), Sheet 7955 Geological survey of Iran.
Özdamar, Ş., Ece, Ö. I., Uz, B., Boylu, F., Ercan, H. Ü. and Yanık, G., 2014- Element mobility during the formation of the Uzunisa-Ordu bentonite, NE Turkey, and potential applications. Clay Minerals 49: 609-633.
Pang, K. N., Chung, S. L., Zarrinkoub, M. H., Khatib, M. M., Mohammadi, S. S., Chiu, H. Y., Chu, C. H., Lee, H. Y., Lo, C. H., 2013- Eocene–Oligocene post-collisional magmatism in the Lut–Sistan region, eastern Iran:Magma genesis and tectonic implications. Lithos 180-181: 234-251.
Pang, K. N., Chung, S. L., Zarrinkoub, M. H., Mohammadi, S. S., Yang, H. M., Chu, C. H., Lee, H. Y. and Lo, C. H., 2012- Age, geochemical characteristics and petrogenesis of Late Cenozoic intraplate alkali basalts in the Lut–Sistan region, eastern Iran. Chemical Geology 306–307: 40-53.
Pirajno, F., 2009- Hydrothermal Processes and Mineral Systems. Springer. 1250 PP.
Stocklin, J., 1968- Structural history and tectonics of Iran; a review. Amer. Assoc. petrol. Geol 1229-1258.
Takagi, T., Koh, S. M., Song, M. S., Itoh, M. and Mogi, K., 2005- Geology and properties of the Kawasaki and Dobuyama bentonite deposits of Zao region in northeastern Japan. Clay Minerals 40: 333- 350.
Tirrul, R., Bell, I. R., Griffis, R. J. and Camp, V. E., 1983- The Sistan suture zone of eastern Iran. Geological Society of America Bulletin 94: 134-150.
YalÇın, H. and Gümüser, G., 2000- Mineralogical and geochemical characteristics of Late Cretaceous bentonite deposits of the Kelkit Valley Region, Northern Turkey. Clay Minerals 35: 807-825.
Yıldız, A. and Dumlupınar, İ., 2009- Mineralogy and geochemical affinities of bentonites from Kapıkaya (Eskis_ ehir, western Turkey). Clay Minerals 44: 339-360.
Yildiz, A. and Kuşçu, M., 2004- Origin of the Basoren (Kutahya,W Turkey) bentonite deposits. Clay Minerals 39: 219-231.
Yildiz, A. and Kuşçu, M., 2007- Mineralogy, chemistry and physical properties of bentonites from Ba¸sören, Kütahya, W. Anatolia, Turkey. Clay Minerals 42: 399-414.