نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه زمین‏ شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش آزمایشگاهی اثر تراکم درزه (تعداد و فاصله‌داری) بر سرعت موج طولی در سنگ‌های آذرآواری مورد بررسی قرار گرفته است. پس از تعیین مشخصات فیزیکی، اندازه‌گیری سرعت موج طولی (Pressure or Longitudinal wave) بر روی نمونه‌‌های سنگ بکر انجام شد. در ادامه با ایجاد 1 درزه‌ مصنوعی در نمونه‌ها، آزمون سرعت موج تکرار شد. این عمل تا ایجاد 5 درزه و با دو آرایش فاصله‌داری 2 و 5 سانتی‌متر ادامه یافت و در پایان داده‌های به دست آمده با استفاده از روش آماری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می‌دهد که سرعت موج طولی با افزایش تعداد درزه‌ها در هر دو آرایش فاصله‌داری کاهش یافته است و در این خصوص رابطه خطی معکوسی به دست آمد. با این حال همزمان با افزایش تعداد درزه‌ها، روند کاهشی سرعت موج در دو آرایش فاصله‌داری با هم متفاوت است؛ به گونه‌ای که برای 1 تا 3 درزه اول، میزان کاهش سرعت موج در فاصله‌داری 5 سانتی‌متر بیشتر از فاصله‌داری 2 سانتی‌متر می باشد؛ اما در تعداد درزه‌های بیشتر از 3، روند مذکور معکوس شده است. به طور کلی فاصله‌داری کمتر، اثر کاهشی (میرایی) بیشتری بر سرعت موج طولی دارد؛ به گونه‌ای که در مجموع 5 درزه، میزان کاهش سرعت موج در فاصله‌داری 2 سانتی‌متر بیشتر از فاصله‌داری 5 سانتی‌متر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
بلاغی، ز.، صادقیان، م. و قاسمی، ح.، 1389- پتروژنز سنگ های آذرین پالئوزوئیک زیرین جنوب بهاباد (بافق، ایران مرکزی)؛ شاهدی بر کافت زایی، نشریه پترولوژی، دوره 1، شماره 4، صص. 45 تا 64.
مهندسین مشاور سازه‎پردازی ایران، 1394- گزارش مطالعات زمین‌شناسی مهندسی محدوده معدنی ناریگان. ص 27.
 
References
Abdelaali, R., Abderrahim, B., Mohamed, B., Yves, G., Abderrahim, S., Mimoun, H. and Jamal, S. 2013- Prediction of Porosity and Density of Calcarenite Rocks from P-Wave Velocity Measurements. International Journal of Geosciences, 4, 1292-1299. http://dx.doi.org/10.4236/ijg.2013.49124
Altindag, R., 2012- Correlation between P-wave velocity and some mechanical properties for sedimentary rocks. The journal of the southern African institute of mining and metallurgy, vol. 112, pp. 229-227. http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttextandpid=S2225-62532012000300014
Amaral, P. M., Rosa, L. G. and Fernandes, J. C., 2005- Experimental evaluation of dynamic test methodologies for assessing the elastic constants of granitic rocks. Journal of Nondestructive Evaluation, 24(4), pp. 135-142. https://link.springer.com/article/10.1007/s10921-005-8781-y
ASTM, 2000- Standard Test Method for Laboratory Determination of Pulse Velocities and Ultrasonic Elastic Constants of Rock. ASTM International, West Conshohocken, PA, D2845-00, www.astm.org
Aydin, A., 2013- Upgraded ISRM suggested method for determining sound velocity by ultrasonic pulse transmission technique. In the ISRM Suggested Methods for Rock Characterization, Testing and Monitoring: 2007-2014 (pp. 95-99). Springer, Cham. https://link.springer.com/article/10.1007/s00603-013-0454-z
Boadu, F. K., 1997a- Fractured rock mass characterization parameters and seismic properties analytical studies. Journal of Applied Geophysics. vol. 36, pp. 1-19. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926985197000086
Boadu, F. K., 1997b- Relating the hydraulic properties of a fractured rock mass to seismic attributes: Theory and numerical experiments. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 34(6), pp. 885-895. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1365160997800020
Boadu, F. K., 2000- Predicting the transport properties of fractured rocks from seismic information: numerical experiments. Journal of applied geophysics, 44(2), pp. 103-113. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926985199000208
Carrozzo, M. T., Leucci, G., Margiotta, S., Mazzone, F. and Negri, S., 2008- Integrated geophysical and geological investigations applied to sedimentary rock mass characterization. Annals of Geophysics. VOL. 51, N. 1. https://www.annalsofgeophysics.eu/index.php/annals/article/view/3044
Chawre, B., 2018- Correlations between ultrasonic pulse wave velocities and rock properties of quartz-mica schist. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 10(3), pp.594-602. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674775517301592
Chen, X., Li, J. C., Cai, M. F., Zou, Y. and Zhao, J., 2015- Experimental study on wave propagation across a rock joint with rough surface. Rock Mechanics and Rock Engineering, 48(6), pp.2225-2234. https://link.springer.com/article/10.1007/s00603-015-0716-z
Christaras, B., 2003- P-wave velocity and quality of building materials. In Proceeding of IAEG, International Symposium Industrial Mineral and Building Stones, Istanbul Technical University, pp. 295-300. http://www.wseas.us/e-library/conferences/2009/cambridge/GES/GES06.pdf
Del Rio, L. M., Lopez, F., Esteban, F. J., Tejado, J. J., Mota, M., Gonzàlez, I., San Emeterio, J. L. and Ramos, A., 2006- Ultrasonic Characterization of Granites obtained from Industrial Quarries of Extremadura (Spain). Ultrasonics, Vol. 44: e1057-e1061. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16814343
Eitzenberger, A., 2012- Wave Propagation in Rock and the Influence of Discontinuities. PhD thesis, Division of Mining and Geotechnical Engineering, Lulea University of technology, Sweden, pp. 9-13, 46-52, 79-85, 96-107, 125-131, 152-159, 179-180. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:990707/FULLTEXT01.pdf
El Azhari, H. and El Hassani, I. E. E. A., 2013- Effect of the number and orientation of fractures on the P-wave velocity diminution: application on the building stones of the Rabat Area (Morocco). Geomaterials, 3(03), p.71. https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=34584
Ercikdi, B., Karaman, K., Cihangir, F., Yılmaz, T., Aliyazıcıoğlu, Ş. and Kesimal, A., 2016- Core size effect on the dry and saturated ultrasonic pulse velocity of limestone samples. Ultrasonics, 72, pp.143-149. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041624X16301391
Ersoy, A. and Atici, U., 2007- Correlation of P and S-waves with cutting specific energy and dominant properties of volcanic and carbonate rocks. Rock Mechanics and Rock Engineering 40.5, pp. 491-504. https://link.springer.com/article/10.1007/s00603-006-0111-x
Fener, M. 2011- The effect of rock sample dimension on the P-wave velocity. Journal of Nondestructive Evaluation, 30(2), pp. 99-105. https://link.springer.com/article/10.1007/s10921-011-0095-7
Franklin, J. A., Vogler, U. W., Szlavin, J., Edmond, J. M. and Bieniawski, Z. T., 2007- Suggested methods for determining water-content, porosity, density, absorption and related properties and swelling and slake-durability index properties. The complete ISRM suggested methods for rock characterization, testing and monitoring; 1974-2006. 83-88. https://www.researchgate.net/publication/313163862
Guéguen, Y. and Schubnel., A. 2003- Elastic wave velocities and permeability of cracked rocks. Tectonophysics 370.1. pp. 163-176. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040195103001847
Kahraman, S., 2001- A Correlation between P-Wave Velocity, Number of Joints and Schmidt Hammer Rebound Number. International Journal Rock Mechanics and Mining Sciences, 38 (5), pp. 729-733. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136516090100034X
Kahraman, S., 2002- The effects of fracture roughness on P-wave velocity. Engineering Geology, 63(3), 347-350. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013795201000898
Kano, S. and Tsuchiya, N., 2002- Parallelepiped cooling joint and anisotropy of P-wave velocity in the Takidani granitoid, Japan Alps. Journal of Volcanology and Geothermal Research 114: 465-477. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027301003018
Karaman, K., Kaya, A. and Kesimal, A., 2015- Effect of the specimen length on ultrasonic P-wave velocity in some volcanic rocks and limestones. Journal of African Earth Sciences, 112, pp. 142-149. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1464343X15300698
Kewalramani, M. A. and Gupta, R., 2006- Concrete compressive strength prediction using ultrasonic pulse velocity through artificial neural networks. Automation in Construction 15.3 pp. 374-379. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580505000968
Khandelwal, M. and Ranjith, P. G., 2010- Correlating Index Properties of Rocks with P-Wave Measurements. Journal of Applied Geophysics, 71(1), pp. 1-5. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092698511000025X
Khandelwal, M. and Singh, T. N., 2009- Correlating static properties of coal measures rocks with P-wave velocity. International Journal of Coal Geology 79.1 pp. 55-60. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166516209000159
Kurtulus, C., Cakir, S. and Yoğurtcuoğlu, A., 2016- Ultrasound Study of Limestone Rock Physical and Mechanical Properties. Soil MechanicsandFoundation Engineering, 52(6). https://link.springer.com/article/10.1007/s11204-016-9352-1
Lande, P. S. and Gadewar, A. S., 2012- Application of artificial neural networks in prediction of compressive strength of concrete by using ultrasonic pulse velocities, IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, 3(1), pp. 34-42. https://pdfs.semanticscholar.org/4588/5a2532f75bfbcdd69af4fa3dbd37affd28ef.pdf
Lee, I. M., Truong, Q. H., Kim, D. H. and Lee, J. S., 2009- Discontinuity detection ahead of a tunnel face utilizing ultrasonic reflection: Laboratory scale application. Tunnelling and Underground Space Technology, 24(2), pp.155-163. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0886779808000618
Leucci, G. and De Giorgi, L., 2006- Experimental studies on the effects of fracture on the P and S wave velocity propagation in sedimentary rock (Calcarenite del Salento). Engineering Geology, 84(3), pp. 130-142. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013795205003285
Li, J. C. and Ma, G. W., 2009- Experimental study of stress wave propagation across a filled rock joint. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 46(3), pp. 471-478. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1365160908001767
Li, J. C., Li, N. N., Li, H. B. and Zhao, J., 2017- An SHPB test study on wave propagation across rock masses with different contact area ratios of joint. International Journal of Impact Engineering, 105, pp.109-116. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734743X16310892
Li, Y. and Zhu, Z., 2012- Study on the velocity of P waves across a single joint based on fractal and damage theory. Engineering Geology, 151, pp. 82-88. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013795212002682
Li, Y., Zhu, Z., Li, B., Deng, J. and Xie, H., 2011- Study on the transmission and reflection of stress waves across joints. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 48(3), pp. 364-371. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1365160911000037
Liu, T., Li, J., Li, H., Li, X., Zheng, Y. and Liu, H., 2017- Experimental Study of S-wave Propagation through a Filled Rock Joint. Rock Mechanics and Rock Engineering, 50(10), pp.2645-2657. https://www.springerprofessional.de/en/experimental-study-of-s-wave-propagation-through-a-filled-rock-j/12447440
Madenga, V., Zou, D. H. and Zhang, C., 2006- Effects of curing time and frequency on ultrasonic wave velocity in grouted rock bolts. Journal of applied geophysics 59.1 pp. 79-87. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926985105000790
Mahdevari, S. and Maarefvand, P., 2017- Applying ultrasonic waves to evaluate the volumetric block proportion of bimrocks. Arabian Journal of Geosciences, 10(9), p.204. https://link.springer.com/article/10.1007/s12517-017-2999-8
Mohd-Nordin, M. M., Song, K. I., Cho, G. C. and Mohamed, Z., 2014- Long-Wavelength Elastic Wave Propagation Across Naturally Fractured Rock Masses. Rock mechanics and rock engineering, 47(2), pp. 561-573. https://link.springer.com/article/10.1007/s00603-013-0448-x
Onur, A. H., Bakraç, S. and Karakuş, D., 2012- Ultrasonic waves in mining application. In Ultrasonic Waves. InTech. http://www.intechopen.com/books. pp. 180- 209.
Perino, A. and Barla, G., 2015- Resonant Column Apparatus Tests on Intact and Jointed Rock Specimens with Numerical Modelling Validation. Rock Mechanics and Rock Engineering, 48(1), pp. 197-211. https://link.springer.com/article/10.1007/s00603-014-0564-2
Phani, K. K., 2007- Estimation of elastic properties of porous ceramic using ultrasonic longitudinal wave velocity only. Journal of the American Ceramic Society, 90(7), pp.2165-2171. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1551-2916.2007.01736.x
Potapov, A. I. and Makhov, V. E., 2018- Experimental Ultrasonic Study of the Elastic Modulus of Glass Fiber Plastics in Constructions. Russian Journal of Nondestructive Testing, 54(1), pp.1-16. https://link.springer.com/article/10.1134/S1061830918010060
Rechlin, A. J., 2013- Rock-mass classification in tunneling based on seismic velocities and tunnel-driving data using support vector machines. PhD thesis, Department of Earth Sciences, Freie University of Berlin. https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/10776?show=full
Rummel, F. and Van Heerden, W. L., 1978- ISRM Suggested methods for determining sound velocity. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. Geomech. Abstr. 15, 53-58. https://www.isrm.net/
Sharma, P. K. and Singh, T. N., 2007- A correlation between P-wave velocity, impact strength index, slake durability index and uniaxial compressive strength. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, vol 67, pp. 17–22. https://link.springer.com/article/10.1007/s10064-007-0109-y
Sheraz, A. M, Emad, M. Z, Shahzad, M. and Arshad, S. M., 2014- Relation between uniaxial compressive strength, point load index and sonic wave velocity for dolorite. Pakistan Journal of Science, 66 (1), pp. 60-66. http://www.paas.com.pk/pjs.php
Sousa, L. M., Del Río, L. M. S., Calleja, L., De Argandona, V. G. R. and Rey, A. R., 2005- Influence of microfractures and porosity on the physico-mechanical properties and weathering of ornamental granites. Engineering Geology, 77(1), pp. 153-168. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013795204002200
Vasconcelos, G., Lourenço, P. B., Alves, C. A. S. and Pamplona, J., 2008- Ultrasonic evaluation of the physical and mechanical properties of granites. Ultrasonics, 48(5), pp. 453-466. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041624X08000334
Vázquez, P., Alonso, F. J., Esbert, R. M., and Ordaz, J., 2010- Ornamental granites: relationships between p-waves velocity, water capillary absorption and the crack network. Construction and Building Materials, 24(12), pp. 2536-2541. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061810002515
Wang, Y., Xu, X. and Yang, D., 2014- Ultrasonic elastic characteristics of five kinds of metamorphic deformed coals under room temperature and pressure conditions. Science China Earth Sciences, 57(9), pp. 2208-2216. https://link.springer.com/article/10.1007/s11430-014-4922-4
Watanbe, T. and Sassa, K., 1995- Velocity and amplitude of P-waves transmitted through fractured zones composed of multiple thin low velocity layers. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 32, pp. 313-324. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0148906295000085
Yagiz S, 2011- P-wave velocity test for assessment of geotechnical properties of some rock materials. Bull. Mater. Sci., 34(4), pp. 947-953. https://link.springer.com/article/10.1007/s12034-011-0220-3
Yasar, E. and Erdogan, Y., 2004- Correlating sound velocity with the density, compressive strength and Young’s modulus of carbonate rocks. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, vol. 41, pp. 871-875. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136516090400019X